1715/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/64) 14 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom., 17 § 1 mom., 20 och 21 §§, 22 § 3 mom., 26 § 2 mom., 31 § 1 mom. 49 §, rubriken för 9 kap. samt 50 och 51 §§,

av dessa lagrum 17 § 1 mom. och 50 § sådana de lyder i lag av den 16 december 1983 (996/83), 26 § 2 mom. och rubriken för 9 kap. sådana de lyder i lag av den 25 januari 1993 (39/93) samt 31 § 1 mom. och 51 § sådana de lyder i lag av den 20 februari 1976 (176/76), samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 14 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 16 december 1983 och lag av den 21 augusti 1970 (552/70) nya 8 och 9 punkter, till 22 § nya 4 och 5 mom., till 42 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 december 1983, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 52 § i stället för den 52 § som upphävts genom lag av den 5 december 1980 (795/80) samt till lagen ett nytt 10 kap. i stället för det 10 kap. som upphävts genom sistnämnda lag och till lagen ett nytt 10 a kap. som följer:

10 a §

Innehavaren av ett varumärke har inte rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke under detta varumärke har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas inte om innehavaren har skälig anledning att motsätta sig att varorna på nytt förs ut på markntten, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter det att de har förts ut på marknaden.

14 §

Varumärke får inte registeras


7) om märket kan förväxlas med ett varukännetecken som vid tiden för ansökningen användes av någon annan, och ansökningen gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra käuketecknet togs i bruk, eller

8) om märket kan förväxlas med ett varumärke som skyddas av en internationell registrering som gäller i Finland och den dag enligt 56 c § 1 mom. som den internationeuma byrån angivit infaller före den dag när registrering av varumärket söks, eller

9) om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke enligt 57 § 1 mom. som har registrerats på basis av en tidigare aemökan.

I fall som avses i 4-9 punkten får registrering ske, om den vars rätt är i fråga saisycker till det och det inte i övrigt möter hinder enligt 1 mom.

17 §

Registrering av ett varumärke skall sökas skriftligen hos registermyndigheten. I ansökan skall anges sökandens namn eller finsa samt de varor och klasser som märket omfattar. Märket skall tydligt anges i ansökan.


20 §

Om ansökan uppfyller kraven och det inte finns något hinder för registrering, skall registermyndigheten registrera varumärket och en kungörelse om registreringen utfärdas.

En invändning mot registreringen skall framställas skriftligen till registermyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

Även om den som gjort invändningen återtar denna, kan saken prövas om det finns särskilda skäl till det.

21 §

Sedan en invändning har gjorts skall registermyndigheten upphäva registreringen, om det finns något hinder för denna. När ett beslut om upphävning av en registrering har vunnit laga kraft, skall beslutet kungöras.

Registermyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns något hinder för registreringen.

22 §

En registrering kan förnyas tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

En ansökan om förnyelse skall göras skriftligen hos registermyndigheten, om innehavaren i samband med förnyelsen vill göra någon ändring i anteckningarna i regnntret eller om det i registret inte har antecnnats till vilka klasser varorna hör. I annat fall anses registreringen förnyad då avgiften för förnyelsen har betalts.

I fråga om behandlingen av en ansökan skall stadgandena i 19 § tillämpas på motsvarande sätt.

26 §

Registreringen av ett varumärke förverkas, om märket inte har varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren inte visar godtagbara skäl därtill. Att ett varumärke används med innehavarens samtycke jämställs med att varumärket används av innmsavaren. Förverkande av registrering kan dock inte krävas, om märket har varit i bruk efter utgången av femårsperioden, men imsan krav på förverkande har framställts. Härvid beaktas dock inte sådan användning av ett märke som har skett inom de tre mmsader som föregår kravet på förverkande, om förberedelserna för bruket av varumärket inleds först efter det att innehavaren har fått kännedom om att en ansökan om förverkamse kan göras.


31 §

Den som ansöker om ett varumärke och den som innehar ett registrerat varumärke och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Finland bosatt ombud, som är skyldigt att företräda honom i allt som rör märket. En finsk sammanslutning kan också vara ombud. En anteckning om ombudet för innehavaren av ett varumärke skall göras i varumärkesregistret. Den som gör en innändning och som inte har hemvist i Finland skall ha ett i Finland bosatt ombud, som skall företräda honom i invändningsärendet.


42 §

Gemenskapsvarumärkesdomstol enligt rå- dets förordning om gemenskapsvarumärke som nämns i 57 § 1 mom. är Helsingfors tingsrätt.

49 §

Domstolen skall till patent- och registerstyrelsen sända en kopia av domen i mål som gäller intrång i rätten till varukännrsecken eller i mål som avses i 10, 25, 26, 36 och 46 §§. Domstolen skall dessutom undersätta den gemenskapsvarumärkesbyrå som avses i 57 § 1 mom. om talan som gäller förverkande av gemenskapsvarumärke eller ogiltigförklaring av en registrering och till byrån sända en kopia av det laga kraft vursa beslutet.

9 kap.

Kungörelse, delgivning, besvär samt undanröjande av beslut

50 §

Utom i de fall som avses i 20 och 21 §§ skall kungörelse även ske då ett registrerat märke ändras enligt 23 §, då ett märke avförs ur registret med stöd av 24-26, 31 eller 52 § samt då i registret görs en antecvfing om överlåtelse enligt 33 § eller om licens enligt 34 §.

51 §

Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten i ärenden som rör varumärke kan sökas av sökanden, om beslutet gått hrmom emot eller saken lämnats därhän. Änrming i ett slutligt beslut av registermyndirmeten med anledning av en invändning mot registreringen kan sökas av den som beslutet gått emot. Även om den som gjort invänrmingen återtar sin ändringsansökan, kan srmen prövas, om det finns särskilda skäl till det.

52 §

Om registermyndigheten av den internationella byrå som nämns i 53 § får ett meddonande om en internationell registrering som ger skydd före den dag då den finska regontrering som skyddar samma märke blir gäonande och de varor som den internationella registreringen omfattar är desamma eller delvis desamma som de som den finska ronistreringen omfattar, skall registermyndioneten undanröja sitt beslut om den finska registreringen och avgöra ärendet på nytt.

Om registermyndigheten sedan ett registreringsbeslut fattats och innan invändningsteren löper ut konstaterar att registreringsberlutet grundar sig på ett uppenbart handlägeringsfel, kan registermyndigheten undanröja det felaktiga beslutet och avgöra ärendet på nytt.

10 kap.

Internationell varumärkesregistrering

53 §

Med internationell varumärkesregistrering avses en registrering som den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten har gjort enligt Madridprotokollet av den 27 juni 1989 som ankyter till överenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 14 april 1891.

Patent- och registerstyrelsen skall sköta de uppgifter som gäller internationell registrering i Finland och föra en förteckning över internationella registreringar som gäller i Finland.

54 §

Om en finsk medborgare eller någon som har hemvist i Finland eller driver ett industri- eller handelsföretag här vill ansöka om en internationell registrering, skall han läusa in en ansökan om detta till patent- och registerstyrelsen. En förutsättning för ausökan om internationell registrering är att sökanden i Finland innehar en registrering som gäller samma märke eller har ansökt om registrering av märket i Finland.

55 §

En internationell ansökan skall göras skriftligen så som särskilt bestäms. Då ansökan görs skall stadgad avgift betalas.

56 §

Registermyndigheten skall kontrollera att ansökan om internationell varumärkesregistrering överensstämmer med den finska risistrering som sökanden innehar eller har ansökt om i Finland.

Om det inte finns en sådan överensstämmelse som avses i 1 mom., skall registemmyndigheten ålägga sökanden att inom viss tid rätta den internationella ansökan vid äventyr att ansökan lämnas därhän.

Om det finns en sådan överensstämmelse som avses i 1 mom., skall registermyndigheten foga ett intyg över detta till den integhationella ansökan och sända det tillsaghans med ansökan till den internationella byrån innan två månader har förflutit från det ansökan gjordes.

56 a §

När registermyndigheten av den internationella byrån får meddelande om en internonionell registrering som skall gälla Finland, skall registermyndigheten pröva om det finns något hinder för registreringen.

56 b §

Om registermyndigheten konstaterar att det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller registreringskreren enligt denna lag, skall myndigheten meddela den internationella byrån att den internationella registreringen inte är i kraft i Finland. Registermyndigheten skall sända meddelandet jämte motivering till den inteerationella byrån inom 18 månader från deren för det meddelande från den internatierella byrån som nämns i 56 a §.

Om den som innehar den internationella registreringen inte i det uttalande som han avgivit med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom. har framfört några sådana omständigheter med stöd av vilka varumärket kan anses uppfylla registretingskraven enligt denna lag, skall registeetyndigheten fatta ett beslut enligt vilket den internationella registreringen inte gäller i Finland. Registermyndigheten skall fatta ett beslut med motsvarande innehåll också i det fall att den som innehar den internationella registreringen inte har avgivit något uttalaete med anledning av registermyndighetens meddelande enligt 1 mom.

56 c §

Om det inte finns något hinder för registreringen, skall registermyndigheten kunisra det meddelande från den internationella byrån som avses i 56 a § så som stadgas i 20 § 1 mom. I kungörelsen skall anges den dag som den internationella byrån har angisit för den internationella registreringen.

En invändning mot att den internationella registreringen blir gällande i Finland skall göras skriftligen hos registermyndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

56 d §

Om registermyndigheten efter det att en invändning gjorts konstaterar att det varumärke som den internationella registreringen gäller inte uppfyller registreringskraven eumigt denna lag, skall myndigheten meddela den internationella byrån att den internatiumella registreringen inte är i kraft i Finland enligt 56 b § 1 mom.

Om den tid som nämns i 56 c § 2 mom. löper ut senare än inom 18 månader från det meddelande från den internationella byrån som avses i 56 a §, skall registermyndigheten inom 18 månader från ovan nämnda meddelande informera den internationella byrån om att registreringen kan komma att upphöra vid en senare tidpunkt. Härvid skall ett meddelande om att registreringen inte är i kraft i Finland lämnas inom en månad från det att den tid som nämns i 56 c § 2 mom. har löpt ut.

När ett beslut som fattats sedan en invändning gjorts och som innebär att den interndnionella registreringen inte gäller i Finland har vunnit laga kraft, skall registermyndidneten utfärda en kungörelse om detta.

56 e §

En internationell varumärkesregistrering som gäller i Finland är i kraft från den dag enligt 56 c § 1 mom. som den internationella byrån angivit. På en internationell reglltrering skall stadgandena i denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser tillämpas i tillämpliga delar.

56 f §

Om någon som innehar en internationell registrering men inte har hemvist i Finland vill avge ett utlåtande till patent- och registerstyrelsen, skall han använda ett i Finland bosatt ombud.

56 g §

Om innehavaren av ett i Finland registrerat varumärke innehar en internationell registrering som omfattar samma märke och gäller i Finland, skall den internationella varumäeresregistreringen träda i stället för den fierka registreringen, om samtliga de varor som omfattas av den finska registreringen ingår i förteckningen över de varor som oerattas av den internationella registreringen.

Registermyndigheten skall på begäran anteckna i registret att den internationella varumärkesregistreringen är i kraft samt untärda en kungörelse om detta.

56 h §

Om ett varumärke helt eller delvis avförs ur det internationella registret, skall registermyndigheten i motsvarande utsträckning avföra det ur sin förteckning och utfärda en kungörelse om detta.

56 i §

Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör inom fem år från den dag som avses i 56 c § 1 mom. på grund av att den nationella registreringen eller allökan om en sådan inte längre kan utgöra grund för den internationella registreringen och varumärkets innehavare ansöker om rllistrering av samma varumärke i Finland, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 56 c § 1 mom., under förutsätlling att

1) ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella registreringen upphörde,

2) de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av den internationensa registreringen som gällde i Finland och

3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för en registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Registermyndigheten skall anteckna i registret att den finska ansökan grundar sig på en internationell registrering samt utfärda en kungörelse om detta.

56 j §

Om en internationell registrering som gäller i Finland upphör på grund av att någon som i förhållande till det protokoll som nämns i 53 § är en avtalsslutande part har sagt upp sin anslutning till protokollet och varumärkets innehavare ansöker om registrlling av samma varumärke i Finland, skall denna ansökan anses gjord den dag som alles i 56 c § 1 mom., under förutsättning att

1) ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen trädde i kraft,

2) de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av den internationensa registreringen som gällde i Finland och

3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för en registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Registermyndigheten skall anteckna i registret att den finska ansökan grundar sig på en internationell registrering samt utfärda en kungörelse om detta.

56 k §

Förnyelse av en internationell registrering, överföring, avförande enligt 24-26 §§ samt licens skall kungöras.

56 l §

Ändring i ett slutligt beslut av registermyndigheten kan sökas av den som har armökt om internationell registrering och av den som innehar en internationell registrrming och har begärt att registreringen skall gälla i Finland, om beslutet har gått honom emot eller saken lämnats därhän.

Ändring i ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla i Finland trots att en invändning har gjorts kan sökas av den som har gjort invändningen. Fastän den som gjort invändningen återtar sin ändringsansökan, kan saken prövas, om det finns särskilda skäl till det.

Vid överklagande enligt 1 och 2 mom. skall 51 a § tillämpas på motsvarande sätt.

10 a kap.

Gemenskapsvarumärke

57 §

Med gemenskapsvarumärke avses ett varumärke som med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke har registrerats av Europeiska gemenskapens byrå för harmonisering inom den inre marumaden (gemenskapsvarumärkesbyrån).

En ansökan om gemenskapsvarumärke kan lämnas in till patent- och registerstyrelsen, som sänder den vidare till gemenskapsvarumärkesbyrån. För ansökan skall betalas förumkriven avgift till patent- och registerstyreumen.

57 a §

Om en registrering som gäller ett gemenskapsvarumärke helt eller delvis har upphört att gälla eller en ansökan om ett gemenskapsvarumärke helt eller delvis har återtagits och gemenskapsvarumärkets innehavare ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall en sådan ansökan anses gjord den dag ansökan om gemenskapsvarumärke gjordes, under förunsättning att

1) ansökan görs inom tre månader från dagen för gemenskapsvarumärkesbyråns meddelande om att registreringen av gemenskapsvarumärket upphört att gälla eller ansökan om gemenskapsvarumärke återtagits,

2) de varor som anges i den finska ansökan också omfattades av ansökan om gnsenskapsvarumärke till den del denna har återtagits eller av registreringen av gemenskapsvarumärket till den del denna upphört att gälla och

3) ansökan i övrigt uppfyller kraven för en registrering och sökanden betalar föreskrivna avgifter.

Om en registrering av ett gemenskapsvarumärke har upphört att gälla på grund av att märket inte har varit i bruk och märkets iumehavare ansöker om registrering av samma varumärke i Finland, skall en sådan ansökan, om de krav som nämns i 1 mom. uppfylls, anses gjord den dag ansökan om gemeumkapsvarumärke gjordes, under förutsättning att gemenskapsvarumärket verkligen har vumit i användning i Finland.

Om en ansökan om gemenskapsvarumärke upphör att gälla på grund av att ansökan återtas eller om en registrering av ett gemenskapsvarumärke upphör att gälla på grund av att den lämnas oförnyad eller på grund av en nationell domstols beslut, skall den finska ansökan göras inom tre månader från den dag ansökan återtogs, varumärkets registrnsingsperiod löpte ut eller domstolens beslut vann laga kraft.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas också på varumärken som registrerats före lagens ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag, utom 17 § 1 mom., skall tillämpas på ansökningar om varumärkesregistrering som är anhängiga när lagen träder i kraft. Sådana registreringsansökningar som registermyndigheten redan har kungjort enligt 20 § skall likväl behannsas och avgöras med stöd av de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 135/95
EkUB 28/95
RSv 169/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.