1713/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 48 kap. 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten strafflagen, sådana de lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), som följer:

1 §
Miljöförstöring

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


2) framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett fabrikat eller en produkt eller använder en anläggning i strid med en allmän föreskrift som har meddelats med stöd av luftvårdslagen (67/82) eller rådets förordning (EG) nr 3093/94 om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller ett stadgande som nämns i 60 § 1 mom. avfallslagen (1072/93) eller en allmän eller särskild föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av avfallslagen eller försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att ordna avfallshantering, eller

3) för in i landet eller ut ur landet eller genom finskt territorium transiterar avfall i strid med avfallslagen eller med stöd av den utfärdade stadganden eller allmänna eller särskilda föreskrifter eller så som nämns i artikel 26.1 i den avfallstransportförordning som nämns i 45 § 1 mom. avfallslagen eller i landet för in eller ur landet för ut ett ämne, ett fabrikat eller en produkt i strid med allmänna föreskrifter som meddelats med stöd av luftvårdslagen eller den i 2 punkten nämnda förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

så att gärningen är ägnad att förorena eller nedskräpa miljön eller förorsaka fara för hälsan, skall för miljöförstöring dömas till böter eller fängelse i högst två år.Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

RP 128/95
MiUB 7/95
RSv 108/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.