1707/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om skatteförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 § lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/95):

Skattestyrelsen
1 §
Uppgifter

Skattestyrelsen, som är en sakkunnigmyndighet under finansministeriet, leder fastställandet, debiteringen, uppbörden, indrivningen och kontrollen av skatter och avgifter som avses i lagen om beskattningsförfarande (1558/95), arbetsgivares socialskyddsavgift, skatt på arv och gåva, fastighetsskatt, källskatt på ränteinkomst, mervärdesskatt, stämpelskatt, skatt på vissa försäkringspremier samt andra skatter och avgifter om vilka så stadgas, samt ordnar bevakningen av skattetagarnas rätt vid beskattningen. Dessutom utför skattestyrelsen de övriga uppgifter som ankommer på den enligt lagen om skatteförvaltningen (1557/95) samt enligt andra stadganden och föreskrifter eller som finansministeriet uppdrar åt den.

2 §
Direktion

Vid skattestyrelsen finns en direktion som tillsätts av statsrådet för högst fyra år i sänder.

Direktionen består av högst sex medlemmar, av vilka en är skattestyrelsens generaldirektör och en är en av skatteförvaltningens personal inom sig för högst fyra år i sänder vald representant. Statsrådet utser direktionens övriga medlemmar samt förordnar en ordförande för direktionen. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande. När generaldirektören har förhinder är hans ställföreträdare direktionsmedlem.

Den medlem som företräder personalen har samma rättigheter och skyldigheter som direktionens övriga medlemmar. Han har dock inte rätt att delta i beslutsfattande i frågor som gäller val eller avskedande av eller avtalsvillkor för tjänstemännen i ledningen, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder.

Finansministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §
Arbetsordning

Om organisationen för skattestyrelsens verksamhet bestäms i skattestyrelsens arbetsordning.

4 §
Avgörandet av ärenden

De ärenden som ankommer på skattestyrelsen avgörs av direktionen eller generaldirektören eller av någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

5 §
Direktionens behörighet

Direktionen avgör frågor som gäller

1) riktlinjerna för skatteförvaltningens verksamhet, verksamhets- och ekonomiska planer, budgetförslag samt utnämning av de tjänstemän som nämns nedan,

2) skattestyrelsens föreskrifter och anvisningar samt andra principiella eller vittgåesne frågor som den upptar till behandling, samt

3) förordnande av en tjänsteman vid skattestyrelsen till ställföreträdare för generaldttektören, när denne har förhinder.

6 §
Direktionens beslutförhet

Direktionen är beslutför då ordföranden och minst tre medlemmar är närvarande.

Som direktionens beslut gäller den mening som majoriteten har omfattat eller vid lika röstetal den mening som ordförande har biträtt. Direktionen beslutar annars om hur ärendena skall behandlas i direktionen.

7 §
Generaldirektörens behörighet

Generaldirektören avgör sådana på skattestyrelsen ankommande ärenden som inte avgörs av direktionen eller som inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Generaldirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av någon som lyder under honom. Motsvarande rätt har även andra tjänstemän som enligt arbetsordningen givits rätt att avgöra ärenden.

Generaldirektören fastställer skattestyrelsens arbetsordning.

Länsskatteverken
8 §
Uppgifter

Länsskatteverket skall inom sitt tjänsteområde verkställa beskattningen, uppbära och indriva skatter och avgifter, sköta skattekontrollen samt ordna bevakningen av skattetagarnas rätt vid beskattningen, enligt vad som stadgas särskilt. Länsskatteverket skall utföra de utrednings-, försöks-, uppföljnings- och planeringsuppgifter samt de övriga uppgifter som skattestyrelsen ålägger verket eller som enligt särskilda stadganden och föreskrifter ankommer på det.

9 §
Servicepunkternas lokalisering

Länsskatteverket bestämmer var länsskatteverkets enheter och övriga servicepunkter skall vara belägna.

10 §
Länsskatteverkets arbetsordning

Om länsskatteverkets verksamhetsorganisation bestäms i dess arbetsordning, som fastställs av länsskattedirektören. Den som är enhetschef inom länsskatteverket bestämmer om enhetens interna organisation och om organiseringen av enhetens uppgifter.

11 §
Avgörandet av ärenden

De ärenden som ankommer på länsskatteverket avgörs av länsskattedirektören eller av någon annan tjänsteman, enligt vad som bestäms i arbetsordningen. Ärenden som enligt länsskatteverkets arbetsordning ankommer på en enhet skall avgöras av enhetschefen eller av någon annan tjänsteman som denne förordnat.

Länsskattedirektören kan i enskilda fall av särskilt skäl överta avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av någon som lyder under honom. Motsvarande rätt har även andra tjänstemän som enligt arbetsordningen givits rätt att avgöra ärenden.

12 §
Länsskattedirektörens ställföreträdare

Vid förhinder för länsskattedirektören trä- der i hans ställe en av honom förordnad tjänsteman vid länsskatteverket.

Skatterättelsenämnden
13 §
Medlemsantal och meddelande om val

Länsskatteverket skall meddela kommunerna vad som beslutats om antalet medlemmar i skatterättelsenämnden. Kommunen skall meddela länsskatteverket vilka som valts in i nämnden i god tid före början av nämndens mandattid.

14 §
Beslutförhet och förfarande

Skatterättelsenämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av nämndens övriga medlemmar är närvarande.

På förfarandet i nämnden tillämpas lagen om förvaltningsförfarande (598/82) och lagen om beskattningsförfarande.

15 §
Sektioner

Skatterättelsenämnden beslutar om antalet sektioner i nämnden, om uppgiftsfördelningen mellan sektionerna och om deras medlemmar. En sektion skall alltid ha minst två medlemmar utöver den som är ordförande. Sektionsordförande är en av länsskatteverket förordnad tjänsteman vid skatteförvaltningen.

Angående sektionerna och dessas ordförande gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om nämnden och dess ordförande.

Ett ärende som behandlas av en sektion skall överföras till nämnden för avgörande, om nämndens ordförande eller sektionens ordförande eller någon annan sektionsmedlem yrkar det.

16 §
Rätt att närvara vid sammanträden

Skatteförvaltningens behöriga tjänstemän samt av skatterättelsenämnden kallade sakkunniga har rätt att vara närvarande vid nämndens sammanträden och delta i diskussionen. Skatteombudet och andra obehöriga får inte vara närvarande.

17 §
Protokoll

Vid skatterättelsenämndens och dess sektioners sammanträden skall föras protokoll. Rättelseyrkandena och de på dem givna besluten jämte motiveringar utgör protokollbilagor.

Bevakning av skattetagarnas rätt
18 §
Skatteombud

Länsskatteverket förordnar en eller flera tjänstemän inom skatteförvaltningen eller andra personer till skatteombud vid länsskatteverket, med uppgift att bevaka statens rätt vid beskattningen. Kommunen förordnar en eller flera personer till skatteombud, med uppgift att bevaka kommunens, församlingarnas samt folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen. Kommunen skall underrätta länsskatteverket om sådana förordnanden.

Skatteombudet avgör honom ålagda ärenden som gäller bevakning av skattetagarnas rätt, om inte annorlunda stadgas någon annanstans. Samme skatteombud kan bevaka olika skattetagares rätt.

Länsskatteverket bistår det av kommunen förordnade skatteombudet med dennes kansligöromål.

19 §
Skatteombudets uppgifter

Skatteombudet skall, utöver vad som stadgas eller föreskrivs någon annanstans, begdga vittnesförhör i ärenden som är anhängiga hos länsskatteverket, skatterättelsenämnden, länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen samt företräda staten, kommunen, försadgingen och folkpensionsanstalten vid vittnedgörhör.

Skatteombudet för dessutom talan i ärenden som gäller återbrytande av beslut som har vunnit laga kraft eller återställande av försutten fatalietid.

Personalen
20 §
Personalen, ledningen och ansvaret

Generaldirektören leder skattestyrelsen.

Generaldirektören ansvarar för att de verksamhetsprinciper som har fastställts av direktionen följs inom skatteförvaltningen.

Länsskattedirektören leder länsskatteverket.

Länsskattedirektören ansvarar för att de resultatmål som har ställts upp för länsskatteverket nås.

Cheferna för de olika enheterna inom skatteförvaltningen ansvarar för att den verksamhet som de leder ger resultat och utvecklas samt för att uppgifterna sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Inom skatteförvaltningen finns dessutom annan personal.

Besättande av tjänsterna och anställande av annan personal
21 §
Behörighetsvillkor

Av generaldirektören, överdirektörerna, direktörerna, biträdande direktörerna, länsskattedirektörerna och skattedirektörerna samt de övriga tjänstemän som är chefer för länsskatteverkens resultatenheter förutsätts ledarförmåga.

Dessutom krävs

1) av generaldirektören lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med vegsets verksamhetsområde samt av skattestgselsens överdirektörer, direktörer och bitrgsande direktörer god förtrogenhet med upgsiftsområdet och lämplig högre högskoleexgsen,

2) av länsskattedirektörerna god förtrogenhet med uppgiftsområdet och lämplig högre högskoleexamen,

3) av de tjänstemän som är chefer för länsskatteverkens resultatenheter lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet.

22 §
Ledigförklaring av tjänster

Generaldirektörstjänsten vid skattestyrelsen besätts utan att tjänsten ledigförklaras.

De tjänster inom skatteförvaltningen som har placerats vid skattestyrelsen samt tjänsterna som länsskattedirektör ledigförklaras av skattestyrelsen.

Övriga tjänster inom skatteförvaltningen vilka har placerats vid ett länsskatteverk ledigförklaras av länsskatteverket.

23 §
Utnämning

Republikens president utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet.

Direktionen utnämner skattestyrelsens överdirektörer och direktörer samt länsskattedirektörerna.

Skattestyrelsen utnämner skattestyrelsens övriga tjänstemän.

Länsskatteverket utnämner länsskatteverkets övriga tjänstemän.

Skattestyrelsens personal i arbetsavtalsförhållande anställs av skattestyrelsen och länsskatteverkets personal i arbetsavtalsförhållande anställs av länsskatteverket.

24 §
Beviljande av tjänstledighet

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av finansministeriet och länsskattedirektörerna beviljas tjänstledighet av skattestyrelsen.

Beskattningskostnader
25 §
Uppbörd av beskattningskostnader

Nylands länsskatteverk skall årligen, i samband med redovisningen av skatteintäkter i mars, juni, september och december, hos kommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och folkpensionsanstalten uppbära deras andelar av de beskattningskostnader som skattestyrelsen har fastställt enligt 11 § lagen om skatteförvaltningen.

Beskattningskostnaderna uppbärs i hela mark så att överskjutande pennibelopp inte beaktas.

I samband med uppbörden av beskattningskostnaderna skall Nylands länsskatteverk meddela kommunerna, den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och folkpensionsanstalten beloppet av de beskattningskostnader som avses i 11 § lagen om skatteförvaltningen.

26 §
Rättelse av kostnaderna

Om en kommun, en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller folkpensionsanstalten inte är nöjd med sin andel av beskattningskostnaderna, skall den inom kalendermånaden efter uppbörden av kostnaderna framställa ett sådant rättelseyrkande till skattestyrelsen som avses i 11 § lagen om skatteförvaltningen.

Särskilda stadganden
27 §

Länsskatteverken skall, utöver vad som stadgas annanstans i lag, hos skattestyrelsen göra framställningar i sådana till verkets område hörande ärenden som skall handläggas av finansministeriet eller skattestyrelsen.

28 §

Skattestyrelsen och länsskatteverken fattar för egen del de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/94), statstjänstemannaförordningen (971/94) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70) skall fattas av ämbetsverket i fråga.

Skattestyrelsen fattar emellertid, med undantag för generaldirektörstjänsten, beslut om inrättande, överföring och indragning av tjänster inom skatteförvaltningen samt beslut som gäller länsskattedirektörerna och länsskattedirektörstjänsterna. Dessutom fastställer skattestyrelsen om avlöning av de arbetsgivartjänstemän inom skatteförvaltningen som avses i 10 § statstjänstemannaförordningen.

29 §

Förordnande som avses i 13 § 2 mom. 1 punkten lagen om skatteförvaltningen skall publiceras i författningssamlingen.

Sådana företag eller koncernföretag som avses i 13 § 2 mom. 2 punkten lagen om skatteförvaltningen skall under en 12 må- naders räkenskapsperiod ha en omsättning på minst 300 miljoner mark.

30 §
Arvoden

Skattestyrelsen fastställer grunderna för arvoden och resekostnadersättningar till skatterättelsenämndens medlemmar och sakkunniga samt till de skatteombud som förordnats av länsskatteverken.

31 §

Utan hinder av vad denna förordning stadgar om behörighetsvillkor behåller den, som närdenna förordning träder i kraft har en tjänst inom skatteförvaltningen, sin rätt att söka och enligt stadgade grunder få sådana i denna förordning nämnda eller motsvarande tjänster som han då var behörig för.

32 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 5 november 1993 om skatteförvaltningen (926/93).

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.