1696/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/91) 5 § 1 mom. och 30 § 1 mom., samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 8 december 1995 (1396/95) ett nytt 5 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

2 §

Vid tillämpningen av 2 mom. skall en publicering enligt artikel 93 i den europeiska patentkonventionen (FördrS / ) jämställas med offentligblivandet enligt 22 § patentlagen av sådana handlingar som gäller ansökan. Det ovan nämnda gäller också publicering enligt artikel 158.1 i den europeiska patentkonventionen, om det europeiska patentverket jämställer en sådan publicering med publicering enligt artikel 93.

5 §

En ansökan om nyttighetsmodellrätt till en uppfinning som inom tolv månader före ansökningsdagen har angetts i en ansökan om patent eller registrering av nyttighetsmodell i Finland eller i en ansökan om patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell i en annan stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 36/70 och 43/75) eller avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (FördrS 5/95), skall vid tillämpningen av 2 § 1 och 2 mom. samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökan, om sökanden yrkar detta. Sådan prioritet kan också fås från en tidigare ansökan om skydd som inte avser en stat som är ansluten till de nämnda konventionerna, om motsvarande prioritet från finsk ansökan medges där den tidigare ansökan har gjorts och om den lagstiftning som gäller där i huvudsak stämmer överens med konventionerna ovan.


8 a §

Om europeisk patentansökan enligt den europeiska patentkonventionen skall anses återkallad därför att den inte inom utsatt tid inkommit till det europeiska patentverket från den mottagande nationella myndigheten i en stat som är ansluten till den europeiska patentkonventionen, skall ansökningen på sökandens begäran omvandlas till ansökan om nyttighets modellrätt förutsatt att

1) begäran inom tre månader efter att det europeiska patentverket underrättade sökanden om att ansökningen ansågs återkallad har ingivits till den nationella registreringsmyndighet i en stat som är ansluten till den europeiska patentkonventionen som mottagit den europeiska patentansökan,

2) begäran inkommer till registreringsmyndigheten inom 20 månader från den dag då ansökningen ingavs eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs, och att

3) sökanden betalar fastställd ansökningsavgift och inger översättning av ansökan om nyttighetsmodellrätt enligt 7 § inom utsatt tid.

Skall europeisk patentansökan anses återkallad därför att en översättning av ansökningen på handläggningsspråket inte har ingivits till det europeiska patentverket inom föreskriven tid, kan ansökningen på sökandens begäran omvandlas till nationell ansökan om nyttighetsmodellrätt med iakttagande av artiklarna 135 och 136 i den europeiska patentkonventionen. Sökanden skall dessutom betala fastställd ansökningsavgift till registreringsmyndigheten och inge en översättning av ansökningen om nyttighetsmodellrätt enligt 7 § inom utsatt tid.

Ansökan om nyttighetsmodellrätt enligt 1 och 2 mom. skall godkännas till dessa delar, om den uppfyller de krav angående en ansökans form som föreskrivs i den europeiska patentkonventionen och tillämpningsföreskrifterna till denna.

30 §

Om två år har förflutit sedan en nyttighetsmodell registrerades och uppfinningen inte används eller bringas till användning i Finland i skälig utsträckning, kan den som vill använda uppfinningen här få tvångslicens till detta, om godtagbar anledning till underlåtenheten saknas.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagens 5 § 1 mom. och 30 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1996.

RP 161/95
EkUB 29/95
RSv 170/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.