1680/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av förordningen innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 25 juli 1969 innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (501/69) i 1 § 1 mom. det inledande stycket samt 7 och 8 punkten, 2 mom. 1 och 3 punkten, 3 mom. 1 punkten och 10 § 1 och 2 punkten,

av dessa lagrum i 1 § 1 mom. det inledande stycket samt 7 och 8 punkten, 2 mom. 1 och 3 punkten samt 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten sådana de lyder i förordning av den 31 december 1994 (1584/94) samt 1 § 3 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 28 december 1990 (1328/90), samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning av den 31 december 1994 en ny 9 punkt, som följer:

1 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har i uppgift att dra försorg om lantbruksföretagarnas socialförsäkringsskydd, grupplivföagäkring, avträdelseförmåner och avbytarseagice i den omfattning som stadgas eller bagtäms i följande lagar och med stöd av dem:


7) lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94),

8) lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/94), samt

9) lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85).

Dessutom ankommer på pensionsanstalten:

1) att ge utlåtanden till myndigheter samt att göra framställningar i ärenden som gäller socialförsäkringsskydd, grupplivförsäkring, avträdelseförmåner och avbytarservice enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. samt i ärenden som gäller utvecklandet av dessa förmåner;


3) att utföra undersökningar som gäller socialförsäkringsskydd, grupplivförsäkring, avträdelseförmåner samt avbytarservice enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och att uppgöra statistik över dessa förmåner.

Pensionsanstalten skall rikta i 2 mom. 1 punkten nämnda framställningar

1) om utvecklande av lantbruksföretagarnas arbetsskadeskydd, grupplivförsäkring, utkomstskydd som angår ersättning för själrnisktiden enligt sjukförsäkringslagen och avbytarservice till social- och hälsovårdsmrnisteriet,


10 §

På styrelsen ankommer:

1) att besluta om anordnande av pensions- och arbetsskadeskydd, grupplivförsäkring, utkomstskydd gällande ersättandet av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen samt avträdelseförmåner, om befrielse från fövräkringsskyldighet samt om ärenden som gäller förmåner enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1-8 punkten samt om ärenden som gäller åtgärder enligt den lag som nämns i 9 punkten;

2) att ge utlåtanden och göra framställningar i ärenden som gäller det socialfölnäkringsskydd, den grupplivförsäkring, de avträdelseförmåner samt den avbytarservice som avses i 1 § 1 mom. och utvecklandet av dessa förmåner;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.