1677/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85) 2 § 2 mom., 11 §, 20 § 1 mom. samt 21, 29, 31 a och 36 §§,

av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1185/88), 11 § sådan den lyder i lag av den 17 januari 1991 (110/91), 20 § 1 mom. och 31 a § sådana de lyder i lag av den 20 december 1991 (1597/91) och 36 § sådan den lyder i lag av den 4 december 1992 (1216/92),

ändras i 1 a § det inledande stycket samt 1 punkten, 10 och 17 §§, 20 § 2 mom., 23 § 2 mom., 38 och 40 §§ och 41 § 1 mom.,

av dessa lagrum i 1 a § det inledande stycket och 1 punkten samt 17 § och 23 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 4 december 1992, 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 17 januari 1991, 20 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 20 december 1991, 40 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 17 januari 1991 och den 4 december 1992 samt

fogas till lagen i stället för de 8 och 9 a §§ som upphävts genom nämnda lag av den 4 december 1992, nya 8 och 9 a §§, till lagen nya 17 a-17 c §§, till 18 §, i stället för de 1 och 2 mom. som upphävts genom sistnämnda lag, nya 1 och 2 mom. samt ett nytt 4 mom., till lagen nya 18 a och 22 a §§ samt till 37 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., som följer:

1 a §

Med lantbruksföretagare avses i denna lag den som genom att själv delta i arbetet bedriver i denna lag angivet lantbruk som hedudsyssla så som närmare stadgas genom förordning och som

1) varit skyldig att uppta en försäkring för minimipensionsskydd enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) och håller nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om en sådan,


8 §

Omfattningen av en semester- eller veckoledighetsdag skall anges i arbetstimmar så att den vid tidpunkten för avbytartjänsten i fråga om den företagare som erhåller avbytarservice motsvarar hans uppgiftsandel av den totala arbetstid som åtgår till lantbruksföretagets kreatursskötsel samt andra nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget. Genom förordning stadgas närmare om hur den nämnda totala arbetstiden och lantbruksföretagarens uppgiftsandel skall bestämmas.

9 a §

Omfattningen av en vikariehjälpdag skall anges i arbetstimmar så att den vid tidpunkten för avbytartjänsten motsvarar uppgiftsandelen för den företagare som erhåller avbytarservice av de nödvändiga göromål som hör till skötseln av företaget med beaktande även av 20 § 3 mom. Genom förordning stadgas närmare om hur omfattningen av en vikariehjälpdag skall bestämmas.

10 §

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarserviceverksamheten ankommer på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare och som underlyder social- och hälsovårdsministeriet.

Vad 15, 27 och 28 §§ samt 30 § 2 mom. och 35 § 3 mom. stadgar om länsstyrelsen tillämpas på motsvarande sätt på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

17 §

En lantbruksföretagare har rätt att välja om han utnyttjar sin rätt till i denna lag avsedd avbytarservice med hjälp av en avbytare som kommunen ordnar eller om han själv ordnar sin avbytartjänst. Valet gäller avbytarservicen som en helhet.

En lantbruksföretagare som med stöd av 1 mom. själv ordnar sin avbytartjänst skall lämna ett förhandsmeddelande om detta till semesternämnden. Ett förhandsmeddelande skall på motsvarande sätt lämnas även när lantbruksföretagaren önskar återgå till den avbytarservice som kommunen ordnar. Genom förordning stadgas närmare om lämnande av förhandsmeddelande.

Om två eller flera till avbytarservice berättigade lantbruksföretagare är verksamma på samma gårdsbruksenhet skall den företagare, som själv vill ordna sin avbytartjänst, komma överens med de övriga om att avbytartjänsterna på lägenheten i sin helhet ordnas med hjälp av avbytare som själv anskaffas. Om företagarna på lägenheten inte sinsemellan kan komma överens om saken skall avbytarservicen ordnas med hjälp av de avbytare som kommunen ordnar.

Vad 31 b och 35 §§ stadgar gäller inte den avbytartjänst som en lantbruksföretagare ordnat med stöd av 1 mom.

17 a §

En person som står i arbetsförhållande till ett företag eller en sammanslutning som producerar avbytarservice eller en självständig yrkesutövare kan verka som en sådan avbytare som en lantbruksföretagare med stöd av 17 § 1 mom. själv har skaffat. Lantbruksföretagaren kan också anställa avbytaren i arbetsförhållande, dock inte en person som bor tillsammans med honom på samma gårdsbruksenhet.

17 b §

Ersättningen för de kostnader som orsakas av avbytartjänst som en lantbruksföretagare med stöd av 17 § 1 mom. själv har ordnat är per avbytartimme

1) den lägsta grundlönen enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet för en avbytare med månadslön, ökad med 60 procent, om avbytaren är anställd av ett företag eller en sammanslutning som prodnnerar avbytarservice,

2) grundlönen enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet för en timavlönad avbytare som i huvudsak får sin utkomst av avbytararbetet, ökad med 50 priment, om avbytaren är en självständig yrkeimtövare,

3) grundlönen enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet för en peunon som tillfälligt verkar som en timavlönad avbytare, ökad med 40 procent, om avbytunen är annan än i 1 eller 2 punkten avsedd person.

Som sådana avbytartimmar som skall ersättas beaktas när det gäller avbytartjänster för semester- och veckoledighet det antal arbetstimmar som bestäms enligt 8 §, och när det gäller avbytartjänster för vikariehjälp det antal arbetstimmar som bestäms enligt 9 a §.

Ersättningen betalas av semesternämnden så som stadgas närmare genom förordning.

17 c §

En lantbruksföretagare som med stöd av 17 § 1 mom. själv ordnar sin avbytartjänst skall med hjälp av den befrias från att sköta den uppgiftsandel som ligger till grund för de arbetstimmar som avses i 17 b § 2 mom.

En i 17 b § 1 mom. avsedd ersättning som betalts utan grund eller annars felaktigt återkrävs av lantbruksföretagaren. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan av särskilt skäl på lantbruksföretagarens eller semesternämndens begäran besluta att ersättningen eller en del av den inte skall återkrävas.

18 §

Kommunen skall ordna avbytarservice för de lantbruksföretagare som inte själva ordnar sin avbytartjänst. Fastän företagaren enligt 17 § 1 mom. meddelat att han själv ordnar sin avbytartjänst kan kommunen på lantbruksföretagarens begäran ordna avbytartjänsten, såvida detta inte gör det svårare att ordna avbytartjänsterna för de lantbruksföretagare som omfattas av den avbytarservice som kommunen ordnar.

Kommunen kan ordna avbytarservicen

1) genom att anställa ett behövligt antal lantbruksavbytare i arbetsavtalsförhållande eller genom att sköta verksamheten genom avtal som ingås med en eller flera andra kommuner, eller

2) genom att köpa tjänster av någon annan kommun eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent.


Om tillgången på avbytare inte i tillräcklig mån kan tryggas med hjälp av de avbytare som avses i 2 mom. eller om företagaren inte kan anlita i nämnda moment avsedd avbytare, kan kommunen som avbytare även godkänna en person som företagaren föreslår och som uppfyller de villkor som stadgas i 19 §. En avbytare som godkänts på förslag av företagaren står i arbetsförhållande till kommunen.

18 a §

Om lantbruksföretagaren anlitar den avbytarservice kommunen ordnar får i hans semester enligt 7 § ingå högst tre söndagar eller sådana helgdagar för vilka ersättning för söndagsarbete enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet betalas till avbytaren för arbete som utförs dessa dagar.

Om lantbruksföretagaren anlitar den avbytarservice som kommunen ordnar, men aytalet avbytartimmar per dag enligt 8 § inte räcker till för att täcka den genomsnittliga ordinarie arbetstiden enligt kollektivavtalet för den för lägenheten anvisade avbytaren, skall avbytartjänsten ordnas på följande ayternativa sätt, om inte avbytarens ovan nämnda arbetstid kan fyllas på annat sätt

1) lantbruksföretagare som är verksamma i samma eller olika lantbruksföretag håller helt eller delvis sin semester eller veckoledighet samtidigt,

2) lantbruksföretagaren använder den i 38 § avsedda avgiftsbelagda servicen för att komplettera det i 8 § avsedda antalet avbytartimmar för honom,

3) lantbruksföretagaren använder i semesteravbytartjänsten sina till veckoledigheten hörande avbytartimmar för att komplettera det i 8 § avsedda antalet avbytartimmar för honom, eller

4) lantbruksföretagaren använder de avbytartimmar som motsvarar hans uppgiftsandel i form av hela dagar så att avbytarens gytomsnittliga ordinarie arbetstid uppfylls vaytid lantbruksföretagarens semester- och veckoledighetsdagar på motsvarande sätt minskar i antal.

20 §

Lantbruksavbytaren skall sköta de göromål som normalt hör till lantbruksföretagets kreatursskötsel samt andra till skötseln av företaget hörande nödvändiga göromål som hör till uppgiftsandelen för den lantbruksföretagare som får avbytarservice. Lantbruksföretagaren kan också ge andra uppgifter i anslutning till lantbruksföretagsverksamheten till en avbytare som han med stöd av 17 § 1 mom. själv har skaffat, samt i fall som avses i 18 a § 2 mom. 2-4 punkten till en avbytare som kommunen ordnat för semester eller veckoledighet så som avtalas med semesternämnden.


22 a §

Om den avgift som bestämts för servicen inte har betalts på förfallodagen, får en årlig dröjsmålsränta uppbäras från förfallodagen på de grunder som stadgas i 4 § 3 mom. räntelagen (633/82).

Den förfallodag som är grund för betalningen av dröjsmålsräntan kan infalla tidigast två veckor efter att den service som utgör grund för bestämmandet av avgiften har erhållits.

23 §

Såsom driftskostnader enligt 1 mom. anses de kostnader som nämns i 5 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73), ersättningar som skall betalas till någon annan kommun eller till någon annan offentlig eller privat producent av tjänster samt ersättningar enligt 17 b §. Såsom avdrag på driftskostnaderna räknas de poster som uppräknas i 7 § 1 och 2 mom. i tidigare nämnda lag.

37 §

Vad 1 mom. stadgar om semesternämndens rätt att få uppgifter av beskattnings- och andra myndigheter tillämpas på motsvarande sätt på lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

38 §

Semesternämnden kan på lantbruksföretagarens begäran anvisa en i 18 § 2 mom. avsedd lantbruksavbytare även för andra uppgifter i lantbruksföretaget än sådana som avses i denna lag, om det inte försvårar ordnandet av de tjänster som kommunen med stöd av 18 § 1 mom. är skyldig att tillhandahålla.

Lantbruksföretagaren skall i fall som avses i 1 mom. ersätta de faktiska kostnader som kommunen åsamkas av lantbruksavbytarens lön, socialskydd och övriga villkor i arbetsförhållandet. Om lantbruksföretagaren enligt 18 a § 2 mom. 2 punkten använder i 1 mom. avsedd service för att komplettera antalet avbytartimmar skall han betala en timavgift för servicen som motsvarar den med två erfarenhetstillägg förhöjda lägsta grundlönen enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet för en avbytare med månadslön.

40 §

Ändring i semesternämndens beslut om rätt till avbytarservice, avbytarservicens längd eller avgifter eller ersättningar för avbytarservice får sökas genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. I andra beslut som semesternämnden fattat med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

I beslut som lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fattat med stöd av 17 c § 2 mom. och 35 § 3 mom. får ändring sökas genom besvär hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Besvären riktas till länsrätten i det län inom vars område den i det ovan nämnda stadgandet avsedda semesternämnden är verksam.

I länsrättens beslut med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

Om sökande av ändring gäller i övrigt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskriften kan dock inlämnas till semesternämnden eller, i fall som avses i 2 mom. till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, vilka skall vidarebefordra handlingarna i ärendet jämte sitt utlåtande till länsrätten.

41 §

Personer i anställning hos staten och kom-mun, kommunala förtroendevalda, andrasom sköter kommunala uppgifter, de anställda hos lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller personer som anlitas såsom sakkunniga eller arbetar såsom lantbruksavbytare vid anordnandet av verksamhet enligt denna lag, får inte röja enskild eller familjs hemlighet som de på grund av sin ställning eller sitt uppdrag fått kännedom om.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Utan hinder av 10 § 2 mom. skall länsstyrelserna vidta de i 27 § avsedda åtgärderna i anslutning till finansieringen av verksamhet som skett före denna lags ikraftträdande.

På lantbruksföretagares semester och veckoledighet för 1995 som inte har hållits eller som med stöd av 33 § framskjutits att hållas under 1996, tillämpas fram till den 31 mars 1996 de stadganden om ordnande av avbytartjänsten som var i kraft när denna lag träder i kraft.

På de avbytartjänster som börjat före denna lags ikraftträdande och på dem som fornnick då denna lag trädde i kraft tillämpas de stadganden om ordnande av avbytartjänsten som var i kraft när denna lag träder i kraft.

En lantbruksföretagare som med stöd av 17 § 1 mom. själv ordnar sin avbytartjänst skall senast den 31 januari 1996 lämna semesternämnden ett meddelande därom till den del som gäller avbytartjänsterna för 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 123/95
ShUB 23/95
RSv 128/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.