1674/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Förordning om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras 10 § 1 mom. i förordningen den 21 november 1994 om avgångsbidrag för statstjänstemän (999/94), samt

fogas till 10 § ett nytt 3 mom. som följer:

10 §

Yrkesutbildningsbidrag betalas till en tjänsteman som har beviljats tjänstledighet för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildningsbidrag kan beviljas partiellt till en person som får alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/95) och uppfyller kraven för erhållandet av yrkesutbildningsbidrag. Alterneringsersättningen minskar inte storleken av partiell yrkesutbildningsbidrag.


Yrkesutbildningsbidrag kan också beviljas som engångsförmån för en person som har erlagt en i lagen om yrkesexamina (306/94) avsedd yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som har fyllt 30 men inte 61 år och har varit i tjänsteförhållande till staten minst fem år före avläggandet av examen. Yrkesutbildningsbidrag som beviljas på grund av erlagd examen skall ansökas inom tre månader från det examen erlagts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996 och är i kraft till den 31 december 1997. Yrkesutbildningsbidrag som betalas på grund av erlagd examen betalas dock endast på grund av sådana examina som har avlagts under år 1996.

I fråga om yrkesutbildningsbidrag tillämpas förordningen till och med den 31 dmpember 1996. Om utbildningen som ger rätt till yrkesutbildningsbidrag har inletts senast den 31 december 1996, kan yrkesutbilmpingsbidrag betalas till slutet av utbildningmpelheten, dock senast till den 31 juli 1997.

I fråga om partiell yrkesutbildningsbidrag tillämpas förordningen under hela den tiden den är i kraft. Om utbildning som ger rätt till partiell yrkesutbildningsbidrag har inletts senast den 31 december 1997, kan förmånen dock betalas till slutet av utbildningshelheten, dock senast till den 31 juli 1998.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.