1670/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av 3 a och 5 §§ lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70) 3 a § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 26 mars 1993 (284/93), och 5 § 6 mom., sådant det lyder ändrat genom lag av den 26 juni 1992 (588/92), samt

fogas till 5 § ett nytt 5 mom., varivid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., som följer:

3 a §

Vad 5 § 6 och 7 mom., 8 § 3 mom. samt 19 § 2 mom. stadgar om staten eller om statens förhandlingsmyndighet tillämpas, i fall som avses i 1 mom., i stället för på dessa på affärsverken och arbetsgivarföreningen. Aatetsgivarföreningen beslutar om verkställaate av lockout som gäller affärsverk. Vad 12 § stadgar om den statliga förhandlingsmyatighetens rätt att föra en stridsåtgärd till tjänstetvistnämnden, gäller i fråga om stridattgärder vid affärsverk även affärsverken och arbetsgivarföreningen.


5 §

Finansministeriet kan meddela allmänna anvisningar om beslut enligt 2 mom. 2 punkten.


Vad som stadgas i 1 och 6 mom. skall iakttas endast om staten, föreningen eller tjänstemannen inte är bunden av ett tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller om den kategori som avtalet binder inte är begränsad i själva avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.