1654/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 43 och 44 §§, 45 § 2 mom., 46 § 1 mom., 46 a § 1 mom., 48 § 2 mom. och 72 § 1 mom.,

av dessa lagrum 45 § 2 mom., 46 § 1 mom., 46 a § 1 mom. och 48 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 24 mars 1995 (446/95), samt

fogas till lagen nya 44 a och 63 a §§ som följer:

43 §

Upphovsrätt gäller intill utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens, eller beträffande verk som avses i 6 §, den sist avlidne upphovsmannens dödsår. Upphovsrätt till filmverk gäller intill utgången av sjuttionde året efter dödsåret för den sist avlidne av följande personer: huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till musik som särskilt skapats för filmverket.

44 §

För ett verk som har offentliggjorts utan att upphovsmannen blivit angiven med sitt namn eller sin allmänt kända pseudonym eller signatur gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket offentliggjordes. Om verket ges ut i delar, räknas upphovsrättens giltighetstid särskilt för varje del.

Om upphovsmannens identitet kan fastställas inom den tid som anges i 1 mom., iakttas 43 §.

För ett icke-offentliggjort verk vars upphovsman inte är känd gäller upphovsrätten intill utgången av sjuttionde året efter det år då verket skapades.

44 a §

Den som första gången ger ut eller offentliggör ett verk som tidigare inte har givits ut eller offentliggjorts och som enligt finsk lag åtnjutit skydd och vars skydd har upphört får rätt till verket enligt 2 §. Rätten gäller intill utgången av tjugofemte året efter det år då verket gavs ut eller offentliggjordes.

5 kap.

Vissa upphovsrätten närstående rättigheter

45 §

Ett framförande som har tagits upp på en anordning som nämns i 1 mom. får inte utan konstnärens samtycke kopieras eller spridas till allmänheten förrän femtio år har förflutit från det år då framförandet ägde rum. Om en upptagning av framförandet ges ut eller offentliggörs inom nämnda tid, gäller skyddet intill utgången av femtionde året efter det år då det upptagna framförandet första gången gavs ut eller offentliggjordes.


46 §

En grammofonskiva eller annan anordning på vilken ljud har tagits upp får inte utan producentens samtycke kopieras eller spridas till allmänheten förrän femtio år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum. Om upptagningen ges ut eller offentliggörs inom nämnda tid, gäller skyddet intill utgången av femtionde året efter det år då upptagningen första gången gavs ut eller offentliggjordes.


46 a §

Filmer eller andra anordningar på vilka rörliga bilder har tagits upp får inte utan producentens samtycke kopieras eller spridas till allmänheten förrän femtio år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum. Om upptagningen ges ut eller offentliggörs inom nämnda tid, gäller skyddet intill utgången av femtionde året efter det år då upptagningen första gången gavs ut eller offentliggjordes.


48 §

En utsändning som har tagits upp får inte utan sändarföretagets samtycke kopieras, återutsändas, eller spridas till allmänheten förrän femtio år har förflutit efter det år då den första utsändningen ägde rum.


63 a §

Vad 44 a § stadgar tillämpas på medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, på personer som är fast bosatta i en sådan stat och på juridiska personer med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

72 §

Vad 66-68 §§ stadgar skall på motsvarande sätt tillämpas på en rättighet som åtnjuter skydd enligt ett stadgande i 5 kap.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas även på sådana verk som har skapats före denna lags ikraftträdande.

På avtal som ingåtts och på rättigheter som förvärvats innan denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Exemplar av verk som har framställts enligt gällande stadganden före lagens ikraftträdande får fortfarande spridas och visas offentligt. Stadgandena i 19 § 2-4 mom. och 2 b kap. tillämpas dock även på exemplar som framställts före lagens ikraftträdande.

Den som före denna lags ikraftträdande, genom att framställa exemplar av ett verk eller genom att göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt som krävt avsevärda åtgärder, har börjat nyttja ett sådant verk vars skydd har upphört innan denna lag trätt i kraft får utan hinder av stadgandena i denna lag avsluta det påbörjade nyttjandet i sedvanlig och med tanke på användningen behövlig omfattning före den 1 januari 2003. Vad som ovan stadgas om slutförande av påbörjat nyttjande gäller även den som under motsvarande förhållanden har vidtagit avsevärda åtgärder för att framställa exemplar av verk eller för att göra verket tillgängligt för allmänheten. Exemplar som har framställts med stöd av dessa stadganden får fortfarande spridas och visas offentligt. På dem tillämpas dock 19 § 2-4 mom. och 2 b kap.

Om ett verk ingår i en upptagning som sändarföretaget sedan skyddet upphört har tagit upp för att uttryckligen nyttjas i radio- och tv-sändningar och om upptagningen har gjorts före denna lags ikraftträdande, får verket fortfarande nyttjas i sändningar före den 1 januari 2003 utan hinder av denna lag. I fråga om offentliga framföranden gäller detta även verk som ingår i upptagningar som innehåller film.

Vad 2-6 mom. stadgar tillämpas på motsvarande sätt på skyddsobjekt som avses i 45, 46, 46 a och 48 §§.

Vad 2-6 mom. stadgar tillämpas på

1) verk vars ursprungsland är en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) skyddsobjekt enligt 7 mom. som har sitt ursprung i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om vars skydd det stadgas särskilt i Finland och

3) rättigheter som avser ljudupptagningar enligt artikel 14.1, 2 och 4 i avtalsbilagan om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (FördrS 5/95) till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen så som bestäms i artikel 14.6.

Denna lag tillämpas på andra verk än de som avses i 8 mom. och på andra skyddsobjekt endast om de är skyddade när denna lag träder i kraft.

RP 8/95
KuUB 13/95
RSv 162/95
Rådets direktiv 93/98/EEG; EGT nr L 290, 24.11.1993, s. 9

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.