1649/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1, 4 och 8 §§, 16 § 2 mom. samt 18 § lagen den 16 juli 1990 om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar (656/90) som följer:

1 §

Denna lag gäller förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar enligt 30 § kommunallagen (365/95).

4 §

Ett initiativ av kommuninvånare enligt 31 § kommunallagen om folkomröstning skall individualisera den fråga i vilken folkomröstning önskas. Initiativtagarna skall i initiativet försäkra att de är röstberättigade kommuninvånare. Under medlemmarnas egenhändiga underskrifter skall deras namn, yrke eller syssla och adress tydligt antecknas.

8 §

För folkomröstningen upprättar den kommunala centralvalnämnden över de röstberättigade ett rösträttsregister om vilket i tillämpliga delar gäller vad som i 7 § kommunala vallagen stadgas om rösträttsregistret.

Kommunstyrelsen skall senast den 55 dagen före röstningsdagen göra anmälan till befolkningsregistercentralen om folkomröstningen och meddela om den önskar få de uppgifter som skall tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller som pappersutskrift. Om pappersutskrifter gäller i tillämpliga delar vad 17 § kommunala vallagen stadgar om vallängder.

Befolkningsregistercentralen skall senast den 30 dagen före röstningsdagen tillställa den kommunala centralvalnämnden de uppgifter som skall tas in i rösträttsregistret.

16 §

Vid folkomröstningar används de förseglingstillbehör som enligt 100 § 1 mom. 2 punkten kommunala vallagen har skaffats till den kommunala centralvalnämnden och valnämnderna.

18 §

Vid folkomröstningar skall utöver denna lag i tillämpliga delar iakttas 4 § 3 mom., 6 §, 10 § 2 mom., 15 § 1 och 2 mom., 17 § 3 mom., 45, 46, 47-51, 53 och 54 §§, 56 § 1-4 mom., 57 och 58 §§, 70 § 2 mom., 74 §, 75 § 1 mom., 76, 84 och 87 §§, 88 § 3 mom. samt 89, 95 och 99 §§ kommunala vallagen. Vad 95 § kommunala vallagen stadgar gäller dock inte den tid som 10 § 2 mom. stadgar för returneringen av brevröstningshandlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Om folkomröstning förrättas innan sex månader har förflutit efter att denna lag har trätt i kraft, skall dock tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 175/95
GrUB 4/95
RSv 161/95

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.