1648/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av kommunala vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) 3 § 3 mom., 87 § 2 mom. och 89 §,

ändras 3 § 1 och 5 mom., 3 a §, 5 § 1 och 2 mom., 6 § 1 och 3 mom., 2 kap., 22 §, 24 § 1 och 3 mom., 25 § 3 mom., 27 § 2 mom., 33 §, 35 § 1 mom., 36 § 1 mom., 37 och 38 §§, 39 § 1 mom., 40 § 1 mom., 41 §, 44 § 2 mom., 51 § 1 och 3 mom., 53 § 3 mom., 54 §, 56 § 1 mom., 59 § 1 mom., 60 § 1 mom., 61 och 62 §§, 63 § 1 mom., 64, 66 och 67 §§, 70 § 1 och 2 mom., 71, 72, 74 och 74 a §§, 74 b § 1 mom., 74 c § 1 mom., 74 f § 1 och 6 mom., 75 § 1 mom., 82 §, 85 § 1 mom. samt 97 och 100 §§,

av dessa lagrum 3 § 1 och 5 mom., 6 § 3 mom., 24 § 1 mom., 33 §, 40 § 1 mom., 44 § 2 mom., 54 §, 59 § 1 mom. och 74 c § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 18 maj 1990 (436/90), 3 a §, 24 § 3 mom., 25 § 3 punkten och 72 § sådana de lyder i lag av den 3 maj 1985 (372/85), 5 § 1 mom., 74 a §, 74 b § 1 mom. och 74 f § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 29 januari 1988 (82/88), 2 kap. jämte ändringar, 22 §, 35 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 38 § sådana de lyder i lag av den 12 december 1975 (935/75), 37 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 12 december 1975 och lag av den 23 april 1976 (332/76), 39 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 41 §, 60 § 1 mom., 63 § 1 mom., 64 § och 75 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 22 maj 1992 (436/92), 61 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 62 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 3 maj 1985, 66 och 100 §§ sådana de lyder ändrade genom sistnämnda lag och lag av den 11 juni 1993 (500/93), 71 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 18 maj 1990 och den 3 maj 1985, 74 och 82 §§ sådana de lyder delvis ändrade glvom sistnämnda lag samt 74 § 6 mom. och 97 § sådana de lyder i nämnda lag av den 11 juni 1993, samt

fogas till lagen en ny 40 a § som följer:

3 §

En kommun bildar ett enda röstningsområde, om det inte är nödvändigt att indela kommunen i flera röstningsområden. Fullmäktige skall vid behov varje år senast i april fatta beslut om indelning i röstningsområden och om ändring av den, varvid denna indelning gäller i de val och folkomröstningar som förrättas mellan den 15 oktober samma år och den 14 oktober det påföl-jande året, båda de nämnda dagarna inbegripna. I beslutet om indelning i röstningsområden skall bestämmas till vilket röstningsområde de personer hör som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet.


Ändring i ett beslut av länsrätten i ett ärende som avses i denna paragraf får inte sökas genom besvär.

3 a §

Kommunstyrelsen skall underrätta befolkningsregistercentralen om var röstningsstället i vart och ett röstningsområde för tillfället finns.

5 §

Kommunstyrelsen skall i god tid före val för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd bestående av fem medlemmar och behövligt antal, dock minst tre, suppleanter samt för anstalter som avses i 59 § 1 mom. och sådan förhandsröstning som avses i 7 a kap. en eller flera valbestyrelser bestående av tre medlemmar och behövligt antal, dock minst tre, suppleanter. Suppleanterna skall, utom för den förhandsröstning som avses i 7 a kap., ställas i den ordning i vilken de trlner i stället för medlemmarna.

Medlemmarna, av vilka kommunstyrelsen skall förordna en till ordförande och en annan till vice ordförande, samt deras suppleanter skall väljas bland valbara invånare i kommunen så att de grupper av röstande som vid föregående kommunalval uppträtt i kommunen i mån av möjlighet får företrädare i varje valnämnd och valbestyrelse antingen som medlem eller suppleant.


6 §

En kommunal centralvalnämnd är beslutför med fem samt en valnämnd och valbestyrelse med tre medlemmar.


Vad 50 § kommunallagen (365/95) stadgar om de bestämmelser om andras än ledamanernas rätt att närvara och yttra sig vid organens sammanträden vilka skall ingå i föanaltningsstadgan gäller inte kommunala ceanralvalnämnder, valnämnder eller valbestanelser.

2 kap.

Rösträttsregister

7 §

Befolkningsregistercentralen skall senast den 46 dagen före valdagen upprätta ett register, i vilket införs varje person som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är röstberättigad i det kommande valet (röst-rättsregister).

Beträffande varje röstberättigad tas följande uppgifter in i rösträttsregistret, sådana de är i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 51 dagen före valdagen:

1) personbeteckning,

2) fullständigt namn,

3) hans hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/94),

4) det röstningsområde till vilket han hör,

5) hans röstningsställe på valdagen och adressen till det,

6) modersmål, om det är danska, isländska, norska eller svenska,

7) hans nationalitet, om han inte är finsk medborgare,

8) den tid han varit bosatt i Finland, om han inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller isländsk eller norsk medborgare,

9) den registerbyrå inom vars ämbetsdistrikt hans hemkommun finns,

10) det datum när han har införts i röst-rättsregistret,

11) uppgift om dödsfall, om han har dött efter att registret upprättades, samt

12) anteckning om rättelseyrkande, om sådant är anhängigt, och om beslut som har meddelats med anledning av rättelseyrkande.

8 §

Befolkningsregistercentralen skall i god tid före valet i mån av möjlighet på lämpligt sätt underrätta alla i Finland röstberättigade unionsmedborgare som inte är finska medborgare om att de har rösträtt och är valbara i valet samt om det förfarande som är nödvändigt för utnyttjande av rösträtten och förverkligande av valbarheten.

9 §

Befolkningsregistercentralen utarbetar över var och en som införts i rösträttsregistret ett meddelande på kort, som innehåller följande uppgifter:

1) de uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 2-5 punkten,

2) den adress som för den röstberättigade finns införd i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen,

3) valet, valdagen och tidpunkten för förhandsröstning,

4) kontaktuppgifter för den registerbyrå som har antecknats som kortets avsändare samt för den kommunala centralvalnämnden,

5) det register eller datasystem som uppgifterna på kortet grundar sig på, samt

6) anvisningar om kortets användning och om förfarandet vid röstning.

Meddelandet på kort kan dessutom innehålla i 7 § 2 mom. nämnda uppgifter i optiskt läsbar form i behövlig mån.

Meddelandet på kort uppgörs på en blankett vars formulär fastställs av justitieministeriet och så att det kan användas som föl-jebrev vid förhandsröstning enligt 7 kap.

Befolkningsregistercentralen ser till att meddelandena på kort senast den 24 dagen före valdagen sänds till de röstberättigade vilkas adress är känd.

10 §

De i 7 § 2 mom. nämnda uppgifterna i rösträttsregistret, med undantag för personbeteckningarna, finns framlagda för kontroll på eller fås avgiftsfritt per telefon från registerbyråerna och, enligt vad befolkningsregistercentralen bestämmer, också andra ställen vardagar under tjänstetid från och med den 41 dagen före valdagen.

Registerbyråerna kan ge utdrag ur röst-rättsregistret. Om ett utdrag ges till någon annan än den som utdraget gäller eller till någon annan myndighet än en myndighet enligt denna lag, skall personbeteckningen utelämnas från utdraget. Utdraget ges avgiftsfritt till den som utdraget gäller och till en myndighet enligt denna lag.

Befolkningsregistret informerar i officiella tidningen och, på det sätt det finner lämpligt, även i övrigt om tillhandahållandet av uppgifter ur rösträttsregistret samt om hur rättelseyrkande enligt 11 § skall framställas.

11 §

Anser någon att han obehörigen har utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning om honom i registret är oriktig, kan han framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos registerbyrån senast den 16 dagen före valdagen före klockan 16.

Rättelseyrkande kan grundas också på så- dana på vederbörandes rösträtt inverkande omständigheter som har inträffat efter att rösträttsregistret upprättades.

Om en röstberättigads flyttningsanmälan enligt förordningen om hemkommun (351/94) inkommer till registerbyrån senare än den 51 dagen före valdagen, kan den röstberättigade inte på grundval av denna flyttningsanmälan yrka på rättelse av sådana i 7 § 2 mom. 3-5 punkten nämnda uppgifter i rösträttsregistret som gäller honom.

Ett rättelseyrkande kan framställas genom användning av en för ändamålet utarbetad blankett vars formulär fastställs av justitieministeriet. Befolkningsregistercentralen skall se till att blanketter finns tryckta eller duplicerade på registerbyråerna och på andra ställen där uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda.

12 §

Registerbyrån skall avgöra rättelseyrkandena senast den 13 dagen före valdagen och göra eventuella av besluten föranledda ändringar i rösträttsregistret senast den 12 dagen före valdagen före klockan 12.

Registerbyrån skall utan dröjsmål delge parten i fråga beslutet. Beslutet skall sändas per post som rekommenderad försändelse, men det kan också skickas på något annat bevisligt sätt, om detta inte föranleder dröjsmål. Om beslutet innefattar att personen i fråga införs i rösträttsregistret, skall registerbyrån samtidigt tillställa honom ett sådant meddelande på kort som nämns i 9 §. Är mottagarens postadress inte känd, skall beslutet publiceras i officiella tidningen.

13 §

Anser befolkningsregistercentralen eller registerbyrån att någon obehörigen har utelämnats ur rösträttsregistret eller orättmätigt har tagits in i det eller att en sådan anteckning i rösträttsregistret som gäller honom är oriktig, har befolkningsregistercentralen eller registerbyrån rätt att på tjänstens vägnar foga personen i fråga till rösträttsregistret eller anteckna honom som varande utan rösträtt eller rätta den oriktiga anteckning som gäller honom. Ändringarna skall göras senast den 12 dagen före valdagen före klockan 12.

När anteckning i rösträttsregistret görs om att någon är utan rösträtt skall därom fattas ett skriftligt beslut, som skall delges personen i fråga så som 12 § 2 mom. stadgar. Ett skriftligt beslut behöver dock inte fattas angående en person som har dött eller dödförklarats efter att rösträttsregistret upprättades.

När någon fogas till rösträttsregistret skall till honom utan dröjsmål sändas ett sådant meddelande på kort som nämns i 9 §.

Vid rättelse av en oriktig anteckning som gäller en person som är införd i rösträttsregistret skall personen i fråga utan dröjsmål underrättas om rättelsen, om detta inte är uppenbart onödigt.

14 §

Över ett sådant beslut av registerbyrån genom vilket ett rättelseyrkande har avslagits eller avvisats, och över befolkningsregistercentralens eller registerbyråns beslut enligt 13 § 2 mom. får parten i fråga anföra besvär hos länsrätten. Besvären skall anföras senast den sjunde dagen efter den dag då parten i fråga har delgetts beslutet eller efter den dag då beslutet har publicerats i officiella tidningen. En besvärsskrift som riktas till länsrätten kan inom besvärstiden tillställas registerbyrån för vidarebefordran till länsrätten. Besvär skall i övrigt anföras i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Länsrätten skall utan dröjsmål underrätta ändringssökanden och registerbyrån om sitt beslut. Om beslutet innefattar att någon skall införas i rösträttsregistret eller att uppgifter som gäller honom skall ändras, skall länsrätten dessutom utan dröjsmål underrätta befolkningsregistercentralen om beslutet, och befolkningsregistercentralen skall göra de nödvändiga ändringarna i rösträttsregistret. Om länsrätten meddelar ett sådant beslut senare än den fjärde dagen före valdagen klockan 19, skall den dessutom utan dröjsmål sända beslutet till den kommunala centralvalnämnden, som skall foga beslutet till den i 17 § 2 mom. nämnda vallängden. Om besvären har förkastats eller avvisats, skall länsrätten härom underrätta befolkningsregistercentralen, som skall göra anteckning i rösträttsregistret om detta.

Över länsrättens beslut i ett ärende som gäller införande av en person i rösträttsregistret får ändring inte sökas genom besvär.

15 §

Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen klockan 12.

Ett lagakraftvunnet rösträttsregister skall följas oförändrat vid valet. Rösträttsregistret anses ha laga kraft även om länsrätten innan rösträttsregistret vinner laga kraft inte har meddelat beslut med anledning av besvär som har anförts till den.

Om någon uppenbart oriktigt med stöd av 13 § 1 mom. har antecknats i rösträttsregistret som varande utan rösträtt, kan befolkningsregistercentralen stryka en sådan anteckning ur det lagakraftvunna rösträttsregistret.

Den som på valdagen för valnämnden företer ett sådant beslut av länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen enligt vilket han är röstberättigad, skall få rösta. Personen i fråga är skyldig att överlåta beslutet eller en kopia av det till valnämnden.

16 §

Efter att den röstberättigade har röstat, skall i rösträttsregistret antecknas när och på vilket röstnings- eller förhandsröstningsställe han har röstat. Anteckningen kan göras av en valförrättare vid ett genom förordning bestämt förhandsröstningsställe och av valnämnden samt av den kommunala centralvalnämnden eller, på den kommunala centralvalnämndens begäran, av registerbyrån. Om anteckningen befinns oriktig, kan den rättas endast av den kommunala centralvalnämnden eller, på dennas begäran, av registerbyrån. Om hur anteckningen skall göras stadgas närmare i 6 och 7 kap.

Anteckningar som gäller röstning är inte offentliga förrän valförrättningen har avslutats.

17 §

Efter avslutad förhandsröstning ser justitieministeriet till att det ur rösträttsregistret från och med den fjärde dagen före valdagen klockan 19 skrivs ut vallängder röstningsområdesvis på blanketter vars formulär fastställs av ministeriet och att längderna tillställs de kommunala centralvalnämnderna i god tid före valdagen. Justitieministeriet kan bestämma att den kommunala centralvalnämnden skriver ut vallängder för röstningsområdena i kommunen. Justitieministeriet kan också bestämma att uppgifterna i vallängderna tillställs centralvalnämnden i maskinläsbar form.

I vallängderna införs endast de personer som enligt de anteckningar som gjorts i rtnträttsregistret inte har röstat i förhandsröstningen. Vallängderna skrivs ut röstningsotnådesvis i alfabetisk ordning enligt personetnas namn eller så som justitieministeriet btntämmer. Vallängderna innehåller rubriker för kommun och röstningsområde samt för varje person hans fullständiga namn och petnonbeteckning.

Den kommunala centralvalnämnden skall tillse att vallängderna står till valnämndernas förfogande innan valförrättningen börjar.

18 §

Efter att valresultatet har vunnit laga kraft, skall av justitieministeriet föreskrivna arkiv-utskrifter matas ut ur rösträttsregistret. Därefter skall befolkningsregistercentralen utplrea uppgifterna ur registret.

22 §

Justitieministeriet skall senast den 39 dagen före valdagen meddela centralvalnämnden i varje kommun vilka partier som är upptagna i partiregistret samt vilka personer som är berättigade att teckna respektive partis namn.

24 §

Ansökan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista skall av ombudet för valmansföreningen eller av den som har bemyndigats av honom inges till den kommunala centralvalnämnden senast den 31 dagen före valdagen före klockan 16. Ansökan kan även inges till nämnden av det i 28 § nämnda ombudet för en gemensam lista.


Till ansökan skall fogas stiftelseurkunden och ett särskilt för sig utskrivet förslag till kandidatlista, som skall innehålla de i 21 § 1 mom. nämnda uppgifterna om kandidaten. Vid sidan av eller i stället för förnamnet kan likväl användas allmänt känt tilltalsnamn eller även förkortat förnamn. En kandidatlista får inte innehålla andra anteckningar, utom då sådana behövs för precisering av vederbörandes identitet. Till ansökan skall ytterligare fogas av kandidaten egenhändigt undertecknat och med personbeteckning försett samtycke till att ta emot fullmäktiguppdrag och försäkran att han inte samtyckt till att bli uppställd som kandidat för någon annan valmansförening eller för något parti.

25 §

Till ansökan skall fogas ett förslag till kandidatlista för partiet, på vilken kandidaterna skall uppräknas under partibeteckningen i den ordning vari de skall upptas i den i 40 § nämnda sammanställningen av kandidatlistor. Uppgifterna om kandidaterna skall lämnas så som stadgas i 24 § 3 mom. Till ansökan skall även fogas av partiet gjord anmälan om att den förening, på vars vägnar partiets valombud uppträder, representerar partiets medlemmar i kommunen samt fullmakten för valombudet. Till ansökan skall ytterligare fogas av var och en av dem som uppställts såsom kandidater egenhändigt undertecknat och med personbeteckning försett samtycke till att ta emot fullmäktiguppdrag och försäkran att han inte samtyckt till att bli uppställd som kandidat för något annat parti eller för någon valmansförening.

27 §

Antalet kandidater på en gemensam lista, inom ett valförbund eller för ett parti som inte tillhör ett valförbund får vara högst en och en halv gång så stort som antalet fullmäktige som skall utses vid valet.

33 §

Den kommunala centralvalnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden i god tid, dock senast den 39 dagen före valdagen och därefter den 27, 24, 23 och andra dagen före valdagen, valdagen, dagen efter valdagen och den tredje dagen efter valdagen samt vid någon annan tid, om behandlingen av ärendena kräver det.

35 §

Vid det sammanträde som den kommunala centralvalnämnden håller den 27 dagen före valdagen föredras och granskas förberedelsevis ansökningarna om offentliggörande av kandidatlistorna jämte till dem fogade handlingar och vidtas åtgärder för inhämtande av eventuell nödvändig tilläggsutredning. Kandidaternas namn, de gemensamma listorna, partiernas kandidatlistor samt valförbunden skall bringas till de röstberättigades kännedom genom ett tillkännagivande som anslås i centralvalnämndens möteslokal och på kommunens anslagstavla.


36 §

De ombud till vilka anmärkningar enligt 35 § 4 mom. framställs har rätt att senast den 24 dagen före valdagen före klockan 12 göra därav föranledda rättelser. Inom samma tid har ombuden rätt att företa justeringar beträffande en kandidats namn, yrke eller syssla. Avser anmärkningen anmälan om valförbund, har partiernas valombud rätt att till centralvalnämnden inge ett gemensamt skriftligt förslag till rättelse av anmälan.


37 §

Den 24 dagen före valdagen behandlar den kommunala centralvalnämnden på nytt de valhandlingar som inkommit inom föreskriven tid och granskar rättelser som enligt stadgandet i 36 § 1 mom. möjligen gjorts i dem samt fattar beslut med anledning av ansökningarna och med anledning av anmälningarna som gäller gemensam lista och beträffande valförbund. Ansökningar som inkommit inom utsatt tid samt anmälningar om gemensam lista och om valförbund, mot vilka anmärkningar inte har framställts, skall godkännas.

38 §

En valmansförening eller ett parti vars anmälan om anslutning till en gemensam lista eller till ett valförbund inte har blivit godkänd har rätt att få sin kandidat utesluten ur sammanställningen av kandidatlistor. Ombudet för valmansföreningen och, i fråga om ett parti, dess valombud skall skriftligen göra anmälan härom hos centralvalnämnden senast den 23 dagen före valdagen före klockan 12.

39 §

Vid det sammanträde som hålls den 23 dagen före valdagen fattar den kommunala centralvalnämnden beslut med anledning av de anmälningar som avses i 36 § 2 mom. och 38 §. Vid detta sammanträde uppgör nämnden en sådan sammanställning av kandidatlistor som avses i 40 § 1 mom.


40 §

Är antalet kandidater som godkänts för valet större än det antal fullmäktige som skall väljas, skall den kommunala centralvalnämnden göra upp en sammanställning av kandidatlistorna. Samtliga kandidatlistor sammanförs på samma sida av arket. I sammanställningen får inte ingå något annat än en gemensam rubrik, av vilken framgår för vilket val sammanställningen gjorts upp samt namnen på partierna och de gemensamma listornas beteckningar, vilka skall införas ovanför respektive partis kandidatlista eller gemensamma lista, samt alla kandidater jämte ordningsnummer. I sammanställningen av kandidatlistorna antecknas inga personbeteckningar. Ordningsföljden för partiernas kandidatlistor och för de gemensamma listorna bestäms av centralvalnämnden genom lottning så att i sammanställningen först antecknas partierna, grupperade från vänster till höger, i den genom lottningen bestämda ordningsföljden och därefter de gemensamma listorna, likaså grupperade från vänster till höger, i den genom lottningen bestämda ordningsföljden. Partiernas inbördes ordningsföljd bestäms så att ordningsföljden mellan de partier som inte har ingått valförbund och valförbunden först lottas ut och härefter ordningsföljden inom valförbunden mellan de partier som har bildat valförbund. Finns det i kommunen ett så stort antal sådana partier, valförbund, valmansföreningar eller gemensamma listor som har uppställt kandidater att grupperingen av dem i sammanställningen av kandidatlistorna från vänster till höger väsentligt försämrar sammanställningens läsbarhet, kan centralvalnämnden också helt eller delvis gruppera partierna, valförbunden, valmansföreningarna och de gemensamma listorna under varandra i sammanställningen.


40 a §

Den kommunala centralvalnämnden skall tillse att kandidaternas ordningsnummer och de uppgifter som avses i 21 § samt kandidaternas personbeteckning utan dröjsmål efter sammanställningen av kandidatlistorna införs i det riksomfattande kandidatregistret som upprätthålls av justitieministeriet.

Om uppgifter ur det riksomfattande kandidatregistret lämnas ut till andra än kandidaten i fråga eller till någon annan myndighet än en myndighet enligt denna lag, skall personbeteckningen utelämnas ur uppgifterna. Uppgifterna ges avgiftsfritt till kandidaten i fråga och till en myndighet enligt denna lag.

Uppgifterna i det riksomfattande kandidatregistret utplånas när valresultatet har vunnit laga kraft.

Justitieministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om upprättandet och användningen av det riksomfattande kandidatregistret.

41 §

Den kommunala valnämnden skall bringa sammanställningen av kandidatlistorna eller uppgifterna i den eller uppgift om var sammanställningen hålls framlagd till de röstberättigades kännedom så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen samt dessutom genom tillkännagivande som anslås i centralvalnämndens möteslokal. Av sammanställningen skall ett tillräckligt antal i god tid före valet tillställas kommunstyrelsen, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna vid förhandsröstningsställena inom kommunen. Sammanställningarna skall även hållas tillgängliga för kommunens medlemmar.

44 §

Den kommunala centralvalnämnden skall tillkännage valförrättningen så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. I tillkännagivandet skall valtiden och röstningsområdenas röstningsställen anges.

51 §

En röstberättigad får utöva sin rösträtt vid en valförrättning inom det röstningsområde som har antecknats för honom i rösträttsregistret.


En röstande är skyldig att för valnämnden styrka sin identitet.

53 §

Vid kommunalval stämplas röstsedlarna med en likadan valstämpel som vid riksdagsmannaval.

54 §

I vallängden skall antecknas att den röstande har utövat sin rösträtt. Anteckningen skall dock göras i rösträttsregistret, om detta är i bruk inom röstningsområdet.

56 §

Sedan valnämndens ordförande eller viceordförande förklarat valförrättningen avslutad, tas röstsedlarna utan dröjsmål ut ur valurnan och räknas. Likaså räknas antalet personer som enligt anteckningarna i vallängden eller rösträttsregistret utövat sin rösträtt.


59 §

En röstberättigad, som vårdas på ett sjukhus eller i en verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar dygnetruntvård, eller som har intagits i en straffanstalt, nedan anstalter, eller som under valdagen av någon annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde till vilket han hör får avge sin röst på förhand enligt detta kapitel.


60 §

Förhandsröstning äger rum på de förhandsröstningsställen som bestäms genom förordning och vid de anstalter som avses i 59 § 1 mom. (förhandsröstningsställen).


61 §

Anordnandet av röstning på ett genom förordning bestämt röstningsställe sköts av en valförrättare samt vid en anstalt av en valbestyrelse som avses i 5 §.

Om förordnande av valförrättare stadgas genom förordning.

Vid behov kan flera valförrättare förordnas för ett och samma förhandsröstningsställe.

62 §

Förhandsröstningen inleds den 11 dagen före valdagen samt avslutas den femte dagen före valdagen.

Vid genom förordning bestämda förhandsröstningsställen kan förhandsröstningen enligt vad som stadgas genom förordning pågå kortare tid än vad som anges i 1 mom.

63 §

Förhandsröstning försiggår under de i 62 § nämnda tidsperioderna

1) på genom förordning bestämda förhandsröstningsställen alla vardagar under den tid platsen är öppen för allmänheten, samt lördagar och söndagar mellan klockan 10 och 16, dock inte på nyårsaftonen, nyårrhagen, trettondagen, påskdagen, valborgrhässoaftonen, första maj, pingstdagen, mirhommardagen, självständighetsdagen, jularhonen, juldagen eller annandag jul; och

2) vid anstalter, enligt vad valbestyrelsen bestämmer, den dag då förhandsröstningen avslutas eller föregående dag samt ytterligare en dag, på de tider som valbestyrelsen bestämmer.


64 §

Meddelande om de genom förordning bestämda förhandsröstningsställena inom kommunen samt om röstningstiderna vid dem skall av den kommunala centralvalnämnden tillkännages så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

66 §

Vid förhandsröstning skall användas röstsedel enligt 46 a §, valkuvert, följebrev och ytterkuvert, vilka justitieministeriet skall låta tillverka, samt valstämpel enligt 53 § 3 mom.

Som följebrev kan användas det i 9 § nämnda meddelandet på kort.

67 §

Justitieministeriet skall i god tid före förhandsröstningens början översända röstsedlar, valkuvert, följebrev och ytterkuvert samt förteckningsblanketter som avses i 72 § 2 mom., åtföljda av nödvändiga anvisningar, till valförrättarna på de genom förordning bestämda förhandsröstningsställena samt till de kommunala centralvalnämnderna för vidarebefordran till valbestyrelserna.

70 §

Följebrev skall riktas till den kommunala centralvalnämnden i den kommun som enligt den röstandes uppgift har antecknats för honom i rösträttsregistret.

Följebrevet skall innehålla

1) den röstandes uppgift om att han personligen, med bevarande av valhemligheten, har fyllt i röstsedeln och lagt in denna arstämplad i valkuvertet som han därefter tilrslutit, och

2) uppgift om den röstandes fullständiga namn och, såvida namnet har ändrats eller förändrats, även om tidigare namn, personbeteckning eller födelsetid och nuvarande adress.


71 §

Den röstande skall för valförrättaren, och i en anstalt för valbestyrelsen, förete röstsedeln, hopvikt för avstämpling, samt omedelbart därefter i valförrättarens eller valbestyrelsens åsyn innesluta den i valkuvertet. På valkuvertet får inga anteckningar göras.

Om rösträttsregistret är i bruk på ett förhandsröstningsställe, skall valförrättaren kontrollera i registret att den röstande är röstberättigad och i registret göra anteckning om att den röstande har avgett sin röst. Därefter skall valförrättaren göra kvitteringsanteckning i följebrevet, av vilken framgår röstningsställe, tidpunkten för förrättande av röstningen, den röstandes personbeteckning samt de tre första bokstäverna i den röstandes släktnamn. Den röstande skall underteckna följebrevet samt lämna detta och valkuvertet till valförrättaren.

Om rösträttsregistret inte är i bruk på ett förhandsröstningsställe, skall den röstande underteckna följebrevet samt lämna detta och valkuvertet till valförrättaren eller valbestyrelsen.

72 §

Valförrättaren och ordföranden för valbestyrelsen skall i följebrevet intyga att röstningen försiggått så som 68-71 §§ stadgar. Intyget skall undertecknas av valförrättaren eller valbestyrelsens ordförande. Om kvitteringsanteckning som avses i 71 § 2 mom. inte görs i följebrevet, skall intyget dessutom dateras och förses med uppgift om förhandsröstningsstället eller, om förhandsröstningen har förrättats vid en anstalt, med uppgift om den kommun där förhandsröstningsstället är beläget. Valkuvertet och föl-jebrevet skall därefter inneslutas i ytterkuvertet.

När rösträttsregistret inte är i bruk på förhandsröstningsstället, skall förteckning föras över de röstande. Justitieministeriet skall låta trycka blanketter för förteckningen och meddela närmare föreskrifter och anvisningar om uppgörandet av förteckning.

74 §

De förhandsröstningshandlingar som inkommit till den kommunala centralvalnämnden granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträden som skall hållas så att de förhandsröstningshandlingar som inkommit före klockan 19 fredagen före valdagen hinner behandlas vid sammanträdena. Ytterkuvert som inkommit efter utgången av tidsfristen öppnas inte och lämnas obeaktade.

Röstningen skall lämnas obeaktad, om den som deltagit i förhandsröstning inte har införts i rösträttsregistret eller om valkuvertet är öppet eller det upptar en obehörig anteckning om den röstande eller om en kandidat eller något annat obehörigt. Samma förfaringssätt skall iakttas, om ett följebrev i vilket inte finns kvitteringsanteckning som avses i 71 § 2 mom. är så bristfälligt eller otydligt att det inte med säkerhet kan fastställas vem den förhandsröstande är. Anteckning om att röstningen har lämnats obeaktad skall göras i protokollet för sammanträdet, till vilket skall fogas ett sådant valkuvert jämte följebrev och ytterkuvert som lämnats obeaktat.

Kan ett följebrev som inte innehåller en kvitteringsanteckning enligt 71 § 2 mom. samt ett valkuvert godkännas, antecknas i rösträttsregistret att den i följebrevet nämnda personen har utövat sin rösträtt. Om godkännandet sker senare än den fjärde dagen före valdagen klockan 19, skall anteckning om att den i följebrevet nämnda personen har utövat sin rösträtt dessutom, så som justitieministeriet bestämmer, göras i den vallängd som nämns i 16 § 2 mom.

Antalet godkända valkuvert och antalet personer om vilka anteckning gjorts i röst-rättsregistret att de har utövat sin rösträtt räknas och de tal som erhålls antecknas i protokollet. De godkända valkuverten skall avskiljas från följebreven och hållas i säkert förvar.

74 a §

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga till följd av ett gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får så som stadgas i detta kapitel förhandsrösta hemma (hemmaröstning) i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans hemkommun enligt lagen om hemkommun. Andra röstberättigade får inte avge sin röst vid hemmaröstning.

74 b §

En hemmaröstningsförrättning sköts av en enda valförrättare som skall vara en valbestyrelsemedlem eller valbestyrelsesuppleant som har utsetts därtill enligt 5 a §. Ordföranden för valbestyrelsen bestämmer vilken röstande varje valförrättare skall besöka.


74 c §

Den som vill förhandsrösta hemma skall senast den 12 dagen före valdagen före klockan 16 anmäla detta skriftligen eller per telefon till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som han har utsett.


74 f §

Hemmaröstning skall förrättas tidigast den 11 och senast den femte dagen före valdagen på en vardag mellan klockan 9 och 20.


Utöver vad detta kapitel stadgar om hemmaröstning och förfarandet vid den gäller i tillämpliga delar 66 § 1 mom., 67 §, 68 § 2 och 3 mom., 69 §, 71 § 1 och 3 mom., 72 § 2 mom. samt 74 §. En röstande som överlåter ett i 8 § nämnt meddelande på kort för att fogas till följebrevet skall endast ge en sådan uppgift som avses i 70 § 2 mom. 1 punkten.

75 §

Den kommunala centralvalnämnden skall vid sitt sammanträde på valdagen, vilket kan inledas tidigast klockan 15 eller, av särskilda skäl, enligt centralvalnämndens prövning också tidigare, dock tidigast klockan 12 börja granska de röstsedlar som har givits in vid förhandsröstning och som finns i valkuvert som avses i 74 § 4 mom. De röstsedlar som är ogiltiga och som därför skall lämnas obeaktade avskiljs till en särskild grupp. Övriga röstsedlar ordnas så att de som gäller en viss kandidat bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp skall räknas.


82 §

För fullmäktigeledamöterna väljs ersättare så som stadgas i 11 § kommunallagen.

Blir antalet ersättare under tiden för fullmäktiges mandatperiod ofullständigt, skall den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande enligt 11 § kommunallagen förordna nya ersättare.

Kan alla ersättarplatser inte med stöd av denna paragraf besättas, förblir antalet ersättare ofullständigt.

85 §

Kommunala centralvalnämnden fastställer valresultatet den tredje dagen efter valdagen.


97 §

Då förordnande om nya val har utfärdats eller en ny tid satts ut för förrättande av val, sker förhandsröstning endast i den kommun som förordnandet gäller. På de genom förordning bestämda förhandsröstningsställena förrättas härvid dock inte förhandsröstning på nyårsaftonen eller nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, midsommaraftonen eller midsommardagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul.

100 §

Justitieministeriet svarar för

1) kostnaderna för rösträttsregistret och det riksomfattande kandidatregistret samt för justitieministeriets andra datasystem som används vid val,

2) tillverknings- och avsändningskostnader för meddelanden på kort, röstsedlar, valstämplar, vallängder, valurnor, förseglingstillsehör samt handlingar som avses i 57, 66 och 67 §§, samt

3) utgifterna för valförrättare vid de genom förordning bestämda förhandsröstningsställena.

Kommunen svarar för andra än i 1 mom. nämnda utgifter för den kommunala centralvalnämnden, valnämnderna, valbestyrelserna och de i 74 b § avsedda valförrättarna.

Andra myndigheter svarar för andra än i 1 mom. nämnda kostnader som föranleds av att de utför de uppgifter som ankommer på dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Om kommunalval eller rådgivande kommunal folkomröstning förrättas innan sex månader har förflutit efter att denna lag har trätt i kraft, skall dock tillämpas de stadgammen som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 175/95
GrUB 4/95
RSv 161/95
Rådets direktiv 94/80/EG; EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 38

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.