1639/1995

Given i Helsingfors den 22 december 1995

Lag om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/93) 2 § 1 och 3 mom., 5 § 1 mom., 6 § 2 mom. och 10 § 1 mom. 1 punkten samt

fogas till 4 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgöranden genom vilka någon i Finland dömts till ovillkorligt fängelsestraff, samhällstjänst, villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, avsättning eller lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 3 § strafflagen. I straffregistret antecknas dock inte uppgifter om förvandlingsstraff för böter eller fängelsestraff som har dömts ut med stöd av civiltjänstlagen (1723/91). I straffregistret antecknas även uppgifter om avgöranden genom vilka en juridisk person har dömts till samfundsbot.


I straffregistret antecknas personens namn, personbeteckning och medborgarskap samt uppgifter om domstolarnas avgöranden, brott som tillräknats den dömde och straff som dömts ut, straff som avtjänats samt benådning. I straffregistret antecknas motsvarande uppgifter om en juridisk person och om samfundsbot som ådömts denne. I stället för medborgarskap antecknas dock i registret den juridiska personens hemort. Uppgifter om betalning av samfundsbot antecknas inte.

4 §

Uppgifter om juridiska personer lämnas ut till andra i 1 mom. avsedda myndigheter än fångvårdsväsendet. Uppgifter lämnas inte heller ut till Kriminalvårdsföreningen.

5 §

Uppgifter ur straffregistret lämnas ut i form av straffregisterutdrag som innehåller de uppgifter som införts i registret beträffande personen eller en upplysning om att personen inte har antecknats i registret. Beträffande juridiska personer utlämnas ett utdrag med motsvarande uppgifter.


6 §

I personregisterlagen (471/87) stadgas om envars rätt att kontrollera registeruppgifter om honom själv. Den som antecknats i straffregistret har dessutom rätt att på begrsan få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut uppgifter om honom ur det register som förs med hjälp av automatisk databehandling. Den som har rätt att teckna en juridisk persons namn har, oberoende av det sätt på virset registret förs, motsvarande kontrollrätt och rätt att få information för den juridiska personens räkning.

10 §

Uppgifter skall utplånas ur straffregistret enligt följande:

1) uppgifter om villkorligt straff, böter som tilläggsstraff, avsättning och samfundsbot sedan fem år förflutit,Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.