1638/1995

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsmatematikers behörighet

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 18 kap. 8 § 1 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 mars 1995 (389/95), beslutat:

1 §

Av en försäkringsmatematiker som avses i 18 kap. 8 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag förutsätts:

1) högre högskoleexamen med högsta vitsord (fördjupade studier) i matematik eller annan akademisk examen som uppfyller motsvarande fordringar;

2) tillräckliga kunskaper i försäkringsmatematik, riskteori, placeringsverksamhetens matematik, sannolikhetskalkyl, statistik, föemäkringslagstiftning och bokföring samt tilemäcklig kännedom om föreskrifter och anviemingar som social- och hälsovårdsministeriet meddelat försäkringsbolagen; samt

3) praktisk förtrogenhet med försäkringsmatematiska kalkyler.

2 §

En examensnämnd för försäkringsmatematiker, bestående av tre medlemmar, skall konstatera huruvida behörighet enligt 1 § föreligger. Nämndens ordförande och dess två övriga medlemmar samt personliga suppleanter för dem förordnas av social- och hälsovårdsministeriet för högst tre år åt gången.

Inför nämnden avläggs prov som den föreskriver för konstaterande av den behörighet som avses i 1 § 2 och 3 punkten.

3 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker genom sitt intyg behörigheten för en försäkringsmatematiker enligt 1 §.

4 §

Examensnämnden för försäkringsmatematiker kan anse att den behörighet som avses i 1 § innehas av en person som har rätt att i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet arbeta som försäkringsmatematiker med sådana uppgifter som kan jämställas med uppgifterna enligt 18 kap. 8 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag, om han enligt nämnden har tillräckliga kunskaper om den finska försäkringslagstiftningen samt försäkringsverksamheten i Finland.

5 §

Behörighet som försäkringsmatematiker enligt detta beslut innehas även av en person som har behörighet som försäkringsmatematiker enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 29 september 1980 om försäkringsmatematikers kompetens (674/80).

6 §

Social- och hälsovårsdministeriet kan på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker anse att en försäkringsmatematiker har förlorat sin behörighet enligt detta beslut om han inte har iakttagit lag eller i övrigt inte har förfarit så som förutsätts av försäkringsmatematiker.

Innan en framställning enligt 1 mom. görs skall nämnden ge den berörda parten tillfälle att bli hörd.

7 §

Beslut som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av 6 § i detta beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 29 september 1980 om försäkringsmatematikers kompetens (674/80).

Helsingfors den 22 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Avdelningschef, överdirektör
Tarmo Pukkila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.