1625/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Genom trafikministeriets beslut med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lag av den 16 maj 1994 (348/94),

ändras 2 § 2 punkten , 7 § 1 mom. 1-4 punkten, 8 §, 9 §, 14 § 1 mom. och 17 § i trafikministeriets beslut av den 21 december 1994 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1440/94).

2 §

2) tillsyn över andra icke tillståndspliktiga radiosändare än sådana som avses i 8 § 3 mom.


7 §

1) mobiltelenät
K1*K2*K3*(frekvensband/25 kHz) *10 500 mk
2) radiosystem i fasta abonnentnät
K1*K2*K3*(frekvensband/25 kHz) *10 500 mk
3) personsökningssystem
K1*K2*(frekvensband/25 kHz) *10 500 mk
4) TFTS-systemet
K1*(frekvensband/25 kHz) *10 500 mk

8 §
Tillsynsavgifter för radiosändare

För icke tillståndspliktiga radiosändare, som har tillverkats i Finland eller tullklaserats eller på annat sätt importerats för salerållande eller användning i landet, skall av till verkaren eller importören uppbäras tilerynsavgift enligt följande:

1) radiosändare med en sändareffekt på högst 10 mW eller radiostyrningssystem för miniatyrmodell 20 mk
2) radiosändare med en sändareffekt större än 10 mW 50 mk

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. uppbärs tillsynsavgift dock av innehavaren till icke tillståndspliktiga radiosändare, om för en enskild sändare i bruk inte tidigare betalts tillsynsavgift eller om Teleförvaltningscentralens tidigare anteckning om godkännande av radiosändaren försvunnit, skadats eller annars blivit oidentifierbar.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. uppbärs tillsynsavgift dock inte för följande icketillståndspliktiga radiosändare:

1) mobilteleapparater i ett allmänt telenät och andra radiosändare i nätet än sådana som är beroende av tillstånd när de är anslutna till basstation i nätet,

2) abonnentutrustning som är ansluten till radiosystemet i ett fast abonnentnät som fungerar inom frekvensområden på 3400-3500 MHz,

3) mobil jordstation inom Inmarsat-C-systemet,

4) OmniTRACS-jordstation inom EUTELTRACS-systemet samt

5) radiosändare som i fråga om det sameuropeiska förfarande som avses i EG:s direuriv 91/263/EEG konstaterats uppfylla de krav som ställts på dem.

9 §
Avgifter för godkännande av radioanläggningar

För typgodkännande av radioanläggningar eller godkännande av enskilda anläggningar uppbärs en avgift för godkännande enligt följande:

1) nationellt typgodkännande av radioanläggningar 1 700 mk
2) typgodkännande av produktgrupper av radioanläggningar eller svåra och tidskrävande nationella typgodkännanden 3 400 mk
3) godkännande av enskilda radioanläggningar 200 mk

Om den avgift för godkännande som bestäms i 1 mom. är oskäligt hög i jämförelse med de kostnader som typgodkännandet föranleder Teleförvaltningscentralen, uppbärs i stället för avgiften för godkännande enligt 1 mom. en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

För kontroll av mätningsprotokoll som satts upp av andra än av Teleförvaltningscentralen befullmäktigade kontrollanstalter och som gäller typgodkännande eller godkännande av enskilda anläggningar eller för kontroll av andra utredningar om radioanläggningar som skall godkännas uppbärs 350 mk per arbetstimme förutom den avgift för godkännande av radioanläggningar som nämns i 1 mom. Tilläggsavgift uppbärs dock inte för kontroll av intyg över typgodkännande enligt CEPTs rekommendation T/R 71-03 eller enligt ERCs rekommendation ERC 01-06 eller för kontroll av andra motsvarande utlåtanden av ett behörigt organ vilka visar specifikationsmotsvarigheten för anläggningar.

14 §

För nationellt typgodkännände av teleterminalutrustning uppbärs en avgift om 1 700 mk.


17 §
Avgifter för numrering av telenäten

För rätten att använda nummerkod eller abonnentnummer uppbärs av teleinrättningen eller innehavaren till ett servicenummer eller en datanätskod årligen avgifter för numrering av telenäten enligt följande:

1) avgift för abonnentnummer 2,67 mk/anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt fjärrprefix 585 000 mk
fyrsiffrigt fjärrprefix 58 500 mk
tresiffrigt utlandsprefix 585 000 mk
fyrsiffrigt utlandsprefix 58 500 mk
femsiffrigt utlandsprefix 23 400 mk
3) avgift för specialnäts riktnummer:
tresiffrigt riktnummer 210 000 mk
fyrsiffrigt riktnummer 21 000 mk
4) avgift för servicenummer:
fyrsiffrigt servicenummer i ett enskilt teletrafikområde 4 500 mk
minst femsiffrigt servicenummer i ett enskilt teletrafikområde 450 mk
tresiffrigt nationellt servicenummer 390 000 mk
fyrsiffrigt nationellt servicenummer 39 000 mk
femsiffrigt nationellt servicenummer 3 900 mk
minst sexsiffrigt nationellt servicenummer 390 mk
5) avgift för datanätskod (DNIC) 45 000 mk

Av den som ansöker om en datanätskod uppbärs 5 000 mk i registreringsavgift.

Den avgift för abonnentnummer som avses i 1 mom. 1 punkten bestäms på basis av antalet anslutningar till teleinrättningens allmänna fasta telefonnät vid uppbördsårets första dag.

Den avgift för specialnäts riktnummer som avses i 1 mom. 3 punkten uppbärs för rätten att använda ett riktnummer i ett annat nationellt telenät som används för allmän televerksamhet än i ett sådant fast telefonnät som avses i 2 mom.

I avgift för servicenummer inom ett enskilt teletrafikområde uppbärs inom Ålands teletrafikområde en tiondel och i övriga Finland, förutom inom Nylands 1, Åbo- och Björneborgs eller Tavastlands teletrafikområden, sex tiondelar av den avgift för servicenummer inom ett enskilt teletrafikområde som fastställs i 1 mom. 4 punkten.

Avgift för servicenummer uppbärs inte för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer.

I avgift för operatörsprefix, avgift för specialnäts riktnummer och avgift för servicenummer uppbärs under det första faktureringsåret hälften av de avgifter som fastställs i 1 mom. 2-4 punkten.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1995

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.