1607/1995

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om bindande av i arbetspensionslagarna och i lagarna gällande avträdelsesystem avsedda förmåner vid förändringen i löne- och prisnivån

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av vad som stadgas i 9 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1995 (1482/95), i 13 a § lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, sådant detta lagrum lyder i nämnda lag av den 18 december 1995 (1483/95), i 14 § och 19 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagrbe, av dessa lagrum 14 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1976 (661/76) och 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 september 1974 (751/74), i 13 § och 17 § 1 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare, av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1976 (662/76) och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 20 septerber 1974 (752/74), i 10 § lagen den 20 juli 1985 om pension för vissa konstnärer och redarbörer i arbetsförhållande (662/85), i 24 § 1 mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsrbension, sådant det lyder i lag av den 14 oktober 1994 (885/94) och i 40 § lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94) samt med stöd av lagen den 18 december 1995 om tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare (1482/95) beslutat:

1 §

För bindande av i lagen om pension för arbetstagare avsett pensionsskydd så, att det överensstämmer med landets löne- och prisnivån på det sätt som avses i 9 § i sagda lag, justeras, då pension beviljas eller då samordning av pensioner förrättas på nytt, pensionslönen och därefter pensionens belopp kalenderårsvis med användning av de i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare fastställda indextalen på det sätt som föreskrivs nedan.

Fram till utgången av det kalenderår under vilket arbetstagaren fyller 65 år används ett index där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,5 och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,5.

Efter det kalenderår under vilket arbetstagaren har fyllt 65 år används ett index där vägningskoefficienten för förändringen i lagenivån är 0,2 och vägningskoefficienten för förändringen i prisnivån 0,8.

På familjepension som avses i 7 h § lagen om pension för arbetstagare tillämpas det index som avses i 2 mom. fram till utgången av det kalenderår under vilket förmånslåtaren fyllde eller skulle ha fyllt 65 år. Efter det kalenderår under vilket förmånslåtaren fyllde eller skulle ha fyllt 65 år, justeras familjepensionen med det index som avses i 3 mom.

2 §

Enligt lagen om pension för arbetstagare skall då pensionslönen räknas ut arbetsförtjänsterna justeras för urvalsåren i enlighet med indexnivån det år då arbetsförhållandet upphör, genom att arbetsförjänsterna divideras med de indextal som fastställts för motsvarande kalenderår och kvoterna multipliceras med indextalet för det år som fastställts för året då arbetsförhållandet upphörde.

Vid justering av pensionslön enligt lagen om pension för arbetstagare divideras beloppet av pensionslönen med det indextal som som fastställts för året då arbetsförhållandet upphörde och multipliceras kvoten med indextalet för det år, för vilket den första på den justerade lönen grundade pensionsraten betalas ut.

Vid justering av beloppet av fribrev enligt lagen om pension för arbetstagare när pension beviljas eller när ny samordning förrättas, divideras beloppet av fribrevet med det indextal som fastställts för det år då arbetsförhållandet upphörde och multipliceras kvoten med det indextal som fastställts för det år för vilket fribrevet justeras.

Vid justering kalenderårsvis av pensionsbelopp enligt lagen om pension för arbetstagare efter det att pensionen beviljats eller ny samordning förrättats, divideras det senast utbetalade pensionbeloppet med indextalet för tidpunkten i fråga och multipliceras kvoten med det indextal som fastställts för det år för vilket pensionen betalas ut.

Om en indexjustering skall göras för flera än ett år och om justeringsintervallet når utöver det kalenderår under vilket arbetstagaren fyllde 65 år eller förmånslåtaren fyllde eller skulle ha fyllt 65 år, justeras beloppet genom att det multipliceras med den kvot där dividenden är det i 1 § 2 mom. angivna indextal som avser året då 65 års åldern uppnås och divisorn motsvarande indextal för det kalenderår på vars nivå beloppet är. Resultatet multipliceras därefter med den kvot där dividenden är det i 1 § 3 mom. angivna indextalet för det kalenderår enligt vilket beloppet justeras och divisorn motsvarande indextal för året då 65 års åldern uppnås.

3 §

För bindande av i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande och lagen om sjömanspensioner avsett pensionsskydd vid landets lönenivå, omvandlas beloppet av den pensionsgrundande lön som arbetstagaren förtjänat under ettvart kalenderår, vid beviljande av pension och då ny samordning förrättas samt därefter pensionens belopp kalenderårsvis med motsvarande tillämpning av vad som föreskrivs i 1 och 2 §§.

4 §

Då en företagarperiod som avses i 5 § lagen om pension för lantbruksföretagare och 4 § lagen om pension för företagare fortgår, justeras den fastställda arbetsinkomsten att motsvara förändringarna i landets lönenivå genom att den senast fastställda arbetsinkomsten divideras med indextalet för det kalenderår, från och med vilket sagda arbetsinkomst har fastställts och multipliceras kvoten med indextalet för det begynnande kalenderåret.

Vid bestämmande av den i lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare avsedda pensionsgrundande arbetsinkomsten divideras den fastställda arbetsinkomsten med indextalet för det kalenderår, från och med vilket sagda arbetsinkomst fastställts, och multipliceras kvoten med indextalet för det kalenderår under vilket företagarperioden upphört.

För bindande av i lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare avsett pensionsskydd vid landets lönenivå, omvandlas beloppet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten vid beviljande av pension och då ny samordning förrättas samt därefter pensionens belopp kalenderårsvis med motsvarande tillämpning av vad som föreskrivs i 1 och 2 §§.

5 §

De i ovan nämnda arbetspensionslagar stadgade beloppen justeras kalenderårsvis enligt det i 1 § 2 mom. avsedda indextalet, varvid såsom bastal används för det i lagen om pension för arbetstagare stadgade beloppet det indextal som fastställts för 1966, för de i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden stadgade beloppen det indextal som fastställts för 1962, för de i lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande stadgade beloppen det indextal som fastställts för 1966 samt för de i lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare stadgade beloppen det indextal som fastställts för 1970.

Jämföras med ett under ett senare kalenderår gällande i 1 mom. avsett belopp, omvandlas inkomsten eller lönen att överensstämma med det senare kalenderårets nivå med motsvarande tillämpning av vad som föreskrivs ovan i 1 och 2 §§, om inte något annat följer av 7 §.

6 §

Beträffande bindande av avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension, grundbeloppet för generationsväxlingspension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare och grundbeloppet för avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare vid landets lönenivå iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 §, 2 § 4 och 5 mom. samt 4 §.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och genom det upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 juli 1976 om bindande av i arbetspensionslagarna och lagen om avträdelsepension avsett pensionsskydd vid lönenivån (669/76).

Vid jämförelse av medelarbetsförtjänsten med det i enlighet med 5 § justerade i 1 § lagen om pension för arbetstagare stadgade beloppet omvandlas arbetsförtjänsten för 1969 att överensstämma med 1970 års nivå genom att den multipliceras med talet 1.09.

Vid tillämpning av stadgandet i 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden omvandlas den lön som utbetalats före 1970 först att motsvara 1970 års nivå så, att lön som utbetalats före 1965 multipliceras med talet 1.97, lön som utbetalats under åren 1965 och 1966 med talet 1.58 samt lön som utbetalats under åren 1967-1969 med talet 1.31.

Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd som byråchef
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.