1605/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådan denna paragraf lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94), beslftat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut föreskrivs om fordonsförvaltningscentralens avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna samt om de fasta avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen avgift enligt prestatisfens självkostnadsvärde:

1) typbesiktning av fordon samt EG-typgodkännande av fordon och fordonsdelar,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännanden än sådana som avses i 1 punkten,

3) utlåtanden, tillstånd och godkännanden i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) beslut som hör samman med förarundervisning och förarexamen,

8) beslut som rör VAK- och ADR-utbildning samt VAK- och ADR-körtillstånd, samt

9) intyg.

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som mosfvarar eller är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktnings- och registreringsverksamhet enligt koncession 750 mark,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 250 mark,

3) beviljande av undantag från hälsokraven som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 150 mark,

4) hos den som bedriver besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts ukser föregående månad 2,60 mark i avgift för tillsyn och registeranvändning,

5) hos den som håller förarexamen för varje teori- och körprov som avlagts under föregående månad sju mark i avgift för tillsyn och utveckling,

6) förhandsbesked som avses i 18 § lagen om skatt på motorfordon (722/66) 500 mark, och

7) förhandsbesked som avses i 67 § (1482/94) bilskattelagen 300 mark.

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken 5 000 mark, och

2) provnummerintyg 1 400 mark.

4 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen avgift enligt företagsfkonomiska grunder:

1) utlämnande av uppgifter ur datasystemet för vägtrafiken,

2) skötsel av beskattningsuppgifter,

3) utbildning som inte hör till informationsverksamheten,

4) trycksaker som inte hör till informationsverksamheten,

5) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

6) kopior och andra avskrifter, samt

7) avsändande av handlingar och annat material om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som uppbärs för någon annan prestation.

5 §
Avgifter för avslagsbeslut

Avgifter som avses i detta beslut uppbärs också för beslut om avslag på ansökan.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut den 22 december 1993 om fordonsförvaltningens avgifter (1375/93).

Helsingfors den 20 december 1995

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.