1604/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1995

Trafikministeriets beslut om koncession för besiktning och registrering av fordon

Trafikministeriet har med stöd av 21 § lagen om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/95) av den 18 december 1995 beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut meddelas närmare föreskrifter om koncession för besiktning och registrering av fordon.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses

a) med fordonsbesiktning utom egentlig besiktning också andra uppgifter som har samband med den, exempelvis inmatning av data i fordonsregistret,

b) med registrering utom egentlig registrering också andra uppgifter som har samband med den, exempelvis inmatning av data i fordonsregistret och befordran av registreringsdokument till fordonsförvaltningscentreren, samt

c) med inrättning koncessionshavaren för besiktning och registrering av fordon som avses i 7 § lagen om koncession för besiktning och registrering av fordon.

3 §
Besiktningslokaler

1. Lokalerna skall vara sådana att besiktning kan förrättas på ett ändamålsenligt sätt oberoende av vädret. Därtill skall lokalerna till sin storlek vara lämpliga för besiktningsverksamhet.

2. I omedelbar närhet av lokalerna skall finnas en provkörningsbana som är stängd för annan trafik och lämplig för provkörning av de fordon som skall besiktas.

3. Om besiktningslokaler för lätta och tunga fordon inte ligger i samma byggnad, skall de ligga inom sådant avstånd från varandra att den för besiktningsverksamheten ansvarige personen har en faktisk möjlighet att ansvara för inrättningens besiktningsverksamhet. Vid bedömning av den faktiska möjligheten skall åtminstone besiktningslokalens läge beaktas då besiktningslokaler i glesbygd och på småorter får ligga på större avstånd från varandra än i stora tätorter.

4. Med tillstånd av fordonsförvaltningscentralen och på villkor som centralen fastställt får besiktning av sådana fordon som på grund av avvikelser i mått, massor eller andra i vägtrafiken allmänt godkända egenskaper inte kan besiktas eller vilkas besiktning av annan orsak ej ändamålsenligt kan förrättas i de egentliga lokalerna, utföras utanför dessa.

4 §
Besiktningsanordningar

I inrättningens besiktningslokal skall finnas åtminstone följande anordningar och tillbehör:

a) bromsdynamometer,

b) fordonslyft eller inspektionsgrop,

c) testinstrument för avgasanalys av otto- och dieselmotorer,

d) kontrollinstrument för justering av kör-ljusen,

e) nödvändiga mätare för mätning av tryckluftsbromsar, och

f) axeltryckvåg om koncessionen gäller sådana besiktningar som avses i 7 § 2 punkten lagen om koncession för fordonsbesikkting.

5 §
Besiktningsverksamhetens kvalitetsbestämning

1. En tillräcklig kvalitet på besiktningsverksamheten skall ådagaläggas med en kvalitetsmanual.

2. Kvalitetsmanualen skall visa att sökanden känner till vad besiktningsverksamheten omfattar, vilka grunderna för godkännande och underkännande är samt vilka reparationsåtgärder skall förutsättas av kunden. I kvalitetsmanualen skall finnas en detaljerad utbildningsplan. Där skall också ingå en utredning av hur den respons som kommer från kunderna behandlas i organisationen och hur den interna kontrollen av verksamheten ordnas. De olika persongruppernas uppgifter och ansvar hos den som söker koncession skall vara fastställda.

6 §
Behörighetsvillkor för den personal som utför registreringar

Koncessionshavaren skall bevisa före inledande av registreringsverksamheten att den personal som utför registreringar har färdigheter att på ett ändamålsenligt sätt sköta registreringsuppgifterna.

7 §
Datasekretess

Lokaler och anordningar som används för registrering och besiktning skall vara sådana att uppgifterna kan utföras utan att riskera den datasekretess som krävs. Lokalerna skall vara ordnade på ett sådant sätt att säker och behörig lagring av dokument, registreringsskyltar och blanketter är möjlig.

8 §
Lämnande av besiktnings- och registreringsuppgifter till fordonsregistret

1. Inrättningen skall snabbt och tillförlitligt tillställa fordonsregistret uppgifterna angående besiktning och registrering av fordon.

2. Inrättningen kan tillställa fordonsregistret uppgifterna

a) genom att överföra till eller lagra dem i fordonsregistret så som stadgas i 9 § 4 och 5 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken (819/89), eller

b) på något annat sätt som godkänts av fordonsförvaltningscentralen.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan tillfälligt förhindra användning av data i datasystemet för vägtrafiken samt inmatning av data till systemet om det fastställs att det förekommer missbruk av data eller missbruk vid inmatning av data.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 20 december 1995

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.