1603/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av 3 a och 7 §§ trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras 3 a § 2 mom. och 7 § trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 2 mom. i förordning av den 2 juni 1995 (838/95) och 7 § ändrad genom sistnämnda förordning samt förordningar av den 30 december 1992 och den 24 mars 1995 (1666/92 och 454/95), som följer:

3 a §

Uppsägningen skall ske skriftligen och till uppsägningsanmälan skall bifogas ett intyg över att en ny försäkring har tecknats. Om en uppsagd försäkring gäller ett registreringspliktigt fordon, anses uppsägningen dock ha förfallit, såvida inte inom sju dagar från det försäkringen upphört att gälla ett intyg över att en ny försäkring har tecknats tillställs fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning och som avses i 2 § förordningen om registrering av fordon (1598/95), nedan den som utför besiktning.

7 §

Över trafikförsäkring, som har tagits enligt 15 § trafikförsäkringslagen och som gäller fordon, vilka skall införas i registret, skall ett intyg tillställas fordonsförvaltningscentralen eller den som utför besiktning.

Fordonsförvaltningscentralen skall ofördröjligen tillställa vederbörande försäkringsbolag meddelande för upphävande av trafikförsäkringsavtalet i följande fall:

1) då fordonet avförs från registret,

2) då fordonets ägare eller innehavare vid överföring av sin försäkring till ett annat bolag företer ett intyg över att försäkring har tecknats i ett annat bolag,

3) då tidigare ägare eller innehavare av fordonet har lämnat sådant meddelande om överlåtelse av fordonet, som skall införas i registret,

4) då vid registrering av att ett byte av ägare eller innehavare skett, ett intyg lämnas över att en ny försäkring har tecknats.

I det meddelande, som skall tillställas försäkringsbolaget, skall antecknas de uppgifter angående trafikförsäkringen, som finns upptagna i det i det intyg som nämns i 1 mom., och grunden för i registret gjord ändring samt dessutom i de fall, som omnämns i 2 mom. 1 punkten, när fordonet avfördes från registret, ävensom i de fall, som omnämns i 3 och 4 punkten, när äganderätten till fordonet övergick till den nya ägaren.

Har inte den trafikförsäkring som beviljats för ett motorfordon varit i kraft räknat från dagen för äganderättens början, skall fordonsförvaltningscentralen och den som utför besiktning vid registreringen av fordonet sända meddelande om detta till trafikförsäkringscentralen för fastställande av gottgörelse för den tid under vilken fordonet varit oförsäkrat. Meddelande skall dock inte sändas, om den nya försäkringens giltighet har börjat inom sju dagar från att övergången av den äganderätt som antecknats i registret har ägt rum.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om innehållet i ett sådant intyg eller meddelande som avses i denna paragraf.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.