1601/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 19 april 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/91) 2 a §, 5 § 3 mom., 11 § 2 mom. samt 12 och 17 §§,

dessa lagrum sådana de lyder 2 a §, 5 § 3 mom., 11 § 2 mom. samt 12 § i förordning av den 8 januari 1993 (12/93) och 17 § delvis ändrad genom sistnämnda förordning, som följer:

2 a §
Definitioner

Med mottagare för körtillståndsprov avses i denna förordning det verksamhetsställe som mottar körtillståndsprovet och som hör till det aktiebolag som avses i 1 § lagen om ombildande av Bilregistercentralen till ett aktiebolag samt om vissa uppgifter för detta bolag (1591/95). Med övervakare av utbildningen för körtillstånd avses den mottagare för körtillståndsprov som fordonsförvaltningscentralen har befullmäktigat.

Fordonsförvaltningscentralen fastställer verksamhetsområdet för en mottagare av ett körtillståndsprov och för en övervakare av utbildning för körtillstånd.

5 §
Förutsättningarna för deltagande i körtillståndsprov

En i förordningen om laddare (409/86) avsedd laddare som erhållit kompetensbrev för laddare och som innehar körkort av minst klass B får delta i det körtillståndsprov som förutsätts i 8 § 1 mom. utan att delta i utbildningen.

11 §
Återkallande av körtillstånd

Om en innehavare av körtillstånd meddelas körförbud eller temporärt körförbud, skall polisen även omhänderta körtillståndet för den tid för vilken körkortsinnehavaren meddelats körförbud eller temporärt körförbud. Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om att körtillståndet har omhändertagits eller återkallats.

12 §
Körtillståndsregister

Övervakaren av utbildning för körtillstånd underrättar fordonsförvaltningscentralen och polisen på tillståndshavarens hemort om att körtillstånd har beviljats.

Fordonsförvaltningscentralen för register över dem som beviljats körtillstånd. I registret antecknas körtillståndets nummer, giltighetstid och vilka ämnen som hör till transportklasserna av farliga ämnen eller vilken ämnesgrupp eller vilket ämne körtillståndet berättigar att transportera.

Angående offentligheten hos de uppgifter som finns i körtillståndsregistret tillämpas vad som i 11 och 13 §§ lagen om ett datasystem för vägtrafiken stadgas om utlämnande av uppgifter ur körkortsregistret.

17 §
Rättelse och besluts verkställbarhet

Om rättelse av beslut som en mottagare av ett körtillståndsprov eller övervakare av utbildning för körtillstånd har meddelat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i 20 § lagen om transport av farliga ämnen.

Beslut som har utfärdats med stöd av denna förordning kan verkställas utan hinder av besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.