1600/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs 41 § 3 mom. och 48 § 4 mom. körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90),

av dessa lagrum 41 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 18 december 1992 (1404/92), samt

ändras 2 § 2 mom., 13 § 2 mom., 16 § 3 mom., 17 § 3 mom., 21 § 5 mom., 22 § 4 mom., 37 § 3 mom., 38 § 3 mom., 39 a § 2 mom. 1 punkten, 45 § 5 mom., i 48 § 1 mom. det inledande stycket, 2 och 4 punkten samt 5 mom., 49 a § 2 mom., 50 §, 51 § 3 mom. och 53 §,

av dessa lagrum 2 § 2 mom., 13 § 2 mom., 16 § 3 mom., 17 § 3 mom., 21 § 5 mom., 22 § 4 mom., 37 § 3 mom., 38 § 3 mom., 45 § 5 mom., 48 § 1 mom. det inledande stycket och 5 mom., 50 §, 51 § 3 mom. och 53 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 18 december 1992, 39 a § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 24 mars 1995 (468/95) och 49 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 28 april 1995 (755/95), som följer:

2 §
Definitioner

Med den som håller förarexamen avses i denna förordning det i 1 § lagen om ombildande av Bilregistercentralen till ett aktiebolag samt om vissa uppgifter för detta bolag (1591/95) avsedda aktiebolagets verksamhetsställen som håller förarexamina. Fordonsförvaltningscentralen fastställer verksamhetsområdet för den som håller förarexamina.

13 §
Utlämnande av körkort

Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om körkort som lämnas ut.


16 §
Särskilda villkor för körrätt

Villkor som har fogats till ett körkortstillstånd kan ändras, om det framkommer skäl till det. Ändringarna skall anmälas till fordonsförvaltningscentralen.


17 §
Ändring av körrätten

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om sådana ändringar som avses i 1 mom.

21 §
Undervisningstillstånd

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om beslut som gäller undervisningstillstånd.


22 §
Övningstillstånd

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om beslut som gäller övningstillstånd.

37 §
Förutsättningarna för beviljande av yrkeskörtillstånd

Tillståndet beviljas för en bestämd tid som utgår när personen i fråga fyller 70 år. Om sökanden endast med hjälp av hörapparat uppfyller hörselkravet för körkortstillstånd för fordon av klass C, skall i tillståndet antecknas villkoret att hörapparat måste användas vid körning. Ett tillstånd upphör att gälla ett år efter att det beviljades, om den som har fått tillståndet inte har löst ut det under denna tid. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om tillstånd som beviljas eller upphör att gälla. Vad som stadgas om duplettexemplar av körkort gäller i tillämpliga delar även yrkeskörtillstånd för personbil.


38 §
Indragning av yrkeskörtillstånd

Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om indragning och temporär indragning av tillstånd.

39 a §
Ansökan om tillstånd att hålla bilskola

Till ansökan skall fogas

1) en styrkt kopia av trafiklärartillståndet och av intyget över godkänd företagarkurs för bilskolföretagare eller motsvarande förevisningsprov samt en utredning över arbetserfarenhet,


45 §
Trafiklärartillstånd

Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om trafiklärartillstånd som beviljas eller dras in.

48 §
Uppgifterna i körkortsregistret

Körkortsregistret förs av fordonsförvaltningscentralen. Registret innehåller följande uppgifter:


2) de körkortsklasser för vilka körkortstillstånd har beviljats, specialvillkor och övriga uppgifter som gäller beviljande av körkortstillstånd,


4) uppgifter om misstänkta och begångna trafikbrott, straff och andra påföljder på grund av dem som ådömts eller bestämts för brott som nämns i 75 § 1 mom. vägtrafiklagen eller för andra brott som har begåtts vid förande av motordrivet fordon och som är straffbara enligt vägtrafiklagen eller för radardetektorförseelser; uppgift om ordningsböter registreras endast om ordningsböter förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning,


Om en myndighet eller den som håller förarexamen vid behandlingen av uppgifter i körkortsregistret upptäcker ett fel eller en brist, skall den genast anmäla detta till fordonsförvaltningscentralen, som får rätta felaktiga uppgifter eller i registret anteckna uppgifter som saknas.

49 a §
Påminnelse om meddelande av körförbud

Påminnelsen matas ut på basis av uppgifter som framgår av körkortsregistret och den sänds av fordonsförvaltningscentralen.

50 §
Polisens skyldighet att anmäla körförbud

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om körförbud och temporära körförbud som utfärdas samt om återlämnande av körkort när förbudet har upphört.

51 §
Duplettexemplar av körkort

Polisen kan förstöra duplettexemplar som inte lösts ut inom ett år efter att ansökan gjordes. Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om utlämnande eller förstörande av duplettexemplar.


53 §
Ändringssökande

Om rätten att söka ändring i beslut av polisen och länsstyrelsen stadgas i 80 a och 106 a § vägtrafiklagen.

Om rättelse av ett beslut som den som håller förarexamen har fattat med stöd av denna förordning gäller vad som stadgas i 106 b § vägtrafiklagen.

Beslut som fattats eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning av den som håller förarexamen och fordonsförvaltningscentralen skall iakttas även om de inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

Om ändringssökande skall i övrigt iakttas lagen om ändringssökande i förvaltnings- ärenden (154/50).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.