1599/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/92) 2 §, 3 § 2 mom., 4 kap. och 32 § 5 mom.,

ändras 3 § 3 mom., 4, 7-9, 13, 14, 17, 19 samt 23-25 §§, 26 § 3 mom., i 29 § 1 mom. det inledande stycket, 30 § 2 mom., 31 § 3 mom., 32 § 4 mom., 36 § 1 och 3 mom., 39 a § 2 mom., 42 § 1 mom. samt 43, 45 och 48 §§ samt den finska språkdräkten i rubriken för 3 kap. och i 15, 16 och 18 §§,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 25 augusti 1994 (775/94), 13 och 23 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 8 april 1994 (267/94) samt 32 § 4 mom. och 39 a § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 10 februari 1995 (173/95), samt

fogas till förordningen nya 46 a och 48 a §§ som följer:

3 §
Besiktningsslag

3. Registreringsbesiktning förrättas för att klassificera ett enskilt fordon. Vid besiktningen konstateras de uppgifter som är nödvändiga för registreringen av fordonet samt kontrolleras om fordonet till sitt skick är säkert och till sin utrustning överensstämmer med stadganden och bestämmelser.


4 §
Typgodkännande och intyg om överensstämmelse

1. Med typgodkännande avses ett förfarande genom vilket intygas att en bil- eller släpvagnstyp uppfyller kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom direktiv 93/81/EEG, eller att en fordonstyp i kategori L uppfyller kraven i rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG).

2. Ett intyg om överensstämmelse är ett dokument som utfärdas av fordonstillverkaren och som intygar att det fordon som avses i intyget motsvarar en fordonstyp som godkänts så som stadgas i 1 mom.

7 §
Förrättare av typbesiktning

Typbesiktningen utförs av fordonsförvaltningscentralen.

8 §
Fordon som skall typbesiktas

1. För typbesiktning skall företes varje fordonstyp som tillverkats i Finland eller som importerats till Finland av fordonstillverkarens representant och som är avsedd att bli registrerad genom förhandsanmälan.

2. En fordonstyp som har beviljats typgodkännande enligt 4 § behöver dock inte företes för typbesiktning. En fordonstyp i kategori M1 eller L som skall typgodkännas enligt de direktiv som nämns i 4 § typbesiktas inte heller.

3. Typbesiktning skall på ansökan förrättas även för en annan typ av motorsläde än snöskoter, för en annan än i 1 mom. avsedd typ av motordrivet fordon som är avsett att bli registrerat, för en släpvagnstyp och för en i Finland ändrad och kompletterad fordonstyp.

4. Fordon är av samma typ om deras konstruktion, axelavstånd och typbeteckning överensstämmer med varandra. Fordonsförvaltningscentralen bestämmer vid behov om giltigheten för ett typbesiktningsintyg när stadgandena om fordon ändras.

9 §
Anmälning av fordon för typbesiktning

1. En fordonstyp får företes för typbesiktning endast av tillverkaren eller dennes representant.

2. Ett fordons märke, typ, tekniska data och huvudmått skall skriftligen anmälas för typbesiktningen. Till meddelandet skall i tillämpliga delar fogas

a) ett intyg över den totala massa och den axelmassa som fordonstillverkaren garanterar för fordonstypen samt över den släpvagnsmassa som han garanterar för fordonstyper i kategorierna M1 och N1, varvid av tillverkaren enbart för Finlands del meddelade massor inte beaktas,

b) en måttsatt ritning av fordonet eller dess chassi, samt för ett fordon med tryckluftsbromsar ett bromsschema jämte förteckning över dess delar,

c) uppgifter ur sådana inhemska eller internationella godkännandeintyg angående fordonets konstruktion och utrustning till vilka sökanden önskar hänvisa, och

d) andra uppgifter och utredningar som fordonsförvaltningscentralen anser nödvändiga.

3. Vid typbesiktning kan krävas att sökanden företer

a) nödvändiga utredningar över vilka särskilda delar av fordonet som bör kontrolleras vid årsbesiktningen för att trygga dess trafiksäkerhet samt hur kontrollen skall utföras,

b) uppgifter om de i 38 § 3 mom. avsedda värden för kontroll av avgasutsläpp som tillverkaren har meddelat, och

c) uppgifter för mätning av buller under brukstiden.

4. Fordonsförvaltningscentralen får på ansökan tillåta att de utredningar och uppgifter som avses i 3 mom. ges först inom en viss utsatt tid efter typbesiktningen.

13 §
Fordonstillverkarens eller dennes representants skyldigheter

1. Då en fordonstillverkare eller dennes representant överlåter ett fordon av sådan typ som typbesiktats i Finland är tillverkaren eller representanten skyldig att se till att fordonet i fråga om konstruktion, utrustning och skick överensstämmer med den typbesiktade fordonstypen, och att eventuella bristfälligheter som konstaterats vid typbesiktningen och som beror på bestämmelser som trätt i kraft efter utförd typbesiktning är avhjälpta på ett sätt som godkänts av fordonsförvaltningscentralen.

2. Tillverkaren eller dennes representant i Finland skall med varje levererat fordon av sådan typ som typbesiktats i Finland överlämna ett typregisterutdrag. Detta behöver dock inte överlämnas med fordon som är förhandsanmälda enligt 5 § förordningen om registrering av fordon (1598/95).

3 kap.

EG-typgodkännande

14 §
Förrättare av typgodkännande

Typgodkännandet förrättas av fordonsförvaltningscentralen.

15 §
Fordon som kan typgodkännas

Typgodkännande kan sökas för fordonstyper i kategorierna M1 och L.

16 §
Anmälning av fordon för typgodkännandekontroll

1. En fordonstyp får företes för typgodkännandekontroll endast av tillverkaren.

2. För typgodkännandet skall skriftligen lämnas uppgifter om fordonet och dess huvudmått så som förutsätts i de direktiv som avses i 4 §.

17 §
Åtgärder vid typgodkännande

Typgodkännande förrättas enligt de direktiv som avses i 4 §.

18 §
Intyg över typgodkännande

Över typgodkännande utfärdas ett särskilt typgodkännandeintyg för varje fordonstyp.

19 §
Fordonstillverkarens skyldigheter

1. Då en fordonstillverkare överlåter ett fordon är han skyldig att se till att fordonet i fråga om konstruktion, utrustning och skick motsvarar den godkända fordonstypen.

2. Tillverkaren skall med varje levererat fordon av godkänd typ överlämna ett intyg om överensstämmelse.

23 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

1. Innan ett fordon tas i bruk i trafiken och anmäls för registrering skall det vara godkänt vid en registreringsbesiktning som utförts högst sex månader tidigare.

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte fordonsförvaltningscentralen bestämmer något annat, föras ett i de direktiv som avses i 4 § definierat färdigt, förhandsanmält, typgodkänt fordon i kategori M1 eller L som skall tas i bruk som nytt och registreras för privat bruk. Till registreringsbesiktning behöver inte heller föras

a) ett fordon i kategori M1 som skall registreras för privat bruk,

b) ett fordon i kategori L,

c) ett fordon i kategori N vars konstruktion inte efter typbesiktningen har varit föremål för större ändringar än vad som avses i 29 § 1 mom. f-punkten,

d) en snöskoter,

e) ett motorredskap och en annan traktor än en sådan som skall registreras som trafiktraktor, eller

f) en släpvagn, då dessa kan hänföras till en förhandsanmäld, typbesiktad typ samt tas i bruk som nya.

3. Registreringsbesiktning krävs inte heller då ett avregistrerat fordon på nytt tas i bruk i trafiken och anmäls för registrering

a) inom sex månader från en i registret antecknad registrerings- eller årsbesiktning,

b) utan att fordonet byter ägare, under samma kalenderår som det tagits i bruk eller årsbesiktats, eller

c) om det är fråga om ett motorredskap eller en annan traktor än en sådan som registreras som trafiktraktor.

4. Ett fordon som avses i 2 eller 3 mom. skall dock föras till registreringsbesiktning då

a) typbesiktningen har gällt fordonets chassi eller ett halvfärdigt fordon, eller

b) fordonet har ändrats efter en typbesiktning eller efter att intyg om överensstämmelse utfärdats.

5. Om ett fordon på anmälan av en sammanslutning som sköter trafikförsäkringsärenden har avregistrerats på grund av skada eller om fordonsförvaltningscentralen eller polisen anser att besiktning är nödvändig på grund av skador som fordonet uppenbarligen har fått vid en trafikolycka eller av andra särskilda skäl, skall fordonet innan det tas i bruk i trafiken godkännas vid en registreringsbesiktning.

24 §
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning skall företes

a) ett typregisterutdrag, någon annan utredning över typkod, ett intyg om överensstämmelse eller den utredning som den som begärt besiktning önskar åberopa över att fordonet i fråga om konstruktion och utrustning uppfyller kraven på överensstämmelse,

b) en utredning över tidigare registrering ifall ett avregistrerat fordon tas i bruk på nytt, eller

c) ett utländskt registerutdrag eller annan utredning över tidigare registrering i fråga om ett fordon som begagnat importerats från utlandet.

2. Vid besiktning av en släpvagn skall ut- över andra utredningar företes ett av släpvagnens tillverkare utfärdat intyg över den för släpvagnen garanterade totalmassan och massorna på axel samt övriga utredningar som besiktningsstället vid behov kräver.

25 §
Förrättande av registreringsbesiktning

1. Vid registreringsbesiktning kontrolleras att fordonets konstruktion och utrustning samt mått och massor motsvarar de stadganden och bestämmelser som gäller dem, samt konstateras de uppgifter som skall antecknas i registret. I fråga om ett begagnat fordon granskas skicket på de delar om vilka bestämts att de skall granskas vid årsbesiktning. I fråga om släpvagnar fastställs den största tillåtna totalmassan och massorna på axel. Fordonets egenmassa skall fastställas genom vägning, om typbesiktningen inte har gällt ett färdigt fordon eller om andra skäl till vägning föreligger.

2. Vid registreringsbesiktning av ett nytt fordon för vilket har utfärdats ett intyg om överensstämmelse kontrolleras med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom. enbart fordonets identifieringsuppgifter och konstateras de uppgifter som skall antecknas i registret och som inte framgår av intyget i fråga.

3. Om det på basis av utredningar som företetts vid en registreringsbesiktning och granskning som utförts av ett besiktningsställe inte finns grundad anledning att anta att fordonets konstruktion och utrustning är bristfällig eller strider mot de bestämmelser som utfärdats om dem, skall fordonet godkännas vid besiktningen.

4. Om besiktningsstället med hjälp av företedda eller till buds stående utredningar eller kontrollutrustning i fråga om en eller flera konstruktioner eller utrustningsdetaljer inte kan förvissa sig om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse, kan besiktningsstället kräva att det anskaffas ett intyg över test som för godkännande av fordonet eller dess utrustning utförs vid en neutral forskningsanstalt, eller att det begärs en utredning om överensstämmelsen i nämnda avseenden av fordonets tillverkare genom dennes representant i Finland. Besiktningsstället kan även godkänna någon annan tillförlitlig utredning om att fordonet uppfyller kraven på överensstämmelse.

5. Om fordonet är av en sådan typ för vilken typgodkännandet inte längre gäller men för vilken den myndighet som beviljat typgodkännandet har beviljat undantag enligt artikel 8.2 b i direktiv 70/156/EEG som nämns i 4 §, skall fordonet godkännas för anteckning i registret inom ramen för de kvantitativa gränsvärden och den begränsade tid som avses i del B i bilaga XII till direktivet.

26 §
Kopplingsbesiktningsskyldighet och anmälning av fordon till kopplingsbesiktning

3. Vid kopplingsbesiktning skall företes

a) registerutdraget för det fordon som är avsett att kopplas eller, om fordonet inte ännu är registrerat, ett besiktningsintyg eller typregisterutdrag som utfärdats vid en registreringsbesiktning, och

b) vid behov en utredning om kopplingsanordningarnas hållfasthet.

29 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

1. Ett fordon skall innan det tas i bruk i trafiken föras till ändringsbesiktning, när


30 §
Förrättande av ändringsbesiktning

2. Besiktningsstället skall anteckna de för- ändringar som skett i registeruppgifterna i fordonsregistret och utfärda ett motsvarande registerutdrag eller göra motsvarande anteckning i registerutdraget.

31 §
Årsbesiktningsskyldighet

3. Ett fordon behöver inte föras till årsbesiktning det år då registreringsbesiktning eller första registrering har utförts.

32 §
Tidpunkten för årsbesiktningen

4. En bil kan tas till årsbesiktning före den tidpunkt som stadgas i 1 mom., om minst åtta månader har förflutit sedan registreringsbesiktningen eller den föregående årsbesiktningen, dock tidigast i november året före den egentliga besiktningsmånaden.

36 §
Identifiering av fordon samt kontroll av registeruppgifter, försäkring och skatteuppgifter

1. Besiktningen av ett fordon skall avbrytas, om fordonet inte på ett tillförlitligt sätt kan identifieras, om en eventuell skatt eller avgift för fordonet har försummats eller om premien för den gällande trafikförsäkringen i fråga om ett fordon för vilket föreligger trafikförsäkringsskyldighet inte har betalts. På samma sätt skall förfaras, om de tekniska uppgifterna om fordonet i registerutdraget och fordonsregistret inte är korrekta, då det också skall bestämmas att fordonet skall föras till ändringsbesiktning inom en månad.


3. Om besiktningsstället finner att ett fordon som är befriat från bilskatt eller berättigat till nedsatt skatt är sådant att skatt skall betalas för det, skall besiktningsstället underrätta den som debiterar skatten om detta. På samma sätt skall förfaras om ett fordon för vilket skatt med stöd av bilskattelagen (1482/94) har återbetalts har överlåtits för annat bruk än det som avses i nämnda lag.

39 a §
Kontroll av bromsar

2. Det kan krävas att ett fordon skall föras till bromskontroll lastat på det sätt som besiktningsstället bestämmer.

42 §
Körförbud

1. Ett fordon som vid besiktningen getts körförbud får inte användas i trafiken innan felet eller bristen har avhjälpts och fordonet godkänts vid en ny besiktning. Besiktningsstället får dock utfärda ett intyg som berättigar att föra fordonet till närmaste ställe där det kan reparerats på lämpligt sätt och därefter till ny besiktning. I intyget skall nämnas vart fordonet får föras och hur, samt för hur lång tid intyget är i kraft.


43 §
Avhjälpande av brister och anteckningar vid besiktning

1. Felen och bristerna på ett fordon som underkänts vid besiktningen och som inte getts körförbud skall rättas till så snabbt som möjligt. Ett sådant fordon får användas i trafiken i två månader efter att det underkänts vid besiktningen, även om den tid som avses i 32 § överskrids.

2. Ett fordon som underkänts vid årsbesiktningen skall repareras och på nytt föras till besiktning för godkännande.

3. I fordonets registerutdrag skall antecknas att det godkänts vid besiktningen samt det besiktningsställe som godkänt besiktningen och datum för godkännandet. Uppgifterna anmäls även till fordonsregistret. Dessutom antecknas i registerutdraget eventuella fel och brister enligt 41 § 1 mom. samt det datum när de senast skall vara avhjälpta.

45 §
Granskning av fordon i trafiken

1. När en polis-, tull- eller gränsbevakningsman på det sätt som avses i 96 § vägtrafiklagen har förhindrat användningen av ett fordon på grund av att det är i dåligt skick eller inte har besiktats, skall han göra anteckning om körförbudet i registerutdraget. Registerutdrag och registreringsskyltar som myndigheten tagit hand om skall tillställas det besiktningsställe som fordonets ägare eller innehavare uppgett. Körförbudet skall antecknas i fordonsregistret eller anmälas till fordonsförvaltningscentralen. Efter godkänd besiktning skall registerutdraget och registreringsskyltarna återlämnas till fordonets ägare eller innehavare. Att körförbudet upphört skall antecknas i registerutdraget och också antecknas i fordonsregistret eller anmälas till fordonsförvaltningscentralen.

2. När användningen av ett fordon har förhindrats så som avses i 1 mom., får fordonet dock med skriftligt tillstånd av polisen, tullverket eller gränsbevakningsväsendet föras till reparation eller till besiktning.

3. Om registerutdrag eller registreringsskyltar som myndigheten har tagit hand om inte avhämtas inom sex månader efter omhändertagandet, iakttas förfarandet i 17 § 1 och 3 mom. förordningen om registrering av fordon. Om besiktningsstället inte med stöd av sin koncession har rätt att utföra avregistrering enligt stadgandena i fråga, skall besiktningsstället utan dröjsmål underrätta fordonsförvaltningscentralen om det fordon som skall avregistreras.

4. En besiktning som utförts med anledning av att ett fordon konstaterats vara i dåligt eller bristfälligt skick ersätter inte årsbesiktning.

46 a §
Typgodkända fordon som inte motsvarar uppgifterna om överensstämmelse

Om det vid besiktningen eller trafikövervakningen upptäcks att ett fordon av en sådan typ som typgodkänts inte motsvarar uppgifterna i intyget om överensstämmelse, skall avvikelserna anmälas till fordonsförvaltningscentralen. Fordonsförvaltningscentralen skall med anledning av anmälan vidta åtgärder enligt artikel 11.2 - 11.4 i direktiv 70/156/ETY som avses i 4 § eller enligt artikel 10.1-10.3 i direktiv 92/61/EEG.

48 §
Ändringssökande

1. Om rättelse av ett beslut som ett besiktningsställe har fattat i ett besiktningsärende gäller vad som stadgas i 14 § lagen om koncession för besiktning och registrering av fordon (1593/95).

2. I fråga om sökande av ändring i ett beslut som en förvaltningsmyndighet har fattat med stöd av denna förordning gäller, med de undantag som stadgas i denna paragraf, vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) och i vägtrafiklagen.

3. Ett beslut eller en bestämmelse som har meddelats med stöd av denna förordning skall iakttas även om det inte har vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer annat.

48 a §
Fordonsförvaltningscentralens anvisningar

Fordonsförvaltningscentralen kan meddela närmare anvisningar om hur anmälningar skall göras, om de dokument som används vid besiktningen, om anteckningarna i registerutdraget och de besiktnings- och registreringsuppdrag som utförs med stöd av denna förordning.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Ett fordon som avses i 23 § 2 eller 3 mom. i denna förordning skall med avvikelse från nämnda stadganden föras till registreringsbesiktning om en importbesiktning som har förrättats innan denna förordning trätt i kraft har gällt fordonets chassi eller det halvfärdiga fordonet.

3. En bil kan tas till årsbesiktning före den tidpunkt som anges i 32 § 1 mom., om det från en importbesiktning som förrättats innan denna förordning trätt i kraft har förflutit minst åtta månader, dock tidigast i november det år som föregår den egentliga besiktningsmånaden.

4. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv70/156/EEG; EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1, ändr. 93/81/EEG; EGT nr L 264, 23.10.1993, s. 49.
Rådets direktiv92/61/EEG; EGT nr 225, 10.8.1992, s. 72.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.