1597/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om fordonsförvaltningscentralen

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 3 och 4 §§ lagen den 18 december 1995 om fordonsförvaltningscentralen (1592/95):

1 §
Organisation

Fordonsförvaltningscentralens verksamhet leds och övervakas av en direktion.

Chef för fordonsförvaltningscentralen är en överdirektör.

Om fordonsförvaltningscentralens övriga organisation bestäms i arbetsordningen.

2 §
Direktion

Fordonsförvaltningscentralens direktion består av högst sex medlemmar som statsrådet utser för högst tre år i sänder. Statsrsret förordnar en av medlemmarna till orsrörande och en till vice ordförande.

En av direktionsmedlemmarna skall företräda fordonsförvaltningscentralens personal.

Vederbörande ministerium fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om målen och serviceprinciperna för fordonsförvaltningscentralens verrnamhet,

2) besluta om budgetförslaget och verksamhets- och ekonomiplanen, om bokslutet och verksamhetsberättelsen,

3) godkänna arbetskollektivavtal samt preciserande tjänstekollektivavtal,

4) göra framställningar om den allmänna utvecklingen av fordons förvaltningscentralens verksamhet samt om säkerheten inom vägtrafiken och minskning av miljöolägealeterna och om utvecklandet av lagstiftninaln beträffande informationstjänsten,

5) på framställning av överdirektören förordna den person som skall vikariera för honom,

6) besluta om inrättande och indragning av tjänster vid fordonsförvaltningscentralen, samt

7) behandla övriga vittsyftande och principiella ärenden inom fordonsförvaltningsceipralens verksamhetsområde.

4 §
Direktionens beslutförhet

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

5 §
Direktionens sammanträden och beslutsfattande

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för honom på kallelse av vice ordföranden. Direktionen skall sammankallas om två medlemmar skriftligen kräver det.

Vid meningsskiljaktigheter avgörs ärendena i direktionen med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller som direktionens beslut den åsikt som mötets ordförande biträtt.

6 §
Utnämning och anställning av personal

Överdirektören vid fordonsförvaltningscentralen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av överdirektören.

7 §
Överdirektörens uppgifter

Fordonsförvaltningscentralens verksamhet leds av en överdirektör. Överdirektören ansvarar för att de service- och verksamhetsmål som uppställts för fordonsförvaltningscentralen nås.

Överdirektören avgör de på fordonsförvaltningscentralen ankommande ärenden som inte avgörs av direktionen eller i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman för avgörande.

Överdirektören kan besluta att själv avgöra ett ärende som i arbetsordningen har uppdragits åt någon av hans underlydande för avgörande.

8 §
Behörighetskrav för överdirektören

Av överdirektören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten. Dessutom krävs av överdirektören sådan ledarförmåga som uppgifterna förutsätter.

9 §
Rätt att företräda fordonsförvaltningscentralen

Fordonsförvaltningscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och hos övriga myndigheter i alla ärenden som gäller fordonsförvaltningscentralen.

10 §
Arbetsordning

Överdirektören fastställer fordonsförvaltningscentralens arbetsordning, som innehåller bestämmelser om uppgifter och behörighet för enheterna vid fordonsförvaltningscentralen samt om behandlingen av ärenden.

11 §
Ikraftträdelse och övergångsstadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Överdirektören behandlar ärenden som avses i 3 § till dess en direktion har tillsatts enligt denna förordning.

Tjänster vid fordonsförvaltningscentralen kan första gången besättas utan att de ledigförklaras.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.