1594/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 84 och 106 b §§ vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 84 § 2 mom. och 106 b § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådana de lyder i lag av den 6 november 1992 (989/92), som följer:

84 §
Fordons godkännande för trafik och registrering

Importören och tillverkaren av ett fordon samt dess ägare och innehavare är skyldiga att till den som för fordonsregistret eller som har koncession för besiktning och registrering av fordon anmäla registeruppgifterna samt ändringar i dessa enligt vad som stadgas genom förordning, om inte ändringen gäller ett avregistrerat fordon. På uppdrag av ägaren eller innehavaren överförs skyldigheten att lämna anmälan på ett företag som avses i 9 § 3 mom. lagen om ett datasystem för vägtrafiken.


106 b §
Ansökan om rättelse

I beslut som den som mottagit förarexamen har fattat med stöd av denna lag eller en förordning som har utfärdats med stöd av den får yrkas rättelse hos fordonsförvaltningscentralen, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Rättelseyrkandet skall lämnas inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Till beslutet skall fogas anvisning om rättelseyrkande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.