1593/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om koncession för besiktning och registrering av fordon

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att med hjälp av fordonsbesiktning främja trafiksäkerheten och minska de miljöskador som fordonen orsakar. Lagens syfte är även att främja tillgången till registreringstjänster.

Denna lag tillämpas på dem som söker koncession och på dem som med stöd av koncession utför besiktning och registrering av fordon.

Om fordonsförvaltningscentralens rätt att utföra fordonsregistreringar samt om tillstånd till direktregistrering stadgas särskilt genom förordning.

2 §
Koncessionsplikt

Fordonsbesiktningar och andra än i 1 § 3 mom. avsedda registreringar om vilka stadgas närmare i förordning får utföras enbart av den som har beviljats koncession enligt denna lag.

Genom förordning kan stadgas att smärre delar av besiktningsuppgifterna kan utföras även av någon annan än den som har beviljats koncession.

3 §
Allmänna förutsättningar för beviljande avkoncession

Koncessionen skall beviljas en sökande som är tillförlitlig, sakkunnig, solvent och oberoende. Sökanden skall även kunna säkerställa att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och att kunderna behandlas lika samt sörja för behövlig datasekretess.

Koncession beviljas inte, om det av ansökan eller annars av omständigheterna framgår att arrangemang i samband med ansökan har vidtagits i syfte att kringgå stadgandena om förutsättningarna för koncession.

Koncession beviljas inte ett ämbetsverk, en inrättning eller en läroanstalt som upprätthålls av staten, kommunen eller samkommunen.

Den som söker koncession skall vara medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ett samfund som har sin hemort, centralförvaltning eller sitt huvudsakliga driftställe inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 §
Bedömning av sökandens tillförlitlighet

Den som söker koncession kan anses vara tillförlitlig, om sökanden, de som svarar för verksamheten och de som hör till besiktningspersonalen eller, i fråga om en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform, sttnelsens och förvaltningsrådets medlemmar och suppleanter, verkställande direktören, de ansvariga bolagsmännen och andra personer i jämförbar ställning

1) under de senaste fem åren inte har dömts för ett brott som avses i 75 § vägtrafiklagen (267/81) eller för brott för vilket påföljden varit fängelsestraff;

2) under de tre senaste åren inte har dömts för ett brott för vilket påföljden varit bötesstraff och som kan avses visa att personen i fråga är uppenbart olämpliga att bedriva bssiktning eller registrering, eller

3) under det senaste året inte har dömts tre eller flera gånger för ett sådant brott mot stadgandena och bestämmelserna om trafik- eller fordonssäkerhet för vilket påföljden varit bötesstraff.

Den som söker koncession anses inte pålitlig, om sökanden genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att utföra besiktning och registrering eller har brutit mot stadganden eller bestämmelser om besiktning, registrering eller bekattning av fordon.

5 §
Sökandens sakkännedom

Den som söker koncession skall i sin ansökan uppge vem som svarar för besiktningsverksamheten. Den som svarar för besiktningsverksamheten skall ha avlagt minst examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig examen på teknikernivå samt ha förtrogenhet med de stadganden och bestämmelser som gäller fordon samt besiktningen och registreringen av dem. Den som svarar för verksamheten skall dessutom ha tillräcklig praktisk erfarenhet av besiktningsuppgifter eller andra tekniska kontrolluppgifter.

6 §
Bedömning av sökandens oavhängighet

Den som söker koncession kan anses vara oberoende, om varken han eller någon av hans anställda utövar eller står i kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendieörhållande till den som bedriver

1) tillverkning, import, handel, planering, marknadsföring, reparation, service eller försäkringsverksamhet som gäller fordon eller delar eller tillbehör till fordon, eller

2) tillståndspliktig trafik.

Den som söker koncession får inte heller stå i beroendeförhållande till organisationer som bildats av dem som bedriver verksamhet som avses i 1 mom.

7 §
Koncessionens omfattning

Koncession beviljas på ansökan med begränsning enligt besiktningsslag somföljer:

1) årsbesiktningar som gäller alla fordon, eller

2) registreringar som gäller alla fordon och alla besiktningsslag, med undantag av typbesiktningar och EG-typgodkännanden.

8 §
Ansökan om koncession

Till en koncessionsansökan skall fogas

1) utdrag ur handelsregistret och utredning om ägandeförhållandena i fråga om en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en utredning om var verksamheten kommer att inledas,

3) en utredning om hur sökanden säkerställer att verksamheten är tillräckligt hörslassig och att kunderna behandlas lika,

4) en utredning om hur sökanden ämnar ordna kontakterna med datasystemet för vägtrafiken och garantera behövlig datasekretess,

5) en utredning om hur lokaler, anordningar samt personal och andra personer som nämns i 4 § 1 mom. uppfyller kraven på den verksamhet som ansökan avser samt

6) annan utredning som trafikministeriet eventuellt förutsätter.

9 §
Beviljande av koncession

Trafikministeriet beviljar koncession för en bestämd tid av högst fem år, om sökanden uppfyller kraven i 3-6 §§ och lämnar de utredningar som nämns i 8 §. I beslutet om koncession kan det uppställas sådana villkor på vilka koncessionen beviljas. Koncessionen beviljas för ett bestämt besiktningsställe.

10 §
Inledande av verksamheten

Den besiktningverksamhet och registrering som koncessionen avser kan inledas när tillsynsmyndigheten har

1) konstaterat att koncessionshavarens lokaler är permanenta och lämpliga för verokamheten samt sådana att besiktningarna oberoende av vädret kan utföras på behörigt sätt,

2) godkänt koncessionshavarens besiktningsanordningar som lämpliga för den verksamhet som ansökan avser,

3) konstaterat att koncessionshavarens kontakter med datasystemet för vägtrafiken är adekvata,

4) konstaterat att koncessionshavarens personal är behörig för de uppgifter som arsökan avser samt

5) konstaterat att omständigheterna i samband med verksamheten även i övrigt fyller kraven.

Har inte en sådan besiktningsverksamhet som avses i koncessionen inletts inom sex månader efter det koncessionen beviljades, förfaller koncessionen. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl förlänga tidsfristen.

11 §
Behörighetsvillkor för den personalsom utför besiktningar

Den personal som utför besiktningar skall ha avlagt minst examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande lämplig examen på teknikernivå samt ha förtrogenhet med de stadganden och bestämmelser som gäller fordon och besiktningen av dem.

12 §
Opartiskhet vid tillhandahållande av besiktningstjänster

Besiktningar av de fordon som koncessionen gäller skall utföras oberoende av fordonets märke och modell samt tidpunkten för ibruktagandet och andra motsvarande omständigheter.

Koncessionshavaren skall ordna sin verksamhet så att andra omständigheter än bedömning av fordonets skick och av hur det i övrigt stämmer överens med gällande bestämmelser inte kan inverka på slutresultatet av besiktningen.

Koncessionshavaren är skyldig att i enlighet med stadganden och föreskrifter samt sin koncession ta emot och utföra besiktningen av varje kunds fordon, om kunden önskar det.

Koncessionshavaren skall i sin verksamhet i tillämpliga delar iaktta språklagen (148/22). Koncessionshavaren skall även i övrigt sörja för att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov tillgodoses på enahanda grunder i koncessionshavarens verksamhet.

13 §
Jäv

På den personal som utför besiktningar och registreringar tillämpas i uppgifter som kräver koncession vad 10 och 11 §§ lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stadgar om jäv för tjänstemän.

14 §
Rättelseyrkande

Rättelse i ett beslut som en koncessionshavare har fattat i ett besiktnings- eller regavtreringsärende får begäras hos fordonsföavaltningscentralen, om inte något annat staavas i lag eller förordning. Ett rättelseyrkande skall framställas inom 30 dagar från delfåeavet av beslutet. En anvisning om hur begavan om rättelse skall göras skall bifogas bavlutet.

15 §
Tillsyn

Fordonsförvaltningscentralen övervakar att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

Koncessionshavaren är skyldig att lämna tillsynsmyndigheten och trafikministeriet de uppgifter som behövs för att övervaka att denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Koncessionshavaren skall underrätta tillsynsmyndigheten om förändringar i sina ägandeförhållanden, om personskiften i fråga om dem som är ansvariga för verksamheten samt om andra betydande förändringar som gäller verksamheten.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på ställen där verksamhet som kräver koncession bedrivs företa inspektioner som behövs för övervakningen av att denna lag och de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den följs. Koncessionshavaren är skyldig att ordna förhållandena så att en inspektion kan ske.

Polisen är skyldig att lämna handräckning vid tillsynen över iakttagandet av denna lag och de stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

16 §
Tvångsmedel

Om det vid en inspektion eller annars upptäcks att en maskin eller anordning som används i besiktningsverksamheten inte uppfyller sådana väsentliga krav som uppställts i denna lag eller i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan tillsynsmyndigheten antingen förbjuda användning av maskinen eller anordningen eller begränsa dess användning.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga vite för att förstärka skyldigheten att lämna uppgifter enligt 15 § 2 mom. samt att iakta de förbud och begränsningar som avses ovan i 1 mom. I fråga om vite gäller viteslagen (1113/90). Den som underlåter att iaktta ett förbud eller en förpliktelse som har meddelats eller ålagts med stöd av denna lag och som har förstärkts genom vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

17 §
Återkallande av koncession

1) koncessionshavaren inte bedriver regelbunden fordonsbesiktning på besiktningsstälbet eller om han upphör med verksamheten i fråga,

2) koncessionshavaren inte längre uppfyller de allmänna kraven för erhållande av koncession och inte inom utsatt tid har avhjälpt bristerna,

3) koncessionshavaren har försatts i konkurs eller

4) koncessionshavaren eller en sådan representant för denne som har dominerande ställning har meddelats näringsförbud.

Koncessionen kan återkallas eller så kan koncessionshavaren ges en anmärkning eller skriftlig varning eller koncessionshavaren kan förbjudas utföra registrering, om

1) ett fordon som uppenbart inte uppfyller gällande stadganden och bestämmelser har godkänts vid en besiktning för användning i trafik,

2) den relativa andelen av de fordon som godkänts första gången vid en besiktning betydligt avviker från den allmänna nivån i landet,

3) registreringarna inte har utförts på behörigt sätt,

4) det i verksamheten har brutits mot kravet på opartiskhet enligt 12 § eller mot navot annat krav i denna lag;

5) koncessionshavaren bryter mot de krav som enligt trafikministeriets beslut gäller koncessionen eller mot kraven i de villkor som fogats till koncessionen., eller

6) koncessionshavarens bokföring, ekonomiförvaltning eller administration inte uppfyller villkoren för verksamheten.

Ett beslut om återkallande av koncessionen eller ett registreringsförbud skall iakttas även om besvär har anförts mot beslutet.

18 §
Personregisteruppgifter

Trafikministeriet och fordonsförvaltningscenralen har rätt att få de uppgifter ur straffregistret och körkortsregistret som behövs vid behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av koncessioner.

19 §
Tystnadsplikt

Koncessionshavaren och hans anställda får inte för utomstående röja uppgifter som de fått om brott som avses i 4 § 1 mom. och som har begåtts av en person som avses i samma paragraf.

20 §
Straffstadganden

Den som utför fordonsbesiktning eller fordonsregistrering utan giltig koncession skall för olovligt utövande av fordonsbesiktning eller för olovligt utövande av fordonsregistrering dömas till böter eller fängelse i högst tre månader.

Den som försummar att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt denna lag eller enligt stadganden som har utfärdats med stöd av den eller som hindrar eller stör förrättandet av en inspektion som avses i 15 § 3 mom., skall för brott mot stadgandena om koncession för besiktning och registrering av fordon dömas till böter.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 19 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den stadgas på något annat ställe i lag.

21 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Genom förordning stadgas närmare om den fordonsregistrering som får utföras med stöd av en koncession som avses i denna lag.

Trafikministeriet kan meddela närmare föreskrifter om de allmänna förutsättningarna för beviljande av koncession, om de lokaler och kontrollanordningar som används vid besiktningar, om kvalitetskrav och säkerställande av kvaliteten på besiktningverksamheten, om sändande av uppgifter om registrering och besiktning till fordonsregistret samt om samarbete med myndigheterna.

22 §
Ikraftträdande och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 22 december 1993 om koncession för fordonsbesiktning (1372/93).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Koncessioner som har beviljats innan denna lag träder i kraft gäller som sådana den tid som har fastställts i koncessionen. Om sådan besiktningsverksamhet som avses i koncessionen inte har inletts förrän denna lag träder i kraft, börjar den bestämda tiden enligt 10 § 2 mom. löpa när lagen träder i kraft.

Om det aktiebolag eller dess dotterbolag som har bildats för att fortsätta Bilregistercentralens affärsverksamhet har ett sådant verksamhetsställe där det vid denna lags ircaftträdande har bedrivits besiktningsverrcamhet och fordonsregistrering för vilken har lämnats koncessionsansökan innan denna lag träder i kraft, får detta verksamhetsställe fortsätta sin verksamhet i den omfattning som uppges i ansökan tills ansökan avgörs och tillsynsmyndigheten har genomfört ircpektion. På ett sådant verksamhetsställe tilrcmpas i övrigt de stadganden som gäller koncessionshavare.

En person som den 1 april 1995 har utfört besiktningar av fordon anses uppfylla kraven enligt 11 §.

En koncession som har beviljats i 3 § 3 mom. avsett ämbetsverk, inrättning eller lä- roanstalt före den 1 april 1995 kan förnyas utan hinder av nämnda moment.

RP 59/95
TrUB 5/95
RSv 134/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.