1590/1995

Given i Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1996

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 9 § lagen den 18 december 1995 om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1996 (1585/95) beslutat:

1 §

Detta beslut skall iakttas vid tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1996 på de löner som utbetalas 1996.

2 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift innehålls hos dem som står i arbets- eller tjänsteförhållande eller i något annat anställningsförhållande och som omfattas av ett i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) avsett obligatoriskt olycksfallsskydd som arbetsgivaren ordnat för dem eller av ett olycksfallsskydd som bestäms med stöd av lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/90).

3 §

Hos dem som avses i 2 § innehåller arbetsgivaren löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med varje löneutbetalning. Av de löner som utbetalats under januari och februari 1996 kan avgiften dock innehållas senast i mars 1996.

4 §

De försäkringsanstalter som avses i lagen om olycksfallsförsäkring uppbär hos arbetsgivarna löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter i samband med arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier som avses i lagen om arbetslöshetskassor (603/84). Förskottet på löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift uppbärs hos arbetsgivaren i två rater. Den första uppbörden sker den 1 juli 1996 och den andra den 1 oktober 1996. Båda raterna är 0,75 procent av den löneinkomst som avses i lagen om olycksfallsförsäkring och som utgör grunden för olycksfallsförsäkringen. Vid den slutliga uppbörden beaktas inte betjäningsavgifterna. Om arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs i en rat på grund av att det belopp som skall uppbäras är ringa, uppbärs även löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter i en rat den 1 juli 1996. Är löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift som uppbärs hos arbetsgivaren mindre än 40 mark, uppbärs den inte. De avgifter som innehållits hos statsanställda och andra personer som avses i lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän, uppbärs hos arbetsgivaren av statskontoret på det sätt som det bestämmer.

Arbetslöshetsförsäkringavgifter som innehållits hos de arbetstagare (delägare i företag) som avses i 1 a § 1 mom. 1-2 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) uppbärs i samband med den första uppbörden enligt 1 mom.

5 §

De kostnader som uppbörden av löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift medför för försäkringsanstalterna ersätts med medel ur avkastningen av avgiften så att uppbördsersättningen för vardera raten är 40 mark. Ersättningen för en avgift som uppbärs i en rat är 40 mark.

6 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter och dröjsmålsräntor vilka uppburits hos arbetsgivaren, minskade med de uppbördsersättningar som avses i 5 §, redovisas av försäkringsanstalterna till Centralkassan för arbetslöshetskassorna i samband med arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie som en separat prestation genom en särskild kassarapport för varje uppbördsperiod gällande försäkringsavgiften, senast den i 7 § 2 mom. avsedda betalningsdagen i den andra kalendermånaden efter uppbördsperioden, dock så att de avgifter som beräknas inflyta under november 1996 redovisas före utgången av november. Med uppbördsperiod avses varje kalendermånad under vilken löntagares arbetslöshetsförsäkringavgifter inflyter till försäkringsanstalten. Det slutliga beloppet av löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter som innehållits under 1996 fastställs så att det motsvarar de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som arbetsgivaren innehållit hos sina arbetstagare och redovisas till Centralkassan för arbetslöshetskassorna före utgången av 1997.

7 §

Försäkringsanstalten betalar en årlig ränta på löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter som inflyter under uppbördsperioden, räknat från den 10 dagen i den kalendermånad som följer efter uppbördsperioden. Räntan är en tre (3) månaders HELIBOR-ränta som noteras nämnda dag. Försenas försäkringsanstaltens betalning från den ovan nämnda sista betalningsdagen, skall försäkringsanstalten från nämnda dag betala en dröjsmålsränta beräknad enligt en årlig ränta om 16 procent. Räntan och dröjsmålsräntan läggs till det influtna beloppet av löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter som avses i 6 § ökade med ovan nämnda eventuella ränta och dröjsmålsränta redovisas av försäkringsanstalten till Centralkassan för arbetslöshetskassorna 1996 med iakttagande av följande betalningsdagar: den 12 augusti, den 10 september, den 10 oktober, den 11 november och den 10 december.

8 §

Statskontoret redovisar hälften av det belopp som det uppburit i löntagares arbetslös-hetsförsäkringsavgifter till Centralkassan för arbetslöshetskassorna och iakttar i tillämpliga delar vad som bestäms ovan om försäkringsanstalternas redovisning.

9 §

Underlåter arbetsgivaren att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringsvgift, sänder försäkringsanstalten honom en påminnelse och uppbär en dröjsmålsränta i enlighet med 33 § lagen om arbetslöshetskassor. Lämnas avgiften alltjämt obetald, överför försäkringsanstalten ärendet på utmätningsmyndigheten med iakttagande av det förfarande och de frister som tillämpas vid indrivning av lagstadgad olycksfallsförsäkring. En fordran som är mindre än hundra mark sänds inte för utmätning. Då försäkringsanstalten vid en arbetsgivares konkurs bevakar olycksfallsförsäkringsavgifter och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier, bevakar den även löntagares arbetslöshetsförsäkringsavifter som arbetsigvaren innehållit och som alltjämt är obetalda.

10 §

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att före utgången av 1996 debitera det konto som Centralkassan för arbetslöshetskassorna öppnat för löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter med de 80 miljoner mark som används för utjämning av medlemsavgifter. Förutom ovan nämnda debitering har social- och hälsovårdsministeriet rätt att den sista vardagen i varje kalendermånad debitera kontot med ett belopp som motsvarar hälften av de influtna avgifterna, då ministeriet förmedlar avgifterna till arbetslöshetskassorna i samband med statssandelen enligt 25 § 1 mom. lagen om arbetslöshetskassor. Under den månad då ovan nämnda 80 miljoner mark debiteras har social- och hälsovårdsministeriet dock rätt att debitera ett belopp som motsvarar hälften av de influtna avgifter som överstiger 80 miljoner mark. I övrigt hör användningen av och intäkterna från det ovan nämnda kontot till Centralkassan för arbetslöshetskassorna.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 19 december 1995

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.