1585/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1996

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad som stadgas i någon annan lag deltar de som står i arbets- eller tjänsteförhållande eller i något annat anställningsförhållande och som omfattas av ett i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) avsett obligatoriskt olycksfallsskydd som arbetsgivaren ordnat för dem eller av ett olycksfallsskydd som bestäms med stöd av lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/90) 1996 i kostnaderna för utkomstskyddet för arbetslösa och arbetspensionstilläggen med löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift. Avgiften uppbärs dock inte hos ansvariga bolagsmän i kommanditbolag och öppna bolag och inte hos familjevårdare som avses i familjevårdarlagen (312/92).

2 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift är 1,5 procent av löntagarens i 4 § lagen om förskottsuppbörd (418/59) avsedda lön, av löneinkomst enligt 77 § inkomstskattelagen (1535/92) samt av lön enligt 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78). Om det är fråga om en arbetstagare som avses i 1 a § 1-2 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) (delägare i företag), är löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,75 procent av de ovan nämnda löneinkomsterna.

3 §

Arbetsgivaren innehåller löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i samband med löneutbetalningen. De försäkringsanstalter som avses i 29 § lagen om olycksfallsförsäkring uppbär hos arbetsgivaren löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgifter samtidigt och med samma rättigheter som de uppbär arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 33 och 33 a §§ lagen om arbetslöshetskassor (603/84). Den statsanställda personalens avgifter uppbärs av statskontoret med iakttagande i tillämpliga delar av vad som ovan stadgas om försäkringsanstalter.

4 §

Av intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift som innehålls på andra löner än de som staten betalar används 1996 50 procent av den del som överstiger 80 miljrser mark till minskning av statsandelen ersigt 25 § 1 mom. lagen om arbetslöshetskarsor och 50 procent till finansiering av försäkringspremien enligt 12 a § (50/85) lagen om pension för arbetstagare. Av intäkten av den avgift som innehålls på löner som staten betalar används 1996 50 procent till minsrsing av statsandelen enligt 25 § 1 mom. lagen om arbetslöshetskassor och 50 procent till finansiering av arbetspensionstillägg ersigt 10 a § lagen om statens pensioner (280/66).

Av intäkten av löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift används 80 miljoner mark 1996 för utjämning av medlemsavgifter enligt 19 a § lagen om arbetslöshetskassor. Utjämningen av medlemsavgifterna betalas dock med avvikelse från 19 a § lagen om arbetslöshetskassor till de arbetslöshetskassor vilkas utgifter för arbetslöshetsdagpenningar under det föregående året har överskridit de per kassamedlem beräknade genomsnittliga dagpenningsutgifterna med 50 procent.

5 §

Försäkringsanstalterna redovisar de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som uppburits hos arbetsgivarna i deras helhet och statskontoret redovisar hälften av de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som det uppburit till den centralkassa för arbetslöshetskassorna som nämns i 29 § lagen om arbetslöshetskassor. Statskontoret redovisar hälften av de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som det uppburit till statens pensionsfond. Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att debitera centralkassans konto då ministeriet förmedlar arbetslöshetsförsäkringsavgifterna till arbetslöshetskassorna i samband med statsandelen enligt 25 § 1 mom. lagen om arbetslöshetskassor, samtidigt som ministeriet minskar statsandelen i motsvarande mån.

6 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift är avdragbar i beskattningen så som stadgas i inkomstskattelagen.

7 §

De kostnader som uppbörden och redovisningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift medför för olycksfallsförsäkringssystemet och statskontoret ersätts med medel ur avkastningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift.

8 §

I fråga om ändringssökande som gäller löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift iakttas i tillämpliga delar vad lagen om arbetslöshetskassor stadgar om arbetslöshetsförsäkringspremie.

9 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.

10 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången av 1996.

Denna lag tillämpas på lön som betalas medan lagen är i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 183/95
ShUB 20/95
RSv 114/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.