1579/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Förordning om beskattningsförfarande

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 95 § lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95):

1 §
Placeringsfonders och vissa samfunds deklarationsskyldighet

En placeringsfond som avses i 20 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen (1535/92) och ett samfund som avses i 5 § 2 mom. 3 punkten förmögenhetsskattelagen (1537/92) skall, även om de är befriade från att betala skatt på förmögenhet, utan uppmaning för beskattningen lämna uppgifter om sina tillgångar och skulder enligt vad finansministeriet bestämmer.

2 §
Material och egendom som skall uppvisas vid skattegranskning

Vid skattegranskning skall uppvisas allt den material och all den egendom som ansluter sig till näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet. Med material avses balansböcker, specifikationer till balansräkningen och övriga bokföringsböcker, kontoplaner jämte anteckningar om tillämpningsperioden, registreringsplaner, beskrivningar över förfarandet vid maskinell bokföring, verifikationer, korrespondens samt annat bokföringsmaterial, anteckningar, avtal och skuldebrev, protokoll och annat material som hör till redovisningen. Skyldigheten att uppvisa material gäller framställningar i skrift eller bild (handling) samt sådana datamedier vilkas innehåll kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel (teknisk upptagning). Med egendom avses sådana lager och annan egendom som hör till näringsverksamhet eller annan förvärsverksamhet.

Den som är skyldig att uppvisa material och egendom skall för granskning uppvisa också allt annat material och all annan egendom som kan behövas vid hans beskattning eller vid behandlingen av ändringssökande i den.

3 §
Platsen för skattegranskning

Skattegranskningen skall förrättas i den skattskyldiges affärslokaler, i en räkenskapsbyrå eller i länsskatteverket. Om skattegranskningen förrättas i den skattskyldiges affärslokaler eller i en räkenskapsbyrå skall den skattskyldige ställa ändamålsenliga rum och hjälpmedel samt biträden till de tjänstemäns förfogande som förrättar granskningen. Handlingarna och de tekniska upptagningarna skall uppvisas för granskning eller sändas till det ställe där granskningen förrättas. Av de tekniska upptagningarna skall på myndighetens uppmaning framställas kopior för granskarens bruk, om det är nödvändigt för granskningen.

Med hjälpmedel avses skriv- och räknemaskiner, kopieringsapparater, datorer och andra tekniska hjälpmedel med vilka de tekniska upptagningarna kan återges i en form som kan läsas, ses, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

4 §
Handlingar som inte undertecknas

Beskattningsbeslut och andra handlingar som framställs i form av ADB-utskrifter eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning behöver inte undertecknas.

5 §
Meddelande av beskattningsuppgifter till kommunen och församlingen

Länsskatteverket skall meddela kommunen och församlingen det vid beskattningen ppsörda totala antalet skattören eller en uppskattning därav senast den 16 september året efter det då beskattningen slutförts.

6 §
Uppgifter om debitering och skattören

För varje skatteår sammanställs skattetagarvis debiterings- och skattöresuppgifterna om den verkställda beskattningen. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i uppgifterna.

7 §
Meddelande om skattelättnads- och uppskovsbeslut

Den myndighet som har fattat beslut om skattelättnad eller skatteuppskov skall sända en kopia av beslutet till länsskatteverket samt, om beslutet gäller kommunal- och kyrkoskatt eller folkpensions- och sjukförsäkringsavgift, också till kommunen, församlingen och folkpensionsanstalten.

8 §
Förvaring av handlingar som gäller ändringssökande

När länsrättens beslut på skattebesvär har vunnit laga kraft och när högsta förvaltningsdomstolen har avgjort besvär, skall besvärshandlingarna sändas till länsskatteverket för förvaring.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs beskattningsförordningen av den 30 december 1959 (530/59) jämte ändringar.

De stadganden i beskattningsförordningen som gäller skatteklassificering, ändringssö- kande i skatteklassificering och fastställande av intäktsgrunder för skogsbruk skall iakttas sådana de var i kraft före denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.