1571/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/90) 7 §, 11 § 1 mom., 12 och 13 §§, 14 § 1 mom., 16 § 2 mom., 17 § 1 mom. och 18 § 2 mom.,

av dessa lagrum 11 § 1 mom., 12 §, 14 § 1 mom. och 17 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 5 december 1991 (1393/91), som följer:

7 §
Betalning av skatt

Den skatt som räntebetalaren har uppburit på ränteinkomst skall han betala in till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde räntebetalarens hemkommun enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/95) finns. Om staten är räntebetalare, skall de innehållna beloppen betalas till Nylands länsskatteverk. De innehållna beloppen skall betalas senast den 10 dagen i kalendermånaden efter den under vilken räntan har betalts.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Deklarationsskyldigheten enligt lagen om beskattningsförfarande gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt skall betalas enligt denna lag och inte det kapital på vilket räntan betalas. Av räntebetalarens bokföring skall dock tillförlitligt framgå de omständigheter som är relevanta för uträknande av källskatt på ränteinkomst. På uppmaning av en behörig tjänsteman vid länsskatteverket skall räntebetalaren visa de handlingar som behövs för tillsynen över källskatten på ränteinkomst samt annan behövlig utredning. Länsskatteverket skall dessutom årligen tillställas i förordning närmare angivna uppgifter om källskattepliktiga räntor och om den källskatt som har uppburits för dem samt på uppmaning av verket uppgifter om de skattskyldiga för vilkas i 3 § nämnda räntor källskatt inte har uppburits samt om de räntor som har betalts till dem. Den som emitterar ett masskuldebrevslån skall dessutom uppge villkoren för det lån han emitterar, samt en arbetsgivare som betalar ränta på en deposition i ett intressekontor och ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § lagen om andelslag de kontovillkor som de iakttar i depositionsverksamheten.


12 §
Uppbörd av skatt hos räntetagaren

Har källskatt på ränteinkomst inte uppburits för sådan ränteinkomst enligt 3 § som den som är skyldig att betala källskatten har erhållit, skall det länsskatteverk inom vars tjänsteområde räntetagarens hemkommun är belägen påföra räntetagaren källskatten. Har räntetagaren inte hemkommun i Finland, verkställer Nylands länsskatteverk debiteringen. Debitering verkställs dock inte senare än inom det sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha burits upp. I samband med debiteringen skall den skattskyldige, med iakttagande i tillämpliga delar av vad lagen om beskattningsförfarande stadgar om efterbeskattning, påföras skattetillägg och skatteförhöjning.

13 §
Debitering av källskatt i samband med skatterättelse

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen för den som är skyldig att betala källskatt på ränteinkomst, skall källskatten, i samband med skatterättelse som avses i lagen om beskattningsförfarande, av länsskatteverket debiteras den skattskyldige. Därvid påförs inte skattetillägg och skatteförhöjning enligt 12 §.

14 §
Gottskrivning och återbäring av källskatt

Källskatt som har uppburits hos räntetagaren utan grund betraktas som förskott på inkomstskatten, och på den tillämpas vad lagen om förskottsuppbörd (418/59) och lagen om beskattningsförfarande stadgar om användning och återbäring av förskott.


16 §
Uppbörd av källskatt och påföljderna av dröjsmål

På källskatt som avses i denna lag och som påförts räntetagaren eller räntebetalaren tillämpas lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).

17 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett beslut genom vilket räntetagaren har påförts källskatt gäller vad lagen om beskattningsförfarande stadgar om ändringssökande genom besvär till länsrätten.


18 §
Tystnadsplikt och straffstadganden

Om straffpåföljder gäller 9 kap. lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.