1570/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 8 och 12 §§ lagen om hundskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 1979 om hundskatt (590/79) 8 § 2 mom. och 12 § 3 mom.,

av dessa lagrum 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 2 augusti 1994 (712/94), och

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. som följer:

8 §

Har hundskatt av någon orsak som avses i 1 mom. inte kunnat fastställas för skatteåret enligt 7 §, skall kommunstyrelsen eller en i instruktion föreskriven tjänsteinnehavare genom sitt beslut påföra hundägaren hundskatt jämte ränta som svarar mot stadgat skattetillägg för försummad skattebetalning samt höja hundskatten till högst det dubbla beloppet. Fastställande av hundskatt, med anledning varav hundägaren skall beredas tillfälle att avge förklaring, skall ske senast under det femte året efter skatteårets slut.

På debiterad hundskatt som lämnats obetald skall betalas förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).

12 §

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande (1558/95).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1955

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.