1566/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) 28 § och

ändras 4 c § 1 mom, 8 § 2 mom., 9 a § 1 mom., 10 § 1 mom., 12 § 4 mom., 17 § 1 mom., 18 § 1 och 2 mom., 18 a § 1, 2 och 4 mom. och 26 a § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 4 c § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 februari 1994 (132/94), 8 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 20 juli 1992 (659/92),9 a § 1 mom. och 26 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 22 februari 1991 (353/91), 10 § 1 mom. och 18 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 1 november 1991 (1301/91), 12 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 2 augusti 1994 (713/94), 17 § 1 mom. och 18 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80), 18 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 8 december 1994 (1103/94) samt 18 a § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 10 januari 1986 (13/86), och

fogas till lagen en ny 12 h § som följer:

4 c §

De medel som uppburits eller indrivits hos den skattskyldige används till betalning av skattefordran i följande ordning:

1) betalningsuppskovsränta,

2) restavgift, dröjsmålsränta, förseningsränta,

3) ränta som motsvarar dröjsmålsränta, skattetillägg,

4) skatteförhöjning,

5) skatt,

6) höjning enligt lagen om höjning som motsvarar ränta i beskattningen (1251/90)samt

7) ränta på kvarskatt och debiterad samfundsränta.


8 §

Bland skatter som preskriberas under ett och samma år tillämpas följande kvittningsordning:

1) skatter och avgifter som avses i 1 § 2 mom. lagen om beskattningsförfarande (1558/95) samt förskott eller annat belopp som debiterats med stöd av lagen om förskottsuppbörd och sjukförsäkringslagen,

2) arbetsgivares socialskyddsavgift och fastighetsskatt,

3) övriga skatter till staten,

4) skogsvårdsavgift, samt

5) konjunkturdeposition.


9 a §

Har till Finland från en främmande stat överförts skatt eller förskott på skatt som inte enligt lagen om beskattningsförfarande har använts till avkortning av den skattskyldiges skatter vid beskattningen av motsvarande inkomst, skall de överförda medlen kvittas mot det belopp som återstår att betala vid uppbörden i samband med denna beskattning.


10 §

Skattekvittningsdag är den dag då länsskatteverket får kännedom om återbäringen. Då förskott som skall återbäras kvittas mot skatterest eller då skattekvittning verkställs enligt 9 a §, är skattekvittningsdagen den dag då beskattningen har slutförts. Om kvittning enligt 9 a § verkställs året efter skatteåret för betalning av debiterade skatter, är skattekvittningsdagen dock den sista dagen i månaden efter den då skatten debiterades.


12 §

Ändring i länsrättens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande.

12 h §

Samfundsskatter som tillkommer Ålands kommuner skall redovisas skilt från övriga samfundsskatter, varvid utöver de särskilt stadgade och bestämda grunderna i tillämpliga delar skall iakttas stadgandena i detta kapitel. Vid redovisningen skall i övrigt förfaras enligt denna lag.

17 §

Till skattetagarna redovisas månatligen deras andel enligt debiteringsförhållandena av de i lagen om beskattningsförfarande nämnda slutliga skatter samt den skogsvårdsavgift som influtit i hela landet. Efter slutförd beskattning skall före rättelse som avses i 18 § uppgöras redovisning enligt de debiteringsförhållanden som fastställts vid debiteringen av regelmässig slutlig skatt eller vid den därtill anslutna debiteringen av skogsvårdsavgift.


18 §

De redovisade beloppen rättas under den fjärde månaden efter att den skattskyldiges beskattning slutförts och därefter årligen i januari (rättelseredovisning). I debiteringsförhållandena skall härvid utöver debiteringen av regelmässig slutlig skatt och skogsvårdsavgift räknas in också andra till skatteåret hänförliga debiteringar av skatter och skogsvårdsavgift enligt lagen om beskattningsförfarande samt av ändringar i debiteringen och av andra skäl föranledda avdrag från de belopp som redovisats eller skall redovisas till skattetagarna. Beloppen enligt rättelseredovisningen betalas till skattetagarna eller avdras hos dem i samband med månadsredovisningen för den månad då rättelseredovisningen görs.

Efter rättelseredovisningen skall de belopp som i hela landet influtit såsom skatter enligt lagen om beskattningsförfarande samt såsom förskottsinnehållningar, förskottsuppbörd och skogsvårdsavgifter månatligen redovisas enligt debiteringsförhållandena för denna redovisning, till dess att följande rättelseredovisning görs.


18 a §

Efter det sex år har förflutit från året då den skattskyldiges beskattning och debiteringen av skogsvårdsavgiften slutförts upphör den månatliga redovisningen av skatter och skogsvårdsavgift, och till skattetagarna lämnas en särskild redovisning (slutredovisning). För året före slutredovisningen görs ingen rättelseredovisning.

Slutredovisningen skall göras med iakttagande av vad 18 § stadgar om rättelseredovisning, likväl så att de i lagen om beskattningsförfarande angivna skatter som inte har influtit, de förskott som betalas vid uppbörden och skogsvårdsavgifterna behandlas såsom lika stora debiteringsändringar som belastar skattetagaren.


De i lagen om beskattningsförfarande angivna skatter som inflyter efter slutredovisningen, de förskott som betalas vid uppbörden efter slutredovisningen och de skogsvårdsavgifter som inflyter efter denna skall årligen redovisas så som stadgas i 22 § (efterredovisning).


26 a §

Är det uppenbart att villkoren i en överenskommelse som avses i 1 mom. är uppfyllda, kan förskottsinnehållningsmedel som en annan avtalsstat har begärt att skall överföras, sedan tillräcklig utredning erhållits om att dessa har influtit, överföras till behörig myndighet i den andra avtalsstaten utan att invänta att beskattningen har blivit avslutad så som avses i 49 § lagen om beskattningsförfarande.

Förskottsåterbäring som avses i 50 § lagen om beskattningsförfarande och belopp som avses i 76 § samma lag skall överföras till behörig myndighet i en annan avtalsstat, om de villkor som anges i 1 mom. är uppfyllda och de medel som skall överföras är i skatteuppbördsmyndighetens besittning. Då inkomst inte beskattas i Finland på grund av ett ömsesidig förfarande som grundar sig på ett mellan Finland och en främmande stat ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning, skall de medel som har influtit eller den del av dem som överföringsbegäran gäller likaså överföras till den andra avtalsstaten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagens 12 h § tillämpas första gången på redovisningar av samfundsskatter som hänför sig till skatteåret 1993.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.