1565/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 62 § 2 mom., 112 § 2 mom., 122 § 1 och 2 mom., 136 § 2 mom. och 149 a § 5 mom.,

av dessa lagrum 122 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1994 (624/94) och 149 a § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 8 december 1994 (1109/94) och

fogas till 44 § ett nytt 4 mom. som följer:

44 §
Inkomst av renskötsel och dess beräknande

Statsrådet fastställer, efter att ha hört skattestyrelsen, varje år senast den 10 december de intäktsgrunder som avses i 2 mom. Renbeteslagsföreningen skall senast den 31 oktober för statsrådet lägga fram ett förslag till intäktsgrunder för renskötseln.

62 §
Förvärvsinkomstandelen av företagsinkomst och dividend

Förvärvsinkomst är även förtäckt dividend som avses i 29 § lagen om beskattningsförfarande (1558/95).

112 §
Periodisering av pensionsinkomst

Yrkande på periodisering av pensionsinkomst skall framställas inom två månader efter att beskattningen har slutförts för det år då pensionen utbetalades. I fråga om verkställda beskattningar skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om beskattningsförfarande stadgar om skatterättelse till den skattskyldiges nackdel.

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Samfunds och näringssammanslutningars förluster får inte dras av, om över hälften av aktierna eller andelarna däri under eller efter förluståret har bytt ägare till följd av något annat förvärv än arv eller testamente eller om över hälften av medlemmarna har ersatts med nya. Om motsvarande ägarbyte har skett i ett samfund eller en sammanslutning som äger minst 20 procent av aktierna eller andelarna i ett förlustbringande företag, anses de aktier och andelar som samfundet eller sammanslutningen äger ha bytt ägare.

Utan hinder av 1 mom. kan det länsskatteverk inom vars tjänsteområde samfundets eller sammanslutningens hemkommun är belägen av särskilda skäl, när det är påkallat med hänsyn till samfundets eller sammanslutningens fortsatta verksamhet, på ansökan bevilja rätt att dra av förlust.


136 §
Beskattningens övre gräns

Skatteförhöjning som har påförts en skattskyldig med stöd av 32 § lagen om beskattningsförfarande skall dock med avvikelse från 1 mom. debiteras i sin helhet, och den skall inte beaktas vid uträkningen av skatternas och avgifternas maximibelopp.

149 a §
Anpassningsavdrag

Om gårdsbruksenheten säljs genom frivilligt köp 1995-2000 mister den skattskyldige det anpassningsavdrag som beviljats vid beskattningarna för 1995-1999. Länsskatteverket rättar beskattningen för dessa år med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om skatterättelse i lagen om beskattningsförfarande. Skatterättelse kan verkställas även om förutsättningarna härför saknas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagens 122 § 1 mom. tillämpas på ägarväxling som har skett den 6 oktober 1995 och därefter. Lagens 122 § 2 mom. tillämpas på ansökningar som är anhängiga då lagen träder i kraft.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.