1560/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/92) 16-18, 20 och 21 §§, 22 § 1 mom., 24 § 2 mom., 25 § 1 mom., 26, 27, 29, 29 a, 32 och 35 §§, 36 § 1 mom. samt 37 och 39 §§,

av dessa lagrum 25 § 1 mom. samt 26, 29 a och 35 §§ sådana de lyder i lag av den 3 december 1993 (1084/93) samt 27 § i lag av den 2 augusti 1994 (698/94), som följer:

16 §
Den skattskyldiges deklarationsskyldighet

Den skattskyldige skall på uppmaning lämna länsskatteverket de uppgifter och utredningar som kan behövas för verkställande av fastighetsbeskattningen eller för ändringssökande. Om den skattskyldiges skyldighet att lämna uppgifter för verkställande av beskattningen gäller i tillämpliga delar vad 2 kap. lagen om beskattningsförfarande (1558/95) stadgar om den skattskyldiges deklarationsskyldighet.

17 §
Länsskatteverkets skyldighet att lämna uppgifter

Om en fastighet är belägen inom tjänsteområdet för något annat länsskatteverk än det som verkställer beskattningen, skall länsskatteverket i den kommun där fastigheten är belägen lämna de för verkställandet av beskattningen behövliga uppgifterna till det länsskatteverk som verkställer beskattningen.

18 §
Länsskatteverkets rätt att få uppgifter samt att utföra granskning

I fråga om länsskatteverkets rätt att för verkställande av fastighetsbeskattning få uppgifter av utomstående och myndigheter samt i fråga om rätten att granska dem gäller i tillämpliga delar vad 3 kap. lagen om beskattningsförfarande stadgar om utomståendes och myndigheters skyldighet att lämna uppgifter.

20 §
Myndighet som verkställer beskattningen

Beskattningen verkställs av länsskatteverket. Skattestyrelsen bestämmer hur verkställandet av beskattningen fördelas mellan olika länsskatteverk.

21 §
Förhandsbesked

Den centralskattenämnd som avses i 85 § lagen om beskattningsförfarande kan meddela förhandsbesked om fastighetsskatten, om detta anses vara av särskild vikt för den skattskyldige eller om det med tanke på lagens tillämpning i andra likartade fall eller med hänsyn till en enhetlig beskattningspraxis är viktigt att få saken avgjord. Om sökande av förhandsbesked, dess bindande verkan och sökande av ändring i förhandsbesked gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i den nämnda lagen.

22 §
Verkställande av beskattning

När länsskatteverket verkställer beskattningen beräknar och debiterar det fastighetsskatten. Då beskattningen verkställs skall också sådana uppgifter och handlingar beaktas som står till länsskatteverkets förfogande för verkställande av annan beskattning än den som avses i denna lag.


24 §
Debetsedel och skatteutredning

Länsskatteverket skall tillställa den skattskyldige en utredning, i vilken antecknas de fastigheter för vilka den skattskyldige skall betala skatt, dessa fastigheters värde samt beloppet av den skatt som skall betalas. Om en byggnad hör till de klasser som avses i 12-14 §§, skall också detta antecknas i utredningen.

25 §
Skatteförhöjning och ändring av beskattningen

I fråga om skatteförhöjning, skatterättelse, efterbeskattning och följdändring gäller i tillämpliga delar lagen om beskattningsförfarande.


26 §
Sökande av ändring i länsskatteverkets och skatterättelsenämndens beslut

Den som är skattskyldig enligt denna lag eller den som på offentlig- eller privaträttslig grund är ansvarig för betalningen av skatten får, i likhet med det skatteombud som förordnats av den kommun där fastigheten är belägen och kommunen, söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande hos skatterättelsenämnden i det skattedistrikt som den skattskyldiges hemkommun hör till eller, om makar har olika hemkommuner, som mannens hemkommun hör till. Om det med stöd av 20 § har bestämts att beskattningen skall verkställas i något annat länsskatteverk än det inom vars tjänsteområde den skattskyldiges hemkommun är belägen, skall rättelseyrkandet riktas till skatterättelsenämnden i det skattedistrikt inom vilket fastigheten är belägen. I beslut på rättelseyrkande söks ändring genom besvär hos länsrätten i det län till vars domkrets den behöriga skatterättelsenämnden hör.

I fråga om besvär och rättelseyrkande samt behandlingen av sådana gäller i tillämpliga delar lagen om beskattningsförfarande.

27 §
Sökande av ändring i länsrättens beslut

I länsrättens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskattningsförfarande. Rätt att anföra besvär på kommunens vägnar har det skatteombud som förordnats av den kommun där fastigheten är belägen samt kommunen.

29 §
Påföljder vid dröjsmål

Om påföljderna vid försummelse att inom utsatt tid betala fastighetsskatt gäller lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/95).

29 a §
Ränta på belopp som återbärs

Om skatt återbärs till följd av skatterättelse eller ändringssökande, skall på återbäringsbeloppet betalas stadgad ränta räknat frånden dag skatten betalts till den dag då den återbärs.

32 §
Skattestyrelsens behörighet

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om uppbörd, indrivning, återbäring och redovisning av fastighetsskatt. Skattestyrelsen får härvid bestämma att redovisning av fastighetsskatt och utbetalning av redovisningar skall kombineras med redovisning av de skatter som avses i lagen om beskattningsförfarande.

35 §
Straffstadganden

Om straffpåföljder gäller 9 kap. lagen om beskattningsförfarande.

36 §
Ansvar för skatt

Om skatteansvaret gäller i tillämpliga delar lagen om beskattningsförfarande och lagen om skatteuppbörd (611/78).


37 §
Befrielse från och uppskov med skattebetalning

Om befrielse från och uppskov med betalning av fastighetsskatt gäller vad 10 kap. lagen om beskattningsförfarande stadgar om kommunalskatt.

39 §
Tillämpning av lagen om beskattningsförfarande

Vid sådan tillämpning av stadganden i lagen om beskattningsförfarande som stöder sig på en hänvisning i denna lag, skall stadgandena tillämpas också på sådana skattskyldiga som lagen om beskattningsförfarande annars inte tillämpas på.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95
StaUB 37/95
RSv 124/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republiken President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.