1553/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd 30 §, sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 februari 1991 (352/91), samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Utan hinder av 1 mom. tillämpas stadgandena i denna lag på lön som betalts för arbete som utförts utomlands även när inkomsten beaktas vid beskattningen så som avses i 6 § lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/95). Såsom lön enligt 4 § avses dock 60 procent av lön som betalts för arbete som utförts utomlands.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas på lön som uppbärs den dag lagen träder i kraft eller därefter på grund av en sådan utlandstjänstgöring som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter. Den lag som var i kraft 1995 tillämpas dock på lön som uppbärs 1996 och 1997, om utlandstjänstgöringen

a) har börjat under 1995 eller tidigare, eller

b) börjar under 1997 eller tidigare samt om arbetsstaten enligt en uttrycklig bestämmelse i ett gällande avtal mellan Finland och denna stat för undvikande av dubbelbeskattning inte får beskatta sådan lön som uppbärs för arbete utfört i anslutning till byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet.

RP 76/95
StaUB 45/95
RSv 142/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.