1549/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 135 § 2-4 mom.,

ändras 9 § 3 mom., 76 § 4 punkten och 77 § 1 mom.,

av dessa lagrum 76 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1994 (1465/94), och

fogas till 10 § nya 4 a- och 4 b-punkter, till lagen en ny 13 a §, till 68 § ett nytt 3 mom., till 76 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 december 1994, en ny 5 punkt och ett nytt 2 mom. samt till 96 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 30 december 1993 (1502/93), ett nytt 9 mom. som följer:

9 §
Allmän och begränsad skattskyldighet

Om en person som inte är bosatt i Finland eller ett utländskt samfund eller konsortium har ett fast driftställe i Finland för bedrivande av näringsverksamhet, är en sådan person, ett sådant samfund eller konsortium utan hinder av 1 mom. 2 punkten och 2 mom. skyldig att betala skatt på grund av inkomst för all inkomst som hänför sig till detta fasta driftställe.


10 §
Inkomst som förvärvats i Finland

Inkomst som förvärvats i Finland är bland annat


4 a) arvode som har uppburits för uppdrag som medlem i ett finskt samfunds eller en finsk sammanslutnings styrelse eller annat därmed jämförbart förvaltningsorgan,

4 b) inkomst som har förvärvats genom en artists eller sportutövares personliga verksamhet i Finland eller ombord på ett finskt far-tyg,


2 kap.

Vissa allmänna stadganden om skattskyldigheten

13 a §
Fast driftställe

Med fast driftställe avses en plats på vilken det för näringsverksamhetens stadigvarande bedrivande finns en särskild plats för affärsverksamhet eller där särskilda anordningar vidtagits, såsom en plats där företagets ledning, filial, kontor, industrianläggning, produktionsanläggning, verkstad eller butik eller annat stadigvarande inköps- eller försäljningsställe finns. Till fast driftställe hänförs även en i bruk varande gruva eller annan fyndighet, stenbrott, torvmosse, grustag eller annan därmed jämförlig plats eller, då till näringsverksamheten hörande försäljning av parcellerade eller för parcellering avsedda fastigheter bedrivs, dessa fastigheter och vid byggnadsentreprenad den plats där sådan verksamhet bedrivits i betydande omfattning, samt vid bedrivande av linjetrafik även rörelsens serviceställe eller en annan särskild stadigvarande plats för affärsverksamhet som betjänar trafiken.

68 §
Av arbetsgivaren betalda försäkringspremier

Utan hinder av 2 mom. anses som skattepliktig förvärvsinkomst premier som arbetsgivaren betalt för en frivillig pensionsförsäkring som tagits hos en utländsk försäkringsanstalt. Försäkringen anses dock som tagen i Finland om den har beviljats av en utländsk försäkringsanstalts fasta driftställe i Finland. Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som arbetsgivaren betalt är inte skattepliktig förvärvsinkomst för en person som flyttat från utlandet till Finland, med undantag för en person som har varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem år som föregått flyttningen till Finland, om premierna har betalts under flyttningsåret och de tre därpå följande åren samt om premierna grundar sig på en försäkring som har tagits minst ett år innan personen flyttade till Finland.

76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


4) löner eller arvoden som finska staten betalar till begränsat skattskyldiga som tjänstgör inom utrikesrepresentationen och inte är finska medborgare samt pensioner som finska staten betalar på grundval av sådan tjänstgöring till begränsat skattskyldiga som inte är finska medborgare,

5) den skattskyldiges och hans familjemedlemmars flytt- och resekostnader som beror på annat än i 1-3 punkten avsett arbete utomlands och som arbetsgivaren betalar samt sådan sedvanlig privat tjänstepersonal och utbildning för barn som arbetsgivaren bekostar där under tiden för arbetet utomlands, samt den del av bostadsförmånen som överstiger förmånens skäliga värde, enligt vad som skattestyrelsen närmare bestämmer.

Pension som avses i 1 mom. 4 punkten anses dock som skattepliktig inkomst om beslutet om betalning av pensionen har fattats före den 1 januari 1996 eller pensionstagarens hemviststat inte får beskatta pensionen enligt ett gällande avtal mellan Finland och denna stat för undvikande av dubbelbeskattning.

77 §
Arbetsinkomst utomlands

Av den lön som erhållits för arbete som utförts utomlands (arbetsinkomst utomlands) beaktas vid beskattningen så som stadgas i 6 § lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/95) 60 procent om utlandsvistelsen på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). I övrigt betraktas inkomst utomlands inte som skattepliktig inkomst. Som arbetsinkomst utomlands anses dock inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och denna stat för undvikande av dubbelbeskattning inte primärt får beskatta, och inte heller lön som har uppburits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligrättsligt samfund eller från Finlands Utrikeshandelsförbund rf eller för arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg.


96 §
Avdrag för pensionsförsäkringspremie

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som tagits hos en utländsk försäkringsanstalt är inte avdragbara. Försäkringen anses dock som tagen i Finland om den har beviljats av en utländsk försäkringsanstalts fasta driftställe i Finland. Premier för en frivillig pensionsförsäkring vilka har betalts av en person som flyttat från utlandet till Finland, med undantag för en person som har varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem år som föregått flyttningen till Finland, är avdragbara vid hans beskattning för flyttningsåret och de tre därpå följande åren, om premierna grundar sig på en för-säkring som har tagits minst ett år innan personen flyttade till Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagens 10 § 4 a- och 4 b-punkter tillämpas på betalning som sker den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 68 och 96 §§ tillämpas på betalningar som erläggs den dag lagen träder i kraft eller därefter. På sådana premier för frivilliga pensionsförsäkringar, vilka grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tagits före den 1 september 1995 och vilka under skatteåret uppgår till högst 15 000 mark, tillämpas dock vid beskattningarna för 1996 och 1997 den lag som var i kraft 1995.

Lagens 76 § 1 mom. 4 punkt tillämpas på pensioner som betalas på gund av ett pensionsbeslut som fattas den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 77 § 1 mom. tillämpas på lön som uppbärs den dag lagen träder i kraft eller därefter på grund av en sådan utlandstjänstgöring som börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter. Den lag som var i kraft 1995 tillämpas dock vid beskattningarna för 1996 och 1997 om utlandstjänstgöringen

a) har börjat under 1995 eller tidigare, eller

b) börjar under 1997 eller tidigare samt att om arbetsstaten enligt en uttrycklig bestämmelse i ett gällande avtal mellan Finland och denna stat för undvikande av dubbelbeskattning inte får beskatta sådan lön som uppbärs för arbete utfört i anslutning till byggnads-, installations- eller sammansättningsverksamhet.

Till övriga delar tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.

RP 76/95
StaUB 45/95
RSv 142/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.