1543/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om skatteuppbörd av den 11 augusti 1978 (611/78) 27 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 13 november 1981 och den 26 juli 1985 (740/81 och 682/85),

ändras 1 § 1 mom. samt 2, 4 a, 11 och 27 §§,

av dessa lagrum 4 a § sådan den lyder i lag av den 26 juni 1987 (586/87) och 27 § sådan den lyder i nämnda lag av den 13 november 1981, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder i lag av den 22 februari 1991 (353/91), ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Uppbörd, indrivning, återbäring och redovisning av statsskatt, kommunalskatt, inkomstskatt för samfund, kyrkoskatt, folkpensionspremie, sjukförsäkringspremie, skogsvårdsavgift, arbetsgivares socialskyddsavgift, skatt på arv och gåva, mervärdesskatt, omsättningsskatt, skatt på vissa försäkringspremier samt förskott, annan prestation och förskottsinnehållning som erläggs genom förskottsuppbörd skall verkställas så som stadgas i denna lag.


2 §

Om uppbörd av mervärdesskatt i samband med införsel till landet stadgas särskilt.

4 a §

De skatter, avgifter och andra prestationer som avses i 1 § kan oberoende av uppbördstider betalas i penninginrättningar, på postanstalter som förmedlar postgirorörelse och i statliga redovisningsverk samt på andra ställen som ansvarar för betalningsrörelse så som finansministeriet bestämmer.

Finansministeriet kan bestämma att skatt även efter uppbördstiden kan betalas till ett belopp som antecknats på debetsedeln och att den del jämte påföljd av dröjsmål, som på grund av påföljder av dröjsmål lämnats obetald, uppbärs hos den skattskyldige särskilt eller i samband med annan skatt som skall debiteras.

Skatten anses vara betald till skatteuppbördsmyndigheten när betalaren får ett kvitto på inbetalningen till statens ifrågavarande postgirokonto eller på prestationen till redovisningsverkets kassa eller när gireringen till ovan nämnda konto har debiterats från ett konto i en penninginrättning som fungerar som betalningsställe. Finansministeriet får bestämma att skatt som erlagts i utlandet kan anses vara betald innan den noterats på statens postgirokonto.

7 §

Skattekvittning verkställs inte om skatteresten har betalts eller uppburits under den månad då skattekvittningsdagen infaller. Detta gäller dock inte kvittning av förskottsåterbäring.

11 §

Konkurs för mottagaren av skatteåterbäring eller utmätning av skatteåterbäring är inte något hinder för verkställande av kvittning.

27 §

Länsskatteverket skall sända skatter, avgifter och andra prestationer, som inte betalts inom utsatt tid, för indrivning i utsökningsväg. På utsökningen tillämpas då vad som stadgas om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

I fråga om skatter, avgifter och andra prestationer som inte betalts inom utsatt tid kan den skatt- eller betalningsskyldige före sändandet för utsökning och när utsökningsärendet inte längre är anhängigt tillställas en betalningspåminnelse.

I stället för eller utöver sändandet för utsökning kan länsskatteverket, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, indriva skatter genom specialindrivningsåtgärder så att uppkomsten av obetalda belopp inte förutsätter utsökning eller så att uppkomsten av obetalda belopp förutsätter specialåtgärder.

Länsskatteverket kan avstå från att påbörja sådan indrivning av skatter som avses i denna paragraf eller avbryta indrivningen om den inte antas leda till något resultat. Indrivningen skall fortsätta då den kan antas leda till resultat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 155/95
StaUB 38/95
RSv 125/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.