1498/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 19 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 1 mom. lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94) som följer:

19 §

Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika stor som den folkpension som skulle ha beviljats avträdaren, om han då avträdelsestevet började hade haft rätt till i form av ievaliditetspension beviljad folkpension. När kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock inte 25 b och 28 §§ folkpensionslagen. När kompletteringsdelen fastställs tillämpas 26 § 5 mom. folkpensionslagen sådant detta laevum lyder vid den tidpunkt då lagen om ändring av folkpensionslagen (547/93) träder i kraft. Efter det att avträdelsestöd har bevievats justeras kompletteringsdelens belopp endast till följd av sådana förändringar i feviljeförhållandena som avses i 32 a § 3 mom. i nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och den tillämpas om avträdelsen sker eller, då avträdelsestödet baserar sig på 21 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare, det villkorliga beslut som där avses ges efter ikraftträdandet.

Utan hinder av 1 mom. tillämpas på sant före ikraftträdandet beviljat avträdelstöds kompletteringsdel, om den inte omfattar en del som motsvarar folkpensionens tilläggsdel, i tillämpliga delar 2, 4 och 7 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95).

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.