1496/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 29 december 1983 (1127/83), ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §

Vid beräkningen av den förändring i levnadskostnaderna som avses i 1 och 2 mom. beaktas dock inte den stegring i levnadskostnaderna som inträffat från oktober 1992 till oktober 1993.

1 a §

Utan hinder av 1 § höjs inte vårdbidrag för pensionstagare enligt 30 a § folkpensionslagen, vårdbidrag enligt lagen om vårdbidrag för barn (444/69) och inte handikapp-bidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88) 1996, 1997 och 1998.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Barntillägg och maketillägg som betalas på grundval av 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) höjs eller sänks dock inte så som stadgas i 1 § 1 mom. i denna lag.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.