1494/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 a § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 25 juli 1986 och den 28 juni 1993 (589/86 och 551/93), som följer:

9 a §

Rätt till extra fronttillägg har mottagare av fronttillägg till vilken utges folkpension.

Det extra fronttillägget är 25 procent av den del av folkpensionen som överstiger 3 868,32 mark om året. Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor del av folkpensionen över nämnda belopp som skulle betalas, om livräntan inte hade beaktats då folkpensionen bestämdes. Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar fortlöpande förmån från utlandet bestäms utgående från en så stor folkpension som skulle betalas, om de nämnda inkomsterna skulle beaktas när folkpensionen bestäms. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 20 mark.

Om en pensionstagares folkpension skall minskas enligt 42 b § folkpensionslagen på grund av anstaltsvård, beräknas det extra fronttillägget dock på den oförminskade folkpensionen. Om folkpensionen enligt 25 b § folkpensionslagen har avvägts enligt den tid som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på den oavvägda folkpensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, och den tillämpas från och med den 1 januari 1997.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folsiensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 119/95
ShUB 21/95
RSv 121/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.