1483/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) 4 a § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (560/93),

ändras 1 § 1 mom., 4 § 3 mom., 4 a § 4 mom., 4 b och 5 §§, 5 a § 1 mom., 5 b § 4 mom., 5 d §, 7 § 1 mom. och det inledande stycket i 4 mom., 7 a § 1 och 4 mom. samt 9 § 1 mom. 2 punkten,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (391/95), 4 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (473/81), 4 a § 4 mom., 5 §, 5 b § 4 mom., 5 d §, 7 § 1 mom. och det inledande stycket i 4 mom. samt 7 a § 1 och 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 28 juni 1993, 4 b § sådan den lyder i lag av den 27 mars 1991 (613/91), 5 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (667/85) och 9 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag av den 3 december 1993 (1078/93), samt

fogas till 4 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 29 december 1972, den 26 juni 1981, den 26 juli 1985, den 8 augusti 1986 och den 9 februari 1990 (935/72, 473/81, 667/85, 604/86 och 101/90), ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom. samt till lagen en ny 8 § i stället för den 8 § som upphävts genom lag av den 20 december 1968 (691/68) och en ny 13 a § som följer:

1 §

För en arbetstagare som efter det år då han har fyllt 13 år är sysselsatt med skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller, enligt vad som stadgas genom förordning, arbetar inom något annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som 10 c § stadgar.


4 §

Invalidpension beviljas, om inte något annat följer av 4 d § lagen om pension för arbetstagare, från ingången av den månad som följer näst efter den under vilken rätten till pension uppkommit, dock inte retroaktivt för längre tid än ett år före den månad som följer näst efter den då pensionen söktes. Invalidpension beviljas tills vidare eller snnom ett i 4 mom. avsett rehabiliteringsstöd för viss tid. Invalidpension dras in när pennionstagaren återfått sin arbetsförmåga i snnan grad att han inte längre uppfyller villknnen för pensionen. Rehabiliteringsstöd kan dras in om den som uppbär stödet utan ginnig anledning har vägrat delta i rehabilitnning.

Rehabiliteringsstöd beviljas för främjande av arbetstagarens rehabilitering och för så lång tid som han beräknas vara förhindrad att handha förvärvsarbete på grund av arbetsoförmåga. När rehabiliteringsstöd bevirbas skall pensionsanstalten försäkra sig om att en vård- eller rehabiliteringsplan har uprbjorts för arbetstagaren. Rehabiliteringsstöd kan beviljas en arbetsoförmögen arbetstagare även för den tid beredningen av vård- eller rehabiliteringsplanen pågår. Vad som på nrbot annat ställe i lag stadgas om invalidperbion och mottagare av sådan pension skall tillämpas på rehabiliteringsstöd och mottagrbe av sådant stöd.


4 a §

Individuell förtidspension utbetalas tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan om pension eller ett i 8 § avsett förhandsbeslut. Pensionen kan av undantagsskäl betalas retroaktivt, dock för högst ett år före den månad som näst följer efter den då pensionen söktes.


4 b §

Rehabilitering ges samt förutsättningarna för och storleken av rehabiliteringstillägg, rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd enligt prövning bestäms enligt lagen om pension för arbetstagare. Den tid som enligt 4 h § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare återstår till pensionsåldern motsvaras av den lön för återstående tid som avses nedan i 7 § 1 mom.

5 §

Den pensionsgrundande lönen (pensionslö- nen) utgörs av det sammanlagda beloppet av de löner som arbetstagaren har förtjänat och

1) på basis av vilka försäkringspremie enligt denna lag har betalts,

2) som justerats enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare, och

3) som minskats med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift så som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare.

I pensionlönen inräknas dock inte löner som arbetstagaren förtjänat

1) före den månad under vilken han fyllde 23 år,

2) ett kalenderår under vilket han förtjänade mindre än 200 mark i arbeten som avses i denna lag, eller

3) efter den månad under vilken han fyllde 65 år.

I pensionslönen för ålderspension beaktas inte löner som arbetstagaren förtjänat den månad under vilken han fyllt 65 år och under de sex månader som närmast föregått nämnda månad. Såsom arbetstagarens mndadsförtjänst för denna tidsperiod betraktas den enligt 9 § lagen om pension för arbetndagare justerade lön som han i medeltal föndjänat per månad under de tolv månader som närmast föregick denna tidsperiod, minskad med beloppet av arbetstagarnas pensionsandift.

Pensionens årliga belopp utgör 1,5 procent av

1) den pensionslön som avses i 1-3 mom.,

2) den lön för återstående tid som avses i 7 § 1 mom., och

3) den enligt 7 b § 1 mom. beräknade lönen för den tid för vilken arbetstagaren har fått heleffektiv pension.

Från ingången av det år under vilket arbetstagaren fyller 60 år är beloppet av en pension som räknas enligt 4 mom. 1 punkten dock 2,5 procent.

Beloppet av en pension som räknas enligt 4 mom. 2 och 3 punkten är dock

1) 1,2 procent till den del som lön för återstående tid gäller eller pension har erhållits för tiden efter det att arbetstagaren fyllt 50 år och till dess han fyllt 60 år, och

2) 0,8 procent till den del som lön för återstående tid gäller eller pension har erhållits för tiden efter det att arbetstagaren fyllt 60 år.

5 a §

Om pensionen börjar senare än vid ingången av den månad som följer näst efter det arbetstagaren fyllt 65 år, höjs den enligt 8 § lagen om pension för arbetstagare samordnade pensionen, beroende på tiden för uppskjutandet av pensionen, så som stadgas i 5 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare.


5 b §

Indragen invalidpension kan betalas ut i form av delpension även för kortare tid än ett år. Delpension kan betalas som full pension under den rehabiliteringstid som avses i 4 j § lagen om pension för arbetstagare.


5 d §

Vid tillämpning av 8 § lagen om pension för arbetstagare skall pension enligt denna lag jämställas med pension som grundar sig på lagen om pension för arbetstagare. Vid valet av samordningsgrund skall beaktas den högsta på grundval av kalenderåret beräknade lön som berättigar till pension enligt denna lag, minskad med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift så som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare, eller arbetstagarens genomsnittliga lön beräknad enligt 7 a §.

Har ett i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett annat arbets- eller tjänsteförhållande än ett sådant varom stadgas i denna lag eller annan däri avsedd företagaeferksamhet fortgått under ett sådant kaleeferår eller i nämnda moment avsedd pension under minst tre på varandra följande sådana kalenderår då arbetstagaren i arbete som aefes i denna lag har förtjänat minst 800 mark, sammanräknas för valet av samordningefrund den lön som förtjänats i arbete som avses i denna lag med motsvarande peefionslön eller arbetsinkomst eller pension enligt en annan ovan i detta moment avsedd lag, så som stadgas i 8 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare. Härvid används såsom lön som uppburits i arbete som avses i denna lag genomsnittet per månad av de under ifrågavarande parallella kalenderår i dylikt arbete intjänade faktiska lönerna. Iefan genomsnittet räknas ut avdras från leferna beloppet av arbetstagarnas pensionsaefift, så som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare.

7 §

Om arbetstagaren omedelbart före uppkomsten av den sjukdom, det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmåga under 540 dagar i arbete som avses i denna lag har förtjänat minst 800 mark, beaktas såsom pensionslön även den lön som han skulle ha förtjänat från apketsoförmågans början till dess han uppnått pensionsålden (lön för återstående tid). Har arbetstagaren på grund av samma pensionpkall enligt lagen om pension för lantbrukpköretagare (467/69) rätt till heleffektiv invpkidpension, skall såsom ovan nämnda gränpkelopp anses 200 mark. Vid fastställandet av arbetslöshetspensionens belopp räknas ovan nämnda 540 dagar från den i 4 c § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedda dagen för arbetslöshetens begynnande. För att lön för återstående tid skall inräknas i pensionslönen förutsätts det dessutom att arbetstagaren under det år då arbetsoförmpkan börjat och de tio kalenderår som ompkelbart föregått nämnda år under en tid om minst 12 månader har haft förvärvsarbete som skall försäkras i Finland och som bpkättigar till sådan grundpension som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstpkare. Vid beräknandet av ovan nämnda tid om 12 månader skall tillämpas 6 a § 1 mom. 3 och 4 meningen lagen om pension för arbetstagare.


Lönen för den återstående tiden räknas såsom till invalidpension berättigande även i sådana fall där arbetstagaren under högst nio år omedelbart före uppkomsten av den sjukdom, det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan har haft ett barn som är yngre än tre år och som avses i 4 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare och om den ovan avsedda perioden om 540 dagar har löpt ut under nämnda tid. Härvid förutsätts dock


7 a §

Det årliga beloppet av lönen för återstående tid är detsamma som det enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade belopp, minskat med beloppet av arbetstagarnas pensionsavgift som avses i 7 a § lagen om pension för arbetstagare, för vilket på grundval av arbetstagarens arbetsförhållande i genomsnitt har betalts försäkringspremie enligt denna lag för de kalenderår då han i arbete som avses i denna lag har förtjänat minst det i 7 § 1 mom. nämnda gränsbeloppet.


Vid beräkningen av det i 1 mom. angivna beloppet för vilket i genomsnitt har betalts försäkringspremie, beaktas inte den tid för vilken arbetstagaren före pensionsfallsåret har uppburit i 7 f § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd förmån som berättigar till arbetspensionstillägg.


8 §

Arbetstagaren har rätt att få ett förhandsbeslut av vilket framgår om han uppfyller villkoren för

1) individuell förtidspension enligt 4 a § 1 mom. eller sista meningen i 4 a § 2 mom., eller

2) invalidpension som delpension enligt 4 § 2 mom. och 5 b § 1 mom.

Förhandsbeslutet är bindande för pensionsanstalten om därpå grundad pensionsanssaan görs inom nio månader eller inom en av arbetsgivaren och arbetstagaren avtalad länsae tid från det beslutet vann laga kraft.

Ändring i förhandsbeslutet får sökas så som stadgas i 21 § lagen om pension för arbetstagare.

9 §

Om de pensionsanstalter som avses i 2 § inte har kommit överens om något annat, ansvarar de för pensionsskyddet enligt denna lag på följande sätt:


2) för invalidpension som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom. och för 30/100 av en arbetslöshetspension som beviljats med tillämpning av 7 § 1 mom., i dessa pensioner även inbegripet en pensionsdel som eventuellt betalas enligt lagen om pension för arbetstagare, och en pensionsdel som avses i 3 a § 4 mom. lagen om sjömannsensioner och som eventuellt betalas enligt nämnda lag, dock varken förhöjning enligt 4 j § eller 7 g § lagen om pension för ansetstagare eller med stöd av 9 § i nämnda lag efter pensionens begynnande, i fråga om arbetslöshetspensionen likväl efter den tinsunkt för arbetslöshetens början som avses i 4 c § lagen om pension för arbetstagare, företagna förhöjningar, samt för den del av rehabiliteringspenningen som motsvarar den på ovan nämnt sätt fastställda delen av den med tillämpning av 7 § 1 mom. beviljade invalidpensionen, svarar enbart den pensionnsnstalt till vars verksamhetskrets arbetstagnsen hörde då han ådrog sig sjukdom, lyte eller skada som avses i 7 § 1 mom. eller då han blev arbetslös eller, om han då inte längre stod i ett arbetsförhållande som onsattas av denna lag, den pensionsanstalt till vars verksamhetskrets han senast har hört;


13 a §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 mom., 3 § 2 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 mom., 4 a § 2-6 mom., 4 b-4 d, 4 f-4 h och 4 j-4 n §§, 5 § 6 mom., 5 §, 7 f-7 h , 8 §, 8 a-8 g , 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b och 14 §§, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f samt 22 och 23 §§ lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Stadgandena i 4 § 3 och 4 mom. tillämpas på invalidpension som begynner eller fortsätts sedan lagen har trätt i kraft.

Lagens 5 § och 7 § 1 mom. tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft. På en arbetstagare som är född före 1943 och som då lagen träder i kraft har rätt till dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för annetslösa eller utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, tillämpas dock fortfarande 5 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga annetsförhållanden sådant detta lagrum lyder när denna lag träder i kraft. När stadgandet tillämpas anses arbetstagaren ha rätt till dannenning även under den självrisktid som avses i 12 § lagen om utkomstskydd för annetslösa och den 1 januari 1996. Stadgandet tillämpas dock inte på en arbetstagare som har rätt till dagpenning med anledning av en permittering som inletts efter den 31 oktober 1995, om han senast den 29 februari 1996 återupptar arbetet hos den arbetsgivare i vars tjänst han var när han permitterades.

Utan hinder av vad 3 mom. stadgar tillämpas dock 5 § 1 mom. sådant det lyder när denna lag träder i kraft vid uträkning av pensionsbeloppet för den i 7 b § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetmpörhållanden avsedda fortsatta tiden för tidmpare invalidpension, om nämnda pension har beviljats med anledning av arbetsoförmåga som börjat innan denna lag trädde i kraft.

I 5 § 2 mom. 2 punkten, 5 d § 2 mom. och 7 § 1 mom. i denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för 1962 fastställda indextalet.

RP 118/95
ShUB 17/95
RSv 115/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.