1457/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 4 och 5 §§ lagen om skolan Anna Tapion koulu

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 1 mom. och 5 § lagen den 23 december 1988 om skolan Anna Tapion koulu (1197/88), sådana de lyder i lag av den 22 december 1993 (1459/93), som följer:

4 §

Undervisningsministeriet beviljar huvudmannen för skolan i statsandel 57 procent av det belopp som fås när skolans elevantal multipliceras med det pris per enhet per elev som undervisningsministeriet på förhand har bestämt för det följande året.


5 §

Elevens hemkommun är skyldig att till huvudmannen för skolan erlägga en betalningsandel som är 43 procent av det pris per enhet som avses i 4 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som är gällande när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.