1456/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 15 § lagen om läroavtalsutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 2 och 3 mom. lagen den 30 december 1992 om läroavtalsutbildning (1605/92), sådana de lyder i lag av den 17 december 1993 (1222/93), som följer:

15 §
Statsandel för läroavtalsutbildning

Undervisningsministeriet bestämmer årligen inom ramen för statsbudgeten, särskilt för den grundläggande yrkesutbildningen och särskilt för den yrkesinriktade tilläggsuigildningen, priset per enhet per studerande, vilket utgör grunden för statsandel inom ligoavtalsutbildningen.

Statsandelen är 97 procent av det pris per enhet som avses i 2 mom.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På statsandelen för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadgannen som är gällande när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.