1453/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 10 § lagen om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 1 mom. lagen den 7 januari 1977 om Helsingin ranskalais-suomalainen koulu benämnda skola (33/77), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juli 1993 (721/93), som följer:

10 §

Den kommun som vid en tidpunkt som anges genom förordning är hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/94) för en elev vid Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skyldig att för eleven till staten betala en betalningsandel som är 43 procent av den enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) uträknade kalkylerade statsandelsgrunden per elev i hemkommunens grundskola eller gymnasium. Om betalningsandelen gäller dessutom 40 § 1, 2 och 4 mom. i nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På hemkommunens betalningsandelar för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som är gällande när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.