1450/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 3 a och 3 b §§ lagen om privata skolor med främmande undervisningsspråk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 a § 1 mom. och 3 b § lagen den 28 juni 1963 om privata skolor med främmande undervisningsspråk (373/63), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 29 december 1994 (1451/94), som följer:

3 a §

Undervisningsministeriet beviljar årligen huvudmannen för skolan i statsandel 57 procent av det belopp som fås när skolans elevantal multipliceras med det enligt 10 § lagen om finansiering av undervisningsoch kulturverksamhet (705/92) fastställda riks- omfattande genomsnittliga beloppet för priserna per enhet, vilka ligger till grund för statsandelen till grundskolan. Statsandelen beviljas utan ansökan.


3 b §

Elevens hemkommun är skyldig att för en elev som går i en sådan skola som avses i denna lag till huvudmannen betala en betalningsandel som är 43 procent av det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som nämns i 3 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som är gällande när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.