Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1449/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av 17 a § lagen om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 a § 1 mom. lagen den 27 maj 1983 om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade (481/83), sådant det lyder i lag av den 26 juli 1993 (722/93), som följer:

17 a §

Elevens hemkommun är skyldig att till staten för en ordinarie elev i en sådan specialskola som avses i denna lag erlägga en betalningsandel som är 43 procent av det riksomfattande medeltalet för de sannolika kostnaderna per elev vilka beräknas enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) och vilka används som grund för hemkommunernas betalningsandelar för de elever som åtnjuter sådan undervisning som avses i 32 § 3 mom. grundskolelagen. Undervisningsministeriet fastställer grunderna för betalningsandelen på förhand för det följande året. Om betalningsandelarna gäller dessutom 40 § 1, 2 och 4 mom. i nämnda lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På hemkommunens betalningsandelar för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som är gällande när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.