1448/1995

Given i Helsingfors den 18 december 1995

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) 8 § 2-4 mom. och 22 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 2-4 mom. i lag av den 26 juli 1993 (718/93) och 22 § delvis ändrad genom sistnämnda lag,

ändras 8 § 1 och 7 mom., 9 § 2-5 mom. 21 §, 28 § 1-3 mom., 39 § 3 mom., 40 § 1 och 3 mom., 45 § 2 mom. och 50 § 4 mom.,

av dessa lagrum 8 § 1 mom., 9 § 2 och 3 mom., 39 § 3 mom., 40 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 26 juli 1993, 8 § 7 mom. samt 9 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag av den 3 mars 1995 (261/95), 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1993 (1454/93) och 50 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1680/92), samt

fogas till 40 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 26 juli 1993 och lag av den 30 december 1992 (1687/92), ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

8 §
Statsandel för undervisningsverksamhet

Statsandelen för grundskolor, skolor som ersätter grundskolan, gymnasier, vuxengymnasier, medborgarinstitut och annan utbildning vid musikläroanstalter än yrkesutbildning är 57 procent av den kalkylerade statsandelsgrund som avses i 7 §.


Kommunens statsandel för grundundervisningen i konst är 37 procent av det belopp som uträknats enligt 7 § 10 mom.

9 §
Hemkommunernas betalningsandelar

I fråga om grundskolor och skolor som ersätter grundskolan är hemkommunens betalningsandel 43 procent av den per elev uträknade kalkylerade statsandelsgrund som avses i 7 § 2 mom.

Betalningsandelen för hemkommunen för en sådan elev som får undervisning som avses i 11 § och 32 § 3 mom. grundskolelagen bestäms med avvikelse från 2 mom. så att från de sannolika kostnaderna per elev som räknas ut enligt vad som stadgas genom förordning dras av den statsandel som bestäms per elev.

För gymnasier, vuxengymnasier och vuxenlinjer vid gymnasium är hemkommunens betalningsandel 43 procent av den per elev uträknade kalkylerade statsandelsgrund som avses i 7 § 3 och 9 mom. eller av det pris per enhet som avses i 7 § 4 och 9 mom.

I fråga om yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter och yrkesutbildning som ordnas i musikläroanstalter är hemkommurkns betalningsandel 43 procent av ett med elevantalet vägt riksomfattande medeltal för de kalkylerade statsandelsgrunderna per elev i yrkesutbildning. Hemkommunens betarkingsandel för en studerande vid yrkeshögskola är 43 procent av ett med elerkntalet vägt riksomfattande medeltal för de kalkylerade statsandelsgrunderna per studrkande i yrkeshögskolorna. Vid beräkningen av medeltalen beaktas också belopp som motsvarar de kalkylerade statsandelsgrunderka och som uträknats för de statliga läroarktalterna.


21 §
Statsandel för kulturverksamhet

Statsandelen för en kommuns biblioteksvipen är 57 procent av det belopp som erhålls genom att kommunens invånarantal multipliceras med det för biblioteket bestämda priset per enhet.

Statsandelen för kommunens övriga kulturverksamhet är 37 procent av det belopp som erhålls genom sammanräkning av

1) kommunens invånarantal multiplicerat med det för kulturverksamheten fastställda priset per enhet,

2) kommunens invånarantal multiplicerat med det för idrottsverksamheten och ungdomsarbetet fastställda priset per enhet,

3) det såsom beräkningsgrund för museets statsandel fastställda antalet årsverken multiplicerat med det för museiverksamhet fasiptällda priset per enhet,

4) det såsom beräkningsgrund för teaterns statsandel fastställda antalet årsverken multiplicerat med det för teatrar fastställda priset per enhet, samt

5) det såsom beräkningsgrund för orkesterns statsandel fastställda antalet årsverken multiplicerat med det för orkestrar fastställda priset per enhet.

Statsandelen för privata museer, teatrar och orkestrar är 37 procent av det belopp som uträknats på det sätt som stadgas i 2 mom. 3-5 punkten.

28 §
Skalan för statsandelar för anläggningsprojekt

För anläggningsprojekt beviljas i statsandel 25-50 procent av den kalkylerade statsandelsgrund som avses i 27 §. Statsandelen bestäms på basis av den enligt 9 § lagen om statsandelar till kommunerna per invånare i kommunen beräknade utjämnade kalkylerade skatteinkomsten (utjämnad skatteinkomst). Kommunen får i statsandel 50 procent, om dess utjämnade skatteinkomst ligger på utjämningsgränsen. Om den utjämnade skatteinkomsten överskrider utjämningsgränsen, så att varje från utjämningsgränsen beräknad tillväxt av den utjämnade skatteinkomsten med minst en procent minskar statsandelen med en procentenhet till dess statsandelen är 25 procent. Statsandelsprocenten för anläggningsprojekt bestäms på basis av den utjämnade skatteinkomst som bestämts för det år då statsandelen beviljas.

När det är fråga om två eller flera kommuners gemensamma eller en samkommuns anläggningsprojekt, beviljas statsandelen för varje kommuns andel enligt denna kommuns statsandelsprocent.

Statsandelen för en privat läroanstalts anläggningsprojekt bestäms enligt statsandelsprocenten i den kommun där läroanstalten finns.


39 §
Beviljande av statsandel

Om beviljande av den statsandel som avses i 1 mom. gäller dessutom 20 § 2 mom. lagen om statsandelar till kommunerna.


40 §
Utbetalning

Den statsandel för driftskostnader som har beviljats enligt 39 § 1 mom. och betalningsandelen för elevens hemkommun utbetalas så som stadgas i 2-4 mom. samt i 21 § 1-3 mom. lagen om statsandelar till kommunerna.


I det belopp som betalas till kommunen beaktas förutom 2 mom. de belopp som avses i 21 § 2 och 3 mom. lagen om statsandelar till kommunerna och som inverkar på utbetalningen av statsandelar enligt denna lag.

Om det belopp som kommunen skall betala enligt 2 och 3 mom. överskrider det belopp som skall betalas till kommunen, skall kommunen betala skillnaden till staten två gånger om året, den första posten inom mars och den andra posten inom november.


45 §
Tillämpning av vissa stadganden i lagen om statsandelar till kommunerna

Om rätten att söka ändring i beslut som avses i 31 § och 39 § 4 mom. gäller i tillämpliga delar 25 § och 26 § 1 mom. statndelslagen. Om rätten att söka ändring i beslut som avses i 44 § gäller i tillämpliga delar 26 § 1 mom. statsandelslagen. Om räen att söka ändring i andra beslut, som har givits med stöd av denna lag eller med stöd av ett stadgande i statsandelslagen till vilket det hänvisas i denna lag, gäller i tillämpliga delar 26 § statsandelslagen.


50 §
Anläggningskostnader

Utan hinder av 40 § 5 mom. kan statsandel för anläggningsprojekt beviljas under 1993- 1997 på villkor att den betalas under sju år räknat från ingången av kalenderåret efter det då projektet slutfördes, i form av lika stora årliga poster. Varje årlig post betalas före utgången av mars och den ökas med en på den obetalda delen av statsandelen beräknad årlig ränta som motsvarar Finlands Banks grundränta och som räknas från den dag då den första årliga posten har betalts. I ansökan om statsandel skall uppges om sökanden samtycker till detta villkor.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På finansieringen av driftskostnaderna för de år som föregår denna lags ikraftträdande tillämpas de stadganden som är gällande när denna lag träder i kraft.

Stadgandet i denna lags 9 § 5 mom. om hemkommunens betalningsandel för en studerande vid yrkeshögskola tillämpas första gången när hemkommunernas betalningsaudelar för 1997 fastställs.

För ett anläggningsprojekt för vilket har beviljats statsandel innan denna lag träder i kraft betalas statsandel enligt den statsandelsprocent som tillämpats 1995.

På en statsandel som med stöd av 55 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet har beviljats för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 30 december 1992 och den 26 juli 1993 (1680/92 och 718/93), tillämpas den statsaskelsprocent som använts 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 110/95
FvUB 8/95
RSv 133/95

Helsingfors den 18 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.