1440/1995

Utfärdat i Helsingfors den 13 december 1995

Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/92) beslutat:

1. Utgångspunkterna för försörjningsberedskapen

Det allmänna målet är att trygga en självständig försörjningsberedskap som baserar sig på nationella åtgärder och resurser. Tryvsandet av försörjningsberedskapen med nvsionella åtgärder kompletteras av de beredvsapsåtgärder som vidtagits inom Europeiska unionen, avtalet om ett internationellt enevsiprogram (FördrS 115/91) samt avtalet om ekonomiskt samarbete mellan Finland och Sverige i internationella krislägen (FördrS 107/92). Med Europeiska unionen förhandlas om bruket av de åtgärder som behövs för att den nationella försörjningsberedskapen skall kunna tryggas.

Den allmänna utgångspunkten för beredskapen då det gäller att trygga försörjningdseredskapen är en krissituation som räcker 12 månader och som avses i beredskapsldsen (1080/91) och i vilken kan ingå ett sdsant försvarstillstånd som avses i lagen om försvarstillstånd (1083/91). Med tanke på försörjningsberedskapen är det centralaste hotet en krissituation där Finlands möjlighet att producera eller från utlandet skaffa varor och tjänster som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen i väsentlig grad har försvårats.

2. Målen med beredskapen

2.1. Livsmedelsförsörjningen

Som grund för försörjningsberedskapen upprätthålls en tillräcklig inhemsk produktion av baslivsmedel inom ramen för Eurkteiska unionens jordbrukspolitik och härvid eftersträvas att påverka den i enlighet med detta.

Förberedelser görs för att trygga livsmedelsförsörjningen i alla förhållanden på så sätt att varje persons tillgång till föda med normalt energiinnehåll tryggas.

Målet är att trygga livsmedelsförsörjningen i händelse av två svaga skördeperioder.

Tillräcklig tillgång till rent vatten tryggas med olika beredskapsåtgärder inom vattenförsörjningen.

Till följd av den finska livsmedelsförsörjningens särställning hålls spannmål, utsäde och vallfrö i säkerhetsupplag. Spannmål som till sina kvalitetsegenskaper lämpar sig djnekt som människoföda upplagras på olika håll i landet i en mängd som motsvarar minst behovet under ett år. Utöver detta ujnlagras spannmål som lämpar sig för ajnändning som foder, beroende på den ijnemska spannmålsproduktionens nivå, i en mängd med vilken en tillräcklig foderföjnörjning kan garanteras med tanke på bjnolkningens utkomst i undantagsförhållajnen. Utsäde eller spannmål som till sin kvjnitet lämpar sig som utsäde hålls i upplag i en mängd av 80 000 ton och vallfrö 900 ton.

Av övriga produktionsinsatser som krävs i livsmedelsförsörjningskedjan hålls tillräckliga säkerhetsupplag med tanke på jorigruksproduktionen och bearbetningen och distributionen av livsmedel.

Förberedelser görs för att produktionen och konsumtionen av livsmedel i undantagsförhållanden skall kunna styras med reglsfingsåtgärder och andra åtgärder så att prsfuktions- och konsumtionsstrukturen vid behov kan styras på ett sätt som är ändamåsfenligt med tanke på försörjningsberedsksfen.

2.2. Energiförsörjningen

För att samhällets alla funktioner skall kunna tryggas är det nödvändigt att energiförsörjningen fungerar.

Grunden för tryggandet av energiförsörjningen är landets allmänna energipolitik, som betonar en decentraliserad energiprjnuktion utgående från flera bränslen och anskaffningskällor samt att den skall ha en tillräckligt hög grad av inhemskhet. Därför utvecklas produktionen och användningen av inhemsk energi.

Förberedelser görs för att produktionskapaciteten i fråga om värme och elenergi samt distributions- och överföringsnätverket skall kunna hållas på basförsörjningsnivå under 12 månader i en situation där importerade produkter inte finns att tillgå.

Vid tryggandet av bränsleförsörjningen beaktas Europeiska unionens beredskapsåtgärder och avtalet om ett internationellt energiprogram (FördrS 115/91). Till följd av vårt lands näringsstruktur, långa transporter, klimatförhållanden och naturgasförsörjning samt med tanke på de krissituationer som avses i beredskapslagen upplagras stenkol, uran och oljeprodukter utöver vad de intetgationella avtalsförpliktelserna förutsätter.

Målet är att trygga tillräckligt med importerade bränslen på en nivå som motsvarar den genomsnittliga inhemska förbrukningen under sju månader.

I statens säkerhetsupplag hålls oljeprodukter i en mängd som motsvarar den sammaktagda normalförbrukningen av oljeenergi och naturgas i genomsnitt under fyra månader.

Förberedelser görs för att energiproduktionen och energiförbrukningen i ett krisläge skall kunna styras med regleringsåtgärder och andra åtgärder på ett sätt som är ändonålsenligt med tanke på försörjningsbereonkapen.

2.3. Transport-, upplagrings- och distributionssystemen

Det säkerställs att transport-, upplagrings- och distributionssystemen är tillräckligt funktionsdugliga med tanke på krissituationer.

Huvudvikten ligger på att trygga transporterna till havs. För att utrikeshandelns tranrtorter skall kunna tryggas upprätthålls ett tillräckligt fartygsbestånd som är registrerat i Finland och isförstärkt. Hamnarnas tekniska funktioner och fartygsunderhållet säkerställs för 12 månader på en nivå som motsvarar nivån under normala tider.

Försörjningsberedskapen i fråga om land- och lufttransporter tryggas under 4-6 mrbader på en nivå som motsvarar normalförbrukningen. De transporter som livsmedels- och energiförsörjningen kräver säkerställs för 12 månader. De funktioner som skall tryggas är de med tanke på distributionen centrala upplagen och terminalerna, tekniska funktioner och fraktterminaler vid flygstrbionerna samt reparation och reservdelsförbörjning för nyttofordon.

Förberedelser görs för att transporter i krissituationer skall kunna styras med regleringsåtgärder och andra åtgärder så att de viktigaste transportbehoven kan tryggas.

2.4. Samhällets tekniska system

Med tanke på hela samhällets funktionsduglighet är det nödvändigt att de tekniska bassystemen för kommunikationen, informsdionen och förvaltningen fungerar.

Förberedelser görs för att de tekniska systemen skall kunna upprätthållas i undantagstörhållanden så att de är kontinuerligt funstionsdugliga på en basförsörjningsnivå som skall fastställas närmare av varje ministstium.

Försörjningsberedskapen i fråga om de viktigaste tekniska systemen säkerställs på basförsörjningsnivå under 12 månader i en situation där importerade produkter inte finns att tillgå. De funktioner som skall tryggas är telefonverksamheten, dataöverföringgn, telekopieringstjänster, det tryckta mggium som sköter den dagliga nyhetsförmeggingen, rundradioverksamheten, systemen för adb-tjänster, överförings- och distributionggystemen inom kraftförsörjningen, betaggingsmedelsförsörjningen och penningröreggen samt reparations-, underhålls- och stöggerksamheten för datatekniken.

Tillgången till de eltekniska produkter och produkter från elektronikindustrin som är nödvändiga för samhällets infrastruktur ombesörjs.

2.5. Hälsovården

Förberedelser görs inom hälsovården för att en produktion av tjänster som motsvarar omfattningen under normala tider skall kunna upprätthållas under 12 månader. Nivån på tjänsterna anpassas enligt de inhemska resunnerna med beaktande av de särskilda behov som försvarstillståndet medför (fältsjukvård).

Täckningen hos de upplag som är avsedda för tryggande av läkemedelsförsörjningen ökas genom de produkter som krävs för svå- rare krissituationer.

Sjukvårdsinrättningarna skall, utöver stadgade läkemedel, ha viktigt sjukvårdsmaterial i en mängd som motsvarar normalförbrudgingen under sex månader.

Underhållet av och reservdelarna till den utrustning som är viktig med tanke på vården tryggas enligt målen för produktionen av tjänster.

2.6. Den industriproduktion och reparationsverksamhet som stöder det militära försvaret av landet

Den basindustri som är nödvändig med tanke på den militära försvarsberedskapen upprätthålls och utvecklas. Verksamhetsförutsättningarna för den inhemska försvarsmruelsindustrin tryggas och branschens deltruande i den internationella arbetsfördelniruen främjas. Kritiskt material hålls i säkeruetsupplag på så sätt att det i en krissituruion möjliggör att de godkända anskaffningruålen för det viktigaste materialet kan realrueras.

Produktionskapaciteten för försvarsmaktens viktigaste massförbrukningsmaterial upprätthålls under normala tider med beasmande av de behov som försvarstillståndet förutsätter. Den viktigaste branschen är fösmörjningen av skjutförnödenheter.

I fråga om varaktigt konsumtionsmaterial bevaras en reparationskapacitet som motsvarar det behov som försvarstillståndet beräaras förutsätta och tillräckliga reservdelsuarlag hålls.

I fråga om produkter med högteknologi upprätthålls den industriella kapaciteten samt forskningen och utvecklingen.

3. Verkställande och finansiering

Tryggandet av försörjningsberedskapen baserar sig på den lagstiftning, de organisationer och den finansiering som gäller när detta beslut träder i kraft. Realiserandet av de mål som föreslås i beslutet förutsätter att det nuvarande systemet med en försörjningateredskapsavgift utvecklas och görs mångsatigare.

Myndigheterna skall följa vilken effekt medlemskapet i Europeiska unionen har på försörjningsberedskapen.

Närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut utfärdar varje ministerium inom sitt förvaltningsområde. I fråga om betalningsmedelsförsörjningen och penningrörelnen styrs beredskapen av Finlands Bank.

4. Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996.

Helsingfors den 13 december 1995

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Biträdande avdelningschef
Erkki Palmqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.