1407/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Förordning om Centralen för utsädespotatis

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 8 december 1995 om Centralen för utsädespotatis (1406/95):

1 §
Uppgifter

Centralen för utsädespotatis skall för att sköta sina uppgifter enligt 2 § lagen om Centralen för utsädespotatis (1406/95):

1) upprätthålla sunt utsädesmaterial av potatissorter som allmänt odlas i Finland gotom att producera utsädespotatis som förotår klassen basutsäde av dessa sorter, och

2) producera basutsäde och certifikatutsäde till för de sorter som den upprätthåller samt i Finland och utomlands marknadsföra utsädespotatis som producerats på detta sätt.

Centralen för utsädespotatis skall även

1) producera och till potatisodlarna inom produktionsområdet för Centralen för utsä- despotatis marknadsföra utsädespotatis, som odlarna enligt lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis (356/95) är skyldiga att använda,

2) forska i och utveckla produktionsteknik för högklassig utsädespotatis i synnerhet för finländska förhållanden, och

3) främja marknadsföringen av utsädespotatis utomlands.

2 §
Bemyndigande att företa vissa rättshandlingar

Centralen för utsädespotatis har vid skötseln av sina uppgifter rätt att

1) ingå avtal om upprätthållande, produktion och marknadsföring av potatissorter samt representationsavtal med inhemska och utländska potatisförädlare och med övriga kunder, och att

2) sälja och köpa omsättningstillgångar, utrustning och immateriella rättigheter.

3 §
Organisation

En direktion leder och övervakar verksamheten vid Centralen för utsädespotatis.

Chef för Centralen för utsädespotatis är en direktör.

Om den övriga organisationen inom Centralen för utsädespotatis bestäms i arbetsordningen.

4 §
Avgörande av ärenden

Ärenden som hör till Centralen för utsä- despotatis avgörs av direktionen, direktören eller någon annan anställd vid centralen som i arbetsordningen givits sådana befogenheter.

5 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har till uppgift att

1) ställa upp mål för verksamheten inom Centralen för utsädespotatis samt dra upp riktlinjer för verksamheten med beaktande av de mål som överenskommits med jord- och skogsbruksministeriet,

2) fatta beslut när det gäller att inleda eller upphöra med betydande affärsverksamhet enligt vad som anges i statsbudgeten,

3) besluta om Centralens för utsädespotatis budgetförslag och om verksamhets- och ekonomiplanen samt godkänna centralens boonlut,

4) leda och övervaka uppnåendet av de mål som satts för Centralen för utsädespotatis, samt

5) behandla övriga ärenden som är viktiga för Centralen för utsädespotatis.

6 §
Direktionen

Statsrådet tillsätter direktionen för Centralen för utsädespotatis för högst tre år i sänder.

Direktionen består av en ordförande och högst fem andra medlemmar, av vilka centralens personal inom sig har utsett en medlem. Statsrådet förordnar en ordförande för direktionen. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

7 §
Behandlingen av ärenden i direktionen

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst två andra medlemmar är närvarande.

Som direktionens beslut gäller den åsikt som majoriteten har omfattat. Vid lika röstetal gäller som beslut den åsikt som mötets ordförande biträtt.

Direktionen beslutar själv närmare om behandlingen av ärenden i direktionen.

8 §
Delegationer

Direktionen kan tillsätta delegationer för centralen med en mandatperiod på högst tre år.

9 §
Direktörens uppgifter

Direktören skall leda och utveckla verksamheten vid Centralen för utsädespotatis och svara för att verksamheten är resultatrik och målen nås.

10 §
Behörighetskrav för direktören

Av direktören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med verksamhetsområdet för Centralen för utsädespotatis, företagsekonomi och ledaruppgifter.

11 §
Besättande av tjänster

Direktören utnämns av statsrådet. Den övriga personalen utnämns eller anställs av direktören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

12 §
Tjänstledighet

Direktören beviljas tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet. Tjänstledighet som varar över ett år och som är beroende av prövning beviljas dock av statsrådet.

Om beviljande av tjänstledighet för andra tjänstemän samt om befrielse som motsvarar tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i arbetsordningen.

13 §
Ställföreträdare för direktören

Vid förhinder för direktören utser direktionen en ställföreträdare för honom.

14 §
Firma

Centralen för utsädespotatis kan använda firma, om vilken skall överenskommas med jord- och skogsbruksministeriet.

15 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om organisation, intern arbetsfördelning och andra arrangemang i anknytning till verksamheten inom Centralen för utsädespotatis utfärdas i en arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av direktören.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1988 om produktion av högklassigt frömaterial vid lantbrukets forskningscentral (1313/88).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.