1406/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om Centralen för utsädespotatis

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Administrativ ställning

Centralen för utsädespotatis är en statlig inrättning.

Centralen för utsädespotatis skall i sin verksamhet iaktta allmänna affärsprinciper enligt vad som anges i statsbudgeten.

2 §
Uppgift

Centralen för utsädespotatis har till uppgift att upprätthålla sunt utsädesmaterial av potatissorter samt producera och marknadsföra högklassig utsädespotatis. Inrättningen kan genom förordning också ges andra uppgifter som lämpar sig för den.

3 §
Direktion

Centralen för utsädespotatis har en direktion om vars tillsättande, sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

4 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6 §
Övergångsstadganden

De rättigheter och skyldigheter som före denna lags ikraftträdande innehafts av Centralen för utsädespotatis övergår på den i denna lag avsedda Centralen för utsädespotatis.

Tjänsterna vid Centralen för utsädespotatis indras när denna lag träder i kraft. Personalen övergår i den i denna lag avsedda Centralens för utsädespotatis tjänst. Den personal som stått i arbetsavtalsförhållande bibehåller de rättigheter och skyldigheter som hänfört sig till det tidigare anställningsförhållandet. Den personal som stått i tjänsteförhällande anställs i arbetsavtalsförhållande.

Den nyinrättade Centralen för utsädespotatis sköter de räkenskaps-, bokförings- och övriga förvaltningsuppgifter som hänför sig till Centralens för utsädespotatis verksamhet 1995.

RP 87/95
JsUB 5/95
RSv 77/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.