1389/1995

Given i Helsingfors den 8 december 1995

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 79 § 2 mom. och 86 §,

av dessa lagrum 86 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1993 (1502/93),

ändras underrubriken före 82 §, 124 § 2 och 3 mom., 131 § 3 mom., 143 § 7 mom. samt 144 § 2 mom.,

av dessa lagrum 143 § 7 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1994 (520/94), samt

fogas till 80 § en ny 6 punkt, varvid den nuvarande 6 punkten blir 7 punkten, som följer:

80 §
Skattefria försäkringsersättningar och skadestånd

Skattepliktiga ersättningar är inte


6) andra engångsersättningar än ersättningar för inkomstbortfall som har betalts på grund av bestående arbetsoförmåga eller i försäkringsbrevet fastställd sjukdom eller skada som grundar sig på personförsäkring,


Understöd, priser och vinster
82 §

124 §
Fastställande och fördelning av skatten mellan skattetagarna

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är likaså 28, och den fördelar sig mellan skattetagarna så att

statens andel är 14,5152 procentenheter,

kommunens andel 12,5440 procentenheter och

församlingens andel 0,9408 procentenheter.

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som partiellt skattefria samfund, väglag och allmännyttiga samfund vilka avses i 21 § 1 mom. har erhållit från en fastighet är 13,4848, och den fördelas mellan kommunen och församlingen enligt 2 mom.


131 §
Beloppet av underskottsgottgörelse

Den mot inkomstskatteprocenten svarande andelen enligt 1 mom. av underskottet i frrra om kapitalinkomstslag skall ökas med två procentenheter till den del underskottet härrör från räntor för en bostadsskuld för förrärv av den första bostaden.


143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid beskattningen för 1994-1998 är det sysselsättningsstöd enligt 4 kap. sysselsättningsförordningen (130/93) som en fysisk person erhållit genom annat än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk inte skattepliktig inkomst.


144 §
Extra ränteavdrag

Det fulla beloppet av ett extra ränteavdrag motsvarar den procentuella andelen enligt tabellen nedan av de vid beskattningen för 1992 uppgivna avdragbara räntorna på bostads- och studieskuld upp till ett räntebosopp av 25 000 mark och för makar upp till 40 000 mark. Dessa maximala räntebelopp skall höjas med 5 000 mark om den skatoskyldige eller makarna tillsammans har haft ett minderårigt barn att försörja, och med 10 000 mark om de haft två eller flera sådosa barn.

avdragsår andel av räntorna
1993 17,5 procent
1994 15,0 procent
1995 12,5 procent
1996 - 2002 5,0 procent


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

RP 63/95
StaUB 35/95
RSv 119/95

Helsingfors den 8 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.