1361/1995

Given i Helsingfors den 1 december 1995

Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1996

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 33 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/63), sådant det lyder i lag av den 4 december 1970 (742/70), stadgar om försäkrads sjukförsäkringspremie är premien 1,90 penni för varje skatteöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen för 1996. Försäkringspremien är dock 3,35 penni för varje skatteöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen till den del antalet skatteören överstiger 80 000. Då försäkringspremien fastställs beaktas inkomstskattelagen (1535/92).

2 §

Hos en person som under 1996 får pensionsinkomst uppbärs, utöver vad som stadgas i 1 §, i sjukförsäkringspremie 3,00 penni för varje skatteöre som har påförts honom vid kommunalbeskattningen för 1996. Denna höjning av sjukförsäkringspremien är dock högst tre procent av den skattepliktiga pensionsinkomsten. Beträffande förskottsuppbörden av höjningen gäller vad lagen om förskottsuppbörd (418/59) stadgar om folkpensionspremie.

3 §

Med avvikelse från vad 1 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), stadgar om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs hos privata arbetsgivare och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,60 procent av det till en arbetstagare mellan den 1 januari och den 31 december 1996 utbetalda, förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Hos staten och andra statliga inrättningar än de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk, hos landskapet Åland, hos kommunerna och samkommunerna samt de kommunala affärsverken uppbärs dock i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2,85 procent och hos den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församlingar och församlingsförbund samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar uppbärs i sjukförsäkringsavgift 7,85 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebelopp som har utbetalts till en arbetstagare mellan den 1 januari och den 31 december 1996.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Stadgandena i 1 och 2 §§ tillämpas vid beskattningen för 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 103/95
ShUB 15/95
RSv 98/95

Helsingfors den 1 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.